Invitation circular for 6th executive meeting at Raichur

PÀgÁ¸ÀDªÉʸÀ : 620/2012-13                                                       ¢£ÁAPÀ : 25-06- 12
6£Éà PÁAiÀÄðPÁj ¸À¨sÉ @ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ
PÉÃAzÀæ ºÁUÀÆ f¯Áè ¸ÀAWÀzÀ ªÀiÁ£Àå ¥ÀzÁ¢üPÁjUÀ¼É,  
PÉÃAzÀæ ¸ÀAWÀªÀÅ ¢£ÁAPÀ: 01-07-2012 gÀ ¨sÁ£ÀĪÁgÀzÀAzÀÄ MAzÀÄ ¢£ÀzÀ 6£Éà PÁAiÀÄðPÁj ¸À¨sÉAiÀÄ£ÀÄß gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ«£À°è £ÀqɸÀ®Ä AiÉÆÃd£É gÀƦ¹zÉÉÉ, F ¸À¨sÉAiÀÄ AiÀıÀ¹ìUÁV vÁªÉ®ègÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯Áè ¸ÀAWÀzÀ ºÁUÀÆ PÉÃAzÀæ ¸ÀAWÀzÀ ¥ÀzÁ¢üPÁjUÀ¼ÉÆA¢UÉ CUÀvÀå «µÀAiÀÄUÀ¼À §UÉÎ ZÀað¹ ¸À¨sÉAiÀÄ CAwªÀÄ gÀÆ¥ÀÄgÉÃµÉ ¹zÀÝ¥Àr¸À®Ä ¸ÀºÀPÀj¸À¨ÉÃPÁV «£ÀAw¹zÉ.  F PɼÀUÉ ¸ÀÆavÀ ºÀ®ªÁgÀÄ ªÀĺÀvÀéªÁzÀ «µÀAiÀÄUÀ¼À §UÉÎ ZÀað¹ ¸ÀÆPÀÛ ¤tðAiÀÄ PÉÊUÉƼÀî®Ä F ¸À¨sÉAiÀÄ£ÀÄß PÀgÉAiÀÄwÛgÀĪÀÅzÁV w½¸ÀÄvÀÛ F ¸ÀÆavÀ «µÀAiÀÄUÀ¼À ºÉÆgÀvÀÄ¥Àr¹ ªÀĺÀvÀéªÉ¤¸ÀĪÀ «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß ZÀZÉðAiÀÄ°è ¸ÉÃj¸À®Ä FUÁUÀ¯É ¸ÀzÀ¸ÀåjAzÀ »ªÀiÁä»w ¥ÀqÉzÀÄ ¸ÉÃj¸À¯ÁVzÉ.
PÁAiÀÄðPÁj ¸À¨sÉAiÀÄ ºÁUÀÆ ¸ÀAWÀzÀAiÀiÁªÀÅzÉÃPÁAiÀÄðZÀlĪÀnPÉAiÀÄ vÀPÀëtzÀ ªÀiÁ»wUÁV ¸ÀAWÀzÀ www.kgimo.blogspot.in  F ¨ÁèUïUÉ ¸ÀvÀvÀªÁV ¨ÉÃnªÀiÁr ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä PÉÆÃjzÉ.
¢£ÁAPÀ: 01-06-2012, ¨sÁ£ÀĪÁgÀ.
¸ÀªÀÄAiÀÄ: ¨É½UÉÎ 11 UÀAmÉ ¬ÄAzÀ ¸ÀAeÉ 4 gÀªÀgÉUÉÉ.                 
¸ÀܼÀ: PÉ.«.PÉ.¸À¨sÁAUÀt, PÀȶ «±Àé«zsÁå®AiÀÄ, 
°AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ.
                               ZÀZÉðAiÀÄ «µÀAiÀÄUÀ¼ÀÄ:
1. ¸ÀPÁðgÀPÉÌ ¸À°è¸À°gÀĪÀ F PɼÀV£À ¥Àæ¸ÁܪÀ£ÉUÀ¼À PÀÄjvÀÄ ¸ÀÆPÀÛ ¤tðAiÀÄPÉÊUÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ :
  C) mÉʪÀiï ¨ÁAqï CªÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß §zÀ¯Á¬Ä¸ÀĪÀ §UÉÎ.
  §) ªÉÊzÁå¢üPÁj zÀeÉð – | & || JA§ ¥ÀzÀ£ÁªÀÄ §zÀ¯Á¬Ä¹ QjAiÀÄ & »jAiÀÄ ªÉÊzÁå¢üPÁjAiÉÄAzÀÄ  §zÀ¯Á¬Ä¸ÀĪÀ §UÉÎ.
  PÀ) EvÀgÉ E¯ÁSÉUÀ¼À UÉeÉÉmÉqï ºÀÄzÉÝUÀ¼ÀAvÉ DAiÀÄÄµï ªÉÊzÁå¢üPÁj ºÀÄzÉÝUÀ¼À ¸ÉêÁ ¸ÀA§A¢vÀ ¥ÀæQæAiÉÄUÀ¼ÀÄ ªÀĺÁ¯ÉÃR¥Á®gÀ C¢üãÀ PÉÆ̼À¥Àr¸ÀĪÀ°èAiÀÄ ¸ÁzsÁå¸ÁzsÀåvÉ §UÉÎ.
2. 2012-13£Éà ¸Á°£À°è £ÀqÉzÀ ªÀUÁðªÀuÉ ¥ÀæQæAiÉÄ ºÁUÀÆ ¸ÀA¨sÀA¢üvÀ C¢ü¸ÀÆZÀ£ÉAiÀÄ°èAiÀÄ°è£À £ÀÆå£ÀåvÉUÀ¼À PÀÄjvÀÄ ZÀZÉð.
3. ¤zÉÃð±À£Á®AiÀÄzÀ ªÀÄÆ®PÀ ªÉÊzsÁå¢üPÁjUÀ½UÉ ¨ÉÃPÁzÀ CUÀvÀå ªÀiÁ»w ºÁUÀÆ DUÀ¨ÉÃPÁzÀ PÉ®¸ÀPÁAiÀiðUÀ¼À PÀÄjvÁzÀ ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼À §UÉÎ ZÀZÉð
4. ªÉÊzÁå¢üPÁgÀUÀ¼À gÁdå ¸ÀªÉÄäüÀ£À PÀÄjvÀ ZÀZÉð.
5. ªÀÈAzÀ ªÀÄvÀÄÛ £ÉêÀÄPÁw ¤AiÀĪÀÄUÀ½UÉ ¸À°è¹gÀĪÀ DPÉëÃ¥ÀUÀ¼À PÀÄjvÀÄ ZÀZÉð.
6. ¸ÀAWÀzÀ ªÀÄÄA¢£À PÁAiÀÄðZÀlĪÀnPÉUÀ½UÉ C£ÀÄUÀÄtªÁV ¥ÀzÁ¢üPÁjUÀ¼À°è dªÀ¨ÁÝj ªÀÄgÀĺÀAaPÉ PÀÄjvÀÄ ZÀZÉð.
7. ¸ÀAWÀl£É §®¥Àr¸ÀĪÀ §UÉÎ PÉÊUÉƼÀî¨ÉÃPÁzÀ PÀæªÀÄUÀ¼À §UÉÎ ZÀZÉð.
    1. ¸ÀPÁðj ¸ÉêÁ¤AiÀĪÀÄ ¥ÀjtÂvÀ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¸À¯ÉºÉUÁgÀgÀ£ÀÄß £ÉëĸÀĪÀÅzÀÄ,
     2. f¯Áè ºÁUÀÆ PÉÃAzÀæ ¸ÀAWÀUÀ¼ÀÄ ««zsÀ ¸ÀA¥À£ÀÆä®UÀ¼À£ÀÄß PÀÆærPÀj¸À®Ä ºÁUÀÆ RZÀÄð ªÉZÀÑUÀ½UÉ 
        ¸ÀA¨sÀA¢¹zÀ ¤AiÀĪÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¤UÀ¢üÃ¥Àr¸ÀĪÀÅzÀÄ.
     3. ¯ÉPÀÌ ¥Àj±ÉÆÃzsÀÀPÀgÀ£ÀÄß £ÉëĸÀĪÀÅzÀÄ, EvÁå¢
¸ÀÆZÀ£É:
* F ¸ÀÆavÀ «µÀAiÀÄUÀ¼À ºÉÆgÀvÀÄ¥Àr¹ ªÀĺÀvÀé ªÉ¤¸ÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉëµÀAiÀĪÀ£ÀÄß CzsÀåPÀëgÀ C£ÀĪÀÄwAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ZÀZÉðUÉ EqÀ§ºÀÄzÁVzÉ.  F CªÀ¢üAiÀÄ°è ZÀZÉðUÉ §gÀ§ºÀÄzÁzÀ ºÉƸÀ «µÀAiÀÄUÀ½UÉ PÁ¯ÁªÀPÁ±À ¹Ã«ÄvÀ ªÁUÀ§ºÀÄzÁzÀ°è ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ ¸ÀºÀPÀj¸À®Ä PÉÆÃjzÉ. 
* F ¸À¨sÉAiÀÄ°è ZÀað¸ÀĪÀ «µÀAiÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀAWÀzÀ ªÀÄÄA¢£À PÁAiÀÄðZÀlĪÀnPÉUÀ¼À zÀȶ׬ÄAzÀ CvÀåAvÀ DzÀåvÉ «µÀAiÀÄUÀ¼ÁzÀÝjAzÀÀ DºÁé¤vÀgÉ®ègÀ ºÁdgÁw CwªÀÄÄRåªÉAzÀÄ ¥ÀjUÀt¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.
* PÀ¼ÉzÀ 2-3 PÁAiÀÄðPÁj ¸À¨sÉUÀ½UÉ PÁgÀt¤ÃqÀzÉ UÉÊgÀĺÁdgÁzÀ PÉÃAzÀæ ¸ÀAWÀzÀ PÁAiÀÄðPÁj ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ vÀªÀÄä ¸ÀªÀÄAiÀĪÀ£ÀÄß ¸ÀAWÀzÀ CUÀvÀåvÉUÉ «¤AiÉÆÃV¸À®Ä ¸ÁzÀåªÁUÀĪÀÅ¢®èªÉAzÁzÀ°è, vÀªÀÄä §zÀ°UÉ D¸ÀPÀÛ QæAiÀiÁ²Ã¯Á ªÉÊzÀåjUÉ CªÀPÁ±À¤ÃqÀ¨ÉÃPÁV «£ÀAw¹zÉ. F §UÉÎAiÀÄÆ ¸À¨sÉAiÀÄ°è ZÀað¹ CUÀvÀå ¤tðAiÀÄ PÉÊUÉƼÀî¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.
* PÉÃAzÀæ ºÁUÀÆ f¯Áè ¸ÀAWÀzÀ PÁAiÀÄðPÁj ¸ÀzÀ¸ÀågÀ°è £ÀªÀÄä CAwªÀÄ ªÀÄ£À« K£ÉAzÀgÉ FªÀgÉUÉ ¸ÀAWÀzÀ DfêÀ ¸ÀzÀ¸ÀåvÀé ºÉÆAzÀ¢gÀĪÀªÀgÀÄ F ¸À¨sÉ ¥ÁægÀÀA¨sÀªÁUÀĪÀ CªÀ¢üAiÉƼÀUÉ ¸ÀzÀ¸ÀåvÀé ¥ÀqÉAiÀĪÀÅzÀÄ PÀqÁØAiÀĪÉAzÀÄ w½¸ÀÄwÛzÉÝêÉ. ¸ÀzÀ¸ÀåvÀé ¥ÀqÉAiÀÄzÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀ §UÉÎ F ¸À¨sÉAiÀÄ°è ZÀað¹ CUÀvÀå ¤tðAiÀÄ PÉÊUÉƼÀî¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.
* ¸À¨sÉUÉ ºÁdgÁUÀ®Ä vÁªÀÅ »A¢£À gÁwæ (30-06-2011) CxÀªÁ (01-07-2011) ¨É¼ÀV£ÀeÁªÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ vÀ®Ä¦zÀ°è ªÁ¸ÀܪÀå & «±ÁæAwUÁV CUÀvÀå ªÀåªÀ¸ÉÜ PÀ°à¸À¯ÁVzÀÄÝ, CUÀvÀå ªÀiÁ»wUÁV ¸ÀA¥ÀQð¹ ;
             qÁ. ±ÀAPÀgÀ UËqÀ ¥ÁnÃ¯ï –  9448416155
             qÁ. §¸ÀªÀgÁeï.          – 9448220378,            
F ¸À¨sÉUÉ vÀªÀÄä ºÁdgÁw CxÀªÁ UÉÊgÀĺÁdj AiÀÄ£ÀÄß ¸À¨sÉAiÀÄ 2 ¢£À ªÀÄÄAavÀªÁV ¸ÀA§A¢¹zÀªÀgÀ ªÀÄÆ®PÀ zÀÈrüPÀj¸À®Ä F ªÀÄÆ®PÀ PÉÆÃjzÉ.
F ¸ÀA§A¢ü¹zÀ vÀªÀÄä AiÀiÁªÀzÉà ¥ÀæwQæAiÉÄUÁV ¸ÀAWÀzÀ ¥ÀzÁ¢üPÁjUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀA¥ÀQð¸À®Ä PÉÆÃjzÉ.
zsÀ£ÀåªÁzÀUÀ¼ÀÄ.
                       ªÀAzÀ£ÉUÀ¼ÉÆA¢UÉ,
qÁ|| PÁAvÀgÁeï.                               qÁ|| ±ÀAPÀgÀUËqÀ ¥Ánïï,
¥ÀæzsÁ£À PÁAiÀÄðzÀ²ð.                           G¥ÁzsÀåPÀëgÀÄ – PÉÃAzÀæ ¸ÀAWÀ, ºÁUÀÆ
PÉÃAzÀæ ¸ÀAWÀ.                                  CzsÀåPÀëgÀÄ,
9448319703                          PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¸ÀPÁðj DAiÀÄÄµï ªÉÊzÁå¢üPÁjUÀ¼À ¸ÀAWÀ,
                                         gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ,  9448416155
 tmkantharaj@gmail.com                     dr.sspatil3769@gmail.com
¥ÀæwAiÀÄ£ÀÄß;- f¯Áè ¸ÀAWÀzÀ ªÀiÁ£Àå UËgÀªÀ PÁAiÀÄðzÀ²ðUÀ¼ÀÄ, CzsÀåPÀëgÀÄ, PÁAiÀÄðzÀ²ðUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ gÁdå ¥Àæw¤¢üUÀ¼À ªÀiÁ»wUÁV ¸À°è¸ÀÄvÀÛ, ¸ÀAWÀzÀ ¥ÀzÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ¸ÀzÀ¸ÀågÉÆA¢UÉ AiÀÄxÁ ¥ÀÆgÀPÀ «µÀAiÀÄUÀ¼À ZÀað¹ ¸ÁAXPÀ ¸À®ºÉ ºÁUÀÆ CUÀvÀå ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£À ¤ÃqÀ®Ä «£ÀAw¹zÉ.
Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *