ಪ್ರೀತಿಯ  ವೈದ್ಯಮಿತ್ರರೇ ,

ನಮ್ಮ  ಸಂಘದ  ಪ್ರಧಾನ  PÁAiÀÄðzÀ²ðAiÀĪÀgÀ ಮಾತೃಶ್ರೀಯವರು ದಿ//24/08/2012  ªÀÄzsÁåºÀß zÉʪÁ¢üãÀgÁzÀ  ಕಾರಣ , ದಿ//22/08/2012 ಮತ್ತು 23/08/2012 ರಂದು  ಬೆಂಗಳೂರು,  DAiÀÄĵ¤zÉÃð±À£Á®AiÀÄ zÀ°è ನಡೆದ ತುರ್ತು ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ  ಸಭೆಯ  ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು  ಇನ್ನು  2-3 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ  ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುvÀÛzÉ.


 
JA¢£ÀAvÉ ¸ÀºÀPÁgÀ«gÀ° …

 …              

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *