3rd Exective meet report

AiÀıÀ¹é 3£Éà ¸À¨sÉ

¨sÉAUÀ¼ÀÆj£À°è PÀgÉ¢zÀÝ 3£Éà ¸À¨sÉUÉ ºÁdgÁV CUÀvÀå ¸À®ºÉ-¸ÀÆZÀ£É ¤ÃqÀ®Ä gÁdå ¸ÀAWÀzÀÀ 
J¯Áè  ¥ÀzÁ¢PÁjUÀ½UÀÆ DºÁ餹zÉݪÀÅ , DzÀgÀ°è PÉêÀ® 25 ¥ÀzÁ¢PÁjUÀ¼ÀÄ 
CwGvÁìºÀ¢AzÀ ¥Á¯ÉÆÎArzÀÝgÀÄ,
§ºÀ¼À «µÁzÀzÀ ¸ÀAUÀw JAzÀgÉ E§âgÀ£ÀÄß ºÉÆgÀvÀÄ¥Àr¹ G½zÀ AiÀiÁªÀǧ⠥ÀæªÀÄÄR¥ÀzÁ¢PÁjUÀ¼ÀÆvÀªÀÄUÉ ¸À¨sÉAiÀÄ ªÀiÁ»w vÀ®Ä¦zÀÝPÁÌUÀ° ºÁUÀÆ vÀªÀÄä UÉÊgÀĺÁdgÁUÀĪÀ §UÉÎAiÀiÁUÀ° PÀ¤µÀ× ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß PÉÆqÀĪÀ UÉÆÃfUÉ ºÉÆÃUÀ°®èªÉA§ÄzÁVzÉ.
ZÀZÉðUɧAzÀ ¥ÀæªÀÄR CA±ÀUÀ¼ÀÄ F PɼÀPÀAqÀAwªÉ.
1)       wêÀæ UÀwAiÀÄ°è ¥ÀæwAiÉÆç⠪ÉÊzÀågÀÆ ªÉÄà 15gÀ M¼ÀUÁV ¸ÀAWÀzÀ ¸ÀzÀ¸ÀåvÀé ¥ÀqÉAiÀÄĪÀAvÉ PÁAiÀÄð¥ÀæªÀÈvÀÛgÁUÀ¨ÉÃPÉA§ÄzÀÄ.
2)      ¥Àæw f¯ÉèAiÀÄ UËgÀªÀ CzÀåPÀëgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è ¸ÀzÀ¸ÀåvÀé £ÉÆÃAzÀt ¸À®ÄªÁV ¸ÀAWÀzÀªÀw¬ÄAzÀ «±ÉõÀ ¸À¨sÉ PÀgÀAiÀÄĪÀªÀÄÆ®PÀ ²ÃWÀæ ¸ÀzÀ¸Àå £ÉÆÃAzÀt ªÀiÁr¸ÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀÆPÀÛªÉA§ÄzÀÄ.
3)      ¥Àæw f¯ÉèAiÀÄ UËgÀªÀ CzÀåPÀëgÀ eÉÆvÉUÉ f¯Áè ¥ÀzÁ¢PÁjUÀ¼ÁzÀ CzÀåPÀëgÀÄ,PÁAiÀÄðzÀ²ð & gÁdå ¥Àæw¤¢üUÀ¼À£ÀÆß ¸ÀAWÀzÀ ¸À¨sÉUÀ½UÉ DºÁ餸À¨ÉÃPÉA§ÄzÀÄ.
4)      ¸ÀPÁðgÀzÀ°ègÀĪÀ ¸ÀAWÀzÀ ¥ÀæªÀÄÄR ¨ÉÃrPÉUÀ¼À PÀqÀvÀUÀ¼À ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀ G¸ÀÄÛªÁjUÉ 5 d£ÀgÀ vÀAqÀªÀ£ÀÄß
    ¤UÀ¢¥Àr¹, ¸ÀÆPÀÛ ¸ÀªÀÄÄAiÀÄzÀ°è ¸ÀzÀ¸ÀåjAzÀ CUÀvÀå ¸ÀºÁAiÀÄ¥ÀqÉzÀÄ ¨ÉÃrPÉ FqÉÃj¹PÉƼÀÄîªÀ §UÉΠ
    UÀªÀÄ£ÀºÀj¸À®Ä w½¹¯Á¬ÄvÀÄ.
5)      ¸À¨sÉUÉ ¤gÀAvÀgÀªÁV ºÁdgÁUÀ®Ä ¸ÁzÀåªÁUÀzÀ gÁdÓ PÁAiÀÄðPÁj ¸ÀzÀ¸ÀågÀÀ£ÀÄß ¸ÀA¥ÀQð¹ CªÀgÀ 
    C£ÀÄ¥À¹ÜwAiÀÄ°è f¯Áè ¸ÀAWÀzÀ ¥ÀzÁ¢PÁjUÀ¼À¯ÉÆè§âgÀ£ÀÄß vÀªÀÄä ¥Àæw¤¢üAiÀiÁV¸ÀÆa¸À®Ä «£ÀAw¸ÀĪÀÅzÀÄ .
    ¸À¨sÉAiÀÄ £ÀAvÀgÀ ªÀiÁ£Àå ¤zÉÃð±ÀPÀgÀ£ÀÄß ¨ÉÃrªÀiÁqÀ¯Á¬ÄvÀÄ,
  

gÁdåzÀ ¥ÀæwAiÉÆç⠪ÉÊzÀågÀ ¸ÀAWÀnvÀ PÁAiÀÄð(collective Work) ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà CUÀvÀå ¸ËPÀAiÀÄðªÀ£ÀÄß ¸ÀA§A¢vÀjAzÀ ²ÃWÀæ ¥ÀqÉAiÉÆÃtªÉAzÀÄ D²¸ÀÄvÉÛãÉ.

   
       zsÀ£ÀåªÁzÀUÀ¼ÉÆA¢UÉ 
        ¥Àæ..PÁAiÀÄðzÀ²ð 
Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *