Agenda of 9th executive meeting

               
9£Éà PÁAiÀÄðPÁj ¸À¨sÉ @ ²ªÀªÉÆUÀÎ
¦æAiÀÄ ªÉÊzÀågÉ,
PÉÃAzÀæ ¸ÀAWÀªÀÅ ¢£ÁAPÀ: 10-02-2013 gÀ ¨sÁ£ÀĪÁgÀzÀAzÀÄ MAzÀÄ ¢£ÀzÀ 9£Éà PÁAiÀÄðPÁj ¸À¨sÉAiÀÄ£ÀÄß ²ªÀªÉÆUÀÎzÀ°è  £ÀqɸÀ®Ä AiÉÆÃd£É gÀƦ¹zÉÉÉ, 
         F ¸À¨sÉAiÀÄ ««zsÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À°è vÁªÉ®ègÀÄ ¸ÀQæAiÀĪÁV ¨sÁUÀªÀ»¹ ¸ÀAWÀzÀ ªÀÄÄA¢£À PÁAiÀÄðZÀlĪÀnPÉUÀ¼À£ÀÄß  ¹zÀÝ¥Àr¸À®Ä ¸ÀºÀPÀj¸À¨ÉÃPÁV «£ÀAw¹zÉ.  
   F PɼÀUÉ ¸ÀÆavÀ ºÀ®ªÁgÀÄ ªÀĺÀvÀéªÁzÀ «µÀAiÀÄUÀ¼À §UÉΠ ¸ÀÆPÀÛ ¤tðAiÀÄ PÉÊUÉƼÀî®Ä F ¸À¨sÉAiÀÄ£ÀÄß PÀgÉAiÀįÁVzÉ.  
 PÁAiÀÄðPÁj ¸À¨sÉAiÀÄ ºÁUÀÆ ¸ÀAWÀzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁAiÀÄðZÀlĪÀnPÉAiÀÄ vÀPÀëtzÀ ªÀiÁ»wUÁV ¸ÀAWÀzÀ ¨ÁèUï www.kgimo.blogspot.in  £ÀÄß ¸ÀvÀvÀªÁV ¨sÉÃn ªÀiÁr ¸ÀévÀB ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä PÉÆÃjzÉ.
ªÀ¸Àw ¸ËPÀAiÀÄð :
¸ÁªÀiÁæmï C±ÉÆÃPÀ ¯ÁqïÓ, ©.ºÉZï gÀ¸ÉÛ, «£ÁAiÀÄPÀ mÁQÃ¸ï ºÀwÛgÀ, ²ªÀªÉÆUÀÎ,
¥sÉÆÃ£ï £ÀA : 08182 404502
¸À¨sÉ £ÀqÉAiÀÄĪÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ ºÁUÀÆ ¸ÀܼÀ :
¢£ÁAPÀ: 10-02-2013, ¨sÁ£ÀĪÁgÀ.
¸ÀªÀÄAiÀÄ: ¨É½UÉÎ 11 UÀAmÉ ¬ÄAzÀ ¸ÀAeÉ 4 gÀªÀgÉUÉÉ.
¸ÀܼÀ:  ºÉÆmɯï gÁAiÀįï DjÌqï ¸ÉAlæ¯ï, ©.ºÉZï gÀ¸ÉÛ, «£ÁAiÀÄPÀ mÁQÃ¸ï ºÀwÛgÀ, ²ªÀªÉÆUÀÎ, ¥sÉÆÃ£ï £ÀA : 08182 401999.
            ¸À¨sÉAiÀÄ°è ªÀÄAr¸ÀĪÀ «µÀAiÀÄUÀ¼ÀÄ:
A)  E¯ÁSÁ C©üªÀÈ¢Þ ¥ÀÆgÀPÀ «µÀAiÀÄUÀ¼ÀÄ:-
1. C¯ÉÆÃ¥Àw ªÉÊzÀågÀ ¸ÀAWÀUÀ¼ÉÆA¢UÉ ¸ÀºÀ¨sÁVvÀé :- E¯ÁSÉAiÀÄ C©üªÀÈ¢Þ «ZÁgÀzÀ°è ºÁUÀÆ ¤Ãw – ¤AiÀĪÀÄUÀ¼À ¥ÀjµÀÌgÀuÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÀºÀ ¸ÀªÀiÁ£À ¨ÉÃrPÉ FqÉÃj¹PÉƼÀÄîªÀ°è ¸ÀPÁðgÀzÀ UÀªÀÄ£À¸É¼ÉAiÀÄ®Ä C¯ÉÆÃ¥Àw ªÉÊzÀågÀ ¸ÀAWÀUÀ¼ÉÆA¢UÉ ¸ÀºÀ¨sÁVvÀé ºÉÆAzÀĪÀÅzÀÄ.
2. ¸ÉêÉAiÀÄ°ègÀĪÀ ªÉÊzÀågÀÄ ¸ÁßvÀPÉÆvÀÛgÀ ¥ÀzÀ«AiÀÄ£ÀÄß SÁ¸ÀV DAiÀĪÉÃðzÀ PÁ¯ÉÃdÄUÀ¼À°èAiÀÄÆ ¥ÀqÉAiÀÄĪÀAvÁUÀ®Ä CUÀvÀå ¥Àæ¸ÁÛªÀ£É ¸À°è¸ÀĪÀÅzÀÄ.
3. ªÀiÁzsÀåªÀÄUÀ¼À°è ¥Àæ¸ÁgÀ ªÁUÀĪÀ DAiÀÄÄµï «µÀAiÀÄUÀ¼À PÀÄjvÀ  ¥ÀæwPÀÆ® ¯ÉÃR£ÀUÀ½UÉ ¥ÀæwAiÀiÁV CUÀvÀå PÀæªÀÄPÉÊUÉƼÀî®Ä ºÁUÀÆ ¨ÉA§°vÀ ¯ÉÃR£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀæPÀn¸À®Ä C£ÀÄPÀÆ®ªÁUÀĪÀAvÉ PÀæªÀÄPÉÊUÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ.
4. CAUÀ£ÀªÁr¬ÄAzÀ ««zsÀ ¥ÀzÀ« ªÀgÉV£À ±ÉÊPÀëtÂPÀ ¥ÀoÀåPÀæªÀÄzÀ°è DAiÀÄĪÉÃðzÀ ºÁUÀÆ EvÀgÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÉÊzÀå ¥ÀzÀÝwAiÀÄPÀÄjvÁzÀ «µÀAiÀÄUÀ½gÀĪÀ §UÉÎ ¥ÀqÉzÀÄ vÀgÀUÀwUÀ£ÀÄUÀÄtªÁV DAiÀÄÄµï «µÀAiÀiÁzsÁjvÀ ¥ÁoÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÉÃj¸ÀĪÀÅzÀÄ.
5. SÁ° EgÀĪÀ ªÉÊzÁå¢üPÁgÀUÀ¼À ºÁUÀÆ UÀÆæ¥ï r £ËPÀgÀgÀºÀÄzÉÝUÀ¼À£ÀÄß ²WÀæªÁV PÉ.¦.J¸ï.¹ CxÀªÁ £ÉÃgÀ£ÉêÀÄSÁw ¥ÀæQæAiÉÄ ªÀÄÆ®PÀ ¨sÀwð ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ.
6. ¥ÀæwªÀµÀð DAiÀÄĵï E¯ÁSÉAiÀÄ°è «±ÉõÀªÉ¤¸ÀĪÀAvÉ ¸ÉêÁ¤gÀvÀ ªÉÊzÀåjUÉ ¥ÀÄgÀ¸ÁÌgÀ ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ.
7. gÁ¶ÖçÃAiÀÄ DgÉÆÃUÀå PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À°è E£ÀÆß ºÉaÑ£À ¸ÀºÀ¨sÁVvÀé ºÉÆAzÀĪÀÅzÀÄ.
8. DAiÀÄÄµï «eÁÕ£ÀzÀ vÀ¼ÀºÀ¢AiÀÄ°è DAiÀÄĵï gÁ¶ÖçÃAiÀÄ DgÉÆÃUÀå PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß C£ÀĵÁ×£ÀUÉƽ¸À®Ä CUÀvÀå PÀæªÀĪÀ»¸ÀĪÀÅzÀÄ.
9.  DAiÀÄĵïG¯ÉèÃTvÀ «±ÉõÀ gÉÆÃUÀUÀ¼À aQvÉìAiÀÄ£ÀÄß, UÀÄj DzsÁjvÀ ¸ÉêÉAiÀÄ£ÁßV ºÀAvÀºÀAvÀªÁV eÁjUÉvÀgÀ®Ä CUÀvÀå gÀÆ¥ÀÄgÉÃµÉ ¹zÀÝ¥Àr¸ÀĪÀÅzÀÄ.
10. DAiÀÄĵï E¯ÁSÉAiÀÄ ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ¸ÉêÉAiÀÄ CAQ CA±ÀUÀ¼À£ÀÄß PÀA¥ÀÆåljÃPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ ¤RgÀ zÁR°ÃPÀgÀt ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ. £À¸Àå, eÁ£ÀÄ §¹Û, PÀn§¹Û, EvÁå¢.
11. ¥ÀæwAiÉƧ⠪ÉÊzÀågÀÆ EªÉÄïï SÁvÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆAzÀĪÀAvÉ ªÀiÁr, D ªÀÄÄSÁAvÀgÀ E¯ÁSÉAiÀÄ CUÀvÀå ºÁUÀÆ ¸ÀAWÀzÀ ¸ÀÄvÉÆÛïÉUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀæwAiÉƧâjUÀÆ vÀéjvÀªÁV vÀ®Ä¦¸ÀĪÀAvÉ PÀæªÀÄPÉÊUÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ.
12. FVgÀĪÀ DAiÀÄĵï PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À gÀÆ¥ÀÄgÉõÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀjµÀÌj¸ÀĪÀÅzÀÄ. ºÁUÀÆ ¸ÁªÀðwæPÀ ªÀÄ£ÀßuÉ ºÁUÀÆ d£À¦æAiÀÄvÉUÁV gÁ¶ÖçÃAiÀÄ DAiÀÄĵï PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¥ÁægÀA©ü¹-C¼ÀªÀr¸À®Ä PÉÃAzÀæ, ««zsÀ gÁdå ºÁUÀÆ ¥Àæw¶×vÀ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ ªÀiÁ»w PÀÆærÃPÀj¹ CUÀvÀå PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ.
13. ²æà ¨sÀUÀªÁ£ï zsÀ£ÀéAvÀjAiÀÄ CAZÉaÃnAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆgÀvÀgÀ®Ä PÉÆÃjPÉ.


B. ¸ÀAWÀzÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀ M½wUÁV ¥ÀÆgÀPÀ «µÀAiÀÄUÀ¼ÀÄ:-
14. DAiÀÄÄµï «eÁÕ£ÀzÀ M½wUÁV ºÁUÀÆ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß d£À¦æAiÀÄUÉƽ¸ÀĪÀ ºÁ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄäUÀ¼À   
   ¸ÉêÁ¤µÉ×À×AiÀÄ£ÀÄß ºÉaѸÀĪÀ°è PÁAiÉÆÃð£ÀÄäRgÁUÀĪÀ ««zsÀ «zsÁ£ÀUÀ¼À£ÀÄß C¼ÀªÀr¹PÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ.
15. FUÁUÀ¯Éà ¸ÀaªÀ ¸ÀA¥ÀÄl¢AzÀ C£ÀĪÉÆÃzÀ£É ¥ÀqÉ¢gÀĪÀ ¸ÀPÁðj DzÉñÀªÀ£ÀÄß PÀæªÀĪÁV (Implimentation ) ²ÃWÀæªÁV FPɼÀV£À CA±ÀUÀ¼À£ÀÄß PÁAiÀÄðgÀÆ¥ÀPÉÌ vÀgÀĪÀÅzÀÄ.
C) mÉʪÀiï ¨ÁAqï CªÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß C¯ÉÆÃ¥Àw ªÉÊzÀågÀ ¸ÀªÀiÁ£À ºÉÆAzÀĪÀÅzÀÄ..
D) ªÉÊzÁå¢üPÁj zÀeÉð – | & || JA§ ¥ÀzÀ£ÁªÀÄ §zÀ¯Á¬Ä¹ ªÉÊzÁå¢üPÁj (DAiÀÄĵï)& »jAiÀÄ ªÉÊzÁå¢üPÁj(DAiÀÄĵï),  G¥À¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ & G¥À¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ(DAiÉÄÌ ±ÉæÃtÂ) AiÉÄAzÀÄ §zÀ¯Á¬Ä¸ÀĪÀÅzÀÄ..
PÀ) EvÀgÉ E¯ÁSÉUÀ¼À UÉeÉÉmÉqï ºÀÄzÉÝUÀ¼ÀAvÉ DAiÀÄÄµï ªÉÊzÁå¢üPÁj ºÀÄzÉÝUÀ¼À ¸ÉêÁ ¸ÀA§A¢üvÀ ¦ümÉäAmï EvÁå¢ ¸ÉÃjzÀAvÉ J®è ¥ÀæQæAiÉÄUÀ½UÁV ²ÃWÀæ ªÀĺÁ¯ÉÃR¥Á®gÀ C¢üãÀPÉÌ ±Á±ÀévÀªÁV M¼À¥Àr¸ÀĪÀÅzÀÄ.
16.  vÀÄvÀÄð aQvÁì¨sÀvÉå’ UÉ ¸Àj¸ÀªÀiÁ£ÀªÁV ‘«±ÉõÀ DAiÀÄĵï aQvÁì ¤ªÀðºÀt ¨sÀvÉå’ ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä CUÀvÀå PÀæªÀÄ ªÀ»¸ÀĪÀÅzÀÄ.
17. ¤zÉÃð±À£Á®AiÀÄzÀ ªÀÄÆ®PÀ ªÉÊzÁå¢üPÁjUÀ½UÉ ¨ÉÃPÁzÀ CUÀvÀå ªÀiÁ»w ºÁUÀÆ DUÀ¨ÉÃPÁzÀ     
   PÉ®¸ÀPÁAiÀiðUÀ¼À PÀÄjvÁzÀ ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼À §UÉÎ CªÀ¯ÉÆÃPÀ£À.
18. DAiÀÄÄµï ªÉÊzÁå¢üPÁgÀUÀ¼À gÁdå ¸ÀªÉÄäüÀ£À ºÁUÀÆ PÁAiÀiÁðUÁgÀªÀ£ÀÄß 2013gÀ ªÀiÁZïÀð wAUÀ¼À ªÉÆzÀ® ªÁgÀzÀ°è E¯ÁSɬÄAzÀ CUÀvÀå C£ÀÄzÁ£À ¥ÀqÉzÀÄ DAiÉÆÃf¸ÀªÀÅzÀÄ.
19. ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À°è DAiÀÄÄµï ¨sÀªÀ£ÀªÀ£ÀÄß ºÉÆAzÀĪÀÅzÀÄ, ««zsÀ ®¨sÀå f¯ÉèUÀ¼À°è ¸ÀAWÀzÀ ºÉ¸Àj£À°è jAiÀiÁAiÀÄw zÀgÀzÀ ¤ªÉñÀ£À ¥ÀqÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ. ºÁ¸À£À EvÁå¢.
20. ªÀÈAzÀ ªÀÄvÀÄÛ £ÉêÀÄPÁw ¤AiÀĪÀÄUÀ¼À°è C¯ÉÆÃ¥Àw ¸ÀªÀiÁ£À ¸ÁÜ£À ªÀiÁ£À ²ÃWÀæ ºÉÆAzÀ®Ä DUÀ¨ÉÃPÁzÀ §zÁ¯ÁªÀuÉUÀ¼À PÀÄjvÀÄ ¸ÀPÁðgÀPÉÌ ¥ÀÄ£ÀB ¥Àæ¸ÁÛªÀ£É ¸À°è¸ÀĪÀÅzÀÄ.
   
C.   ¸ÀAWÀzÀ ºÁUÀÆ ¥ÀzÁ¢üPÁjUÀ¼À ¥Àæw¤¢üvÀéPÉÌ ¸ÀÆPÀÛ ªÀiÁ£ÀåvÉ ¥ÀqÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ :-
21. 2013-14£Éà ¸Á°£À°è £ÀqÉAiÀÄĪÀ  ªÀUÁðªÀuÉ ¥ÀæQæAiÉÄ ¸ÀA¨sÀA¢üvÀ ¤AiÀĪÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¤UÀ¢ü¥Àr¸ÀĪÀ°è £ÀqɸÀĪÀ ¸À¨sÉ ºÁUÀÆ ZÀZÉðUÀ¼À°è ¸ÀAWÀzÀ ¥ÀzÁ¢üPÁjUÀ¼À ¥Àæw¤¢üvÀéPÉÌ ¸ÀÆPÀÛªÀPÁ±À ¥ÀqÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ.
22. E¯ÁSÉAiÀÄ°è AiÀiÁªÀÅzÉà ºÉƸÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß AiÉÆÃf¸ÀĪÀ ºÁUÀÆ C£ÀĵÁ×£À UÉƽ¸ÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸À¨sÉUÀ¼À°è ¸ÀAWÀzÀ ¥Àæw¤¢üvÀé EgÀĪÀAvÉ £ÉÆÃrPÉƼÀî®Ä ¸ÀPÁðgÀPÉÌ  ¥Àæ¸ÁÛªÀ£É ¸À°è¸ÀĪÀÅzÀÄ.


D.EvÀgÉ «µÀAiÀÄUÀ¼ÀÄ:-
1. UÀÄwÛUÉ DzsÁgÀzÀ°è £ÉêÀÄPÀ ¥ÀæQæAiÉÄ ªÀiÁqÀzÀAvÉ ¸ÀPÁðgÀPÉÌ ¥Àæ¸ÁܪÀ£É ¸À°è¸ÀĪÀÅzÀÄ, UÀÄwÛUÉ DzsÁgÀzÀ°è £ÉêÀÄPÀ  ºÉÆA¢zÀ ªÉÊzÀågÀÄ 5-6 ªÀµÀðUÀ¼À ¸ÉÃªÉ ¸À°è¹zÀ £ÀAvÀgÀªÀÇ ¸ÀéAiÀÄA SÁAiÀĪÀiÁw ºÉÆAzÀzÉ, PÀpt ¥Àj±ÀæªÀÄzÀ £ÀAvÀgÀªÀÇ SÁAiÀĪÀiÁw ¥ÀæQæAiÉÄUÁV ªÉÊzÀågÀÄ CwêÀ ±ÀæªÀÄ ¥ÀqÀĪÀÅzÀ£ÀÄß vÀ¦à¸À®Ä £ÉÃgÀ £ÉêÀÄSÁw (DRC) CxÀªÁ KPSC ªÀÄÆ®PÀªÉà £ÉêÀÄPÀ ªÀiÁqÀ®Ä §®ªÁzÀ MvÀÛqÀ vÀgÀĪÀÅzÀÄ.
   2. NRHM, Against Post & CSS ªÉÊzÀågÀ ¸ÉêÁ ¨sÀzÀævÉ, DqÀ½vÀ ¥ÀæQæAiÉÄ, ¸ÉÃªÉ ¤ÃqÀĪÀ ªÉÊzÀå «eÁÕ£ÀzÀ «µÀAiÀÄzÀ°ègÀĪÀ UÉÆAzÀ®ªÀ£ÀÄß ¤ªÁj¹ DAiÀÄĵï E¯ÁSÉAiÀÄ ªÁå¦ÛAiÀÄ°èAiÉÄà EªÀgÀ£ÀÄß vÀgÀĪÀÅzÀÄ.


¸ÀÆZÀ£É:                                               
* F ¸ÀÆavÀ «µÀAiÀÄUÀ¼À ºÉÆgÀvÀÄ¥Àr¹ ªÀĺÀvÀé ªÉ¤¸ÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß CzsÀåPÀëgÀ C£ÀĪÀÄwAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¸À¨sÉAiÀÄ CAvÀåzÀ°è ¥Àæ¸ÁÛ¦¸À§ºÀÄzÁVzÉ. F ¥Àæ¸ÁÛ¦vÀ «µÀAiÀÄUÀ½UÉ PÁ¯ÁªÀPÁ±À ¹Ã«ÄvÀ ªÁUÀ§ºÀÄzÁzÀ°è ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ ¸ÀºÀPÀj¸À®Ä PÉÆÃjzÉ. 
* F ¸À¨sÉAiÀÄ°è ZÀað¸ÀĪÀ «µÀAiÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀAWÀzÀ ªÀÄÄA¢£À PÁAiÀÄðZÀlĪÀnPÉUÀ¼À zÀȶ׬ÄAzÀ CvÀåAvÀ DzÀåvÉ «µÀAiÀÄUÀ¼ÁzÀÝjAzÀÀ DºÁé¤vÀgÉ®ègÀ ºÁdgÁw CwªÀÄÄRåªÉAzÀÄ ¥ÀjUÀt¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.
* PÀ¼ÉzÀ 2-3 PÁAiÀÄðPÁj ¸À¨sÉUÀ½UÉ PÁgÀt¤ÃqÀzÉ UÉÊgÀĺÁdgÁzÀ PÉÃAzÀæ ¸ÀAWÀzÀ PÁAiÀÄðPÁj ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ vÀªÀÄä ¸ÀªÀÄAiÀĪÀ£ÀÄß ¸ÀAWÀzÀ CUÀvÀåvÉUÉ «¤AiÉÆÃV¸À®Ä ¸ÁzÀåªÁUÀĪÀÅ¢®èªÉAzÁzÀ°è, vÀªÀÄä §zÀ°UÉ D¸ÀPÀÛ QæAiÀiÁ²Ã¯Á ªÉÊzÀåjUÉ CªÀPÁ±À¤ÃqÀ¨ÉÃPÁV «£ÀAw¹zÉ. F §UÉÎAiÀÄÆ ¸À¨sÉAiÀÄ°è CUÀvÀå ¤tðAiÀÄ PÉÊUÉƼÀî¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.
* PÉÃAzÀæ ºÁUÀÆ f¯Áè ¸ÀAWÀzÀ PÁAiÀÄðPÁj ¸ÀzÀ¸ÀågÀ°è £ÀªÀÄä CAwªÀÄ ªÀÄ£À« K£ÉAzÀgÉ FªÀgÉUÉ ¸ÀAWÀzÀ DfêÀ ¸ÀzÀ¸ÀåvÀé ºÉÆAzÀ¢gÀĪÀªÀgÀÄ F ¸À¨sÉ ¥ÁægÀÀA¨sÀªÁUÀĪÀ CªÀ¢üAiÉƼÀUÉ ¸ÀzÀ¸ÀåvÀé ¥ÀqÉAiÀĪÀÅzÀÄ PÀqÁØAiÀĪÉAzÀÄ w½¸ÀÄwÛzÉÝêÉ. ¸ÀzÀ¸ÀåvÀé ¥ÀqÉAiÀÄzÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀ §UÉÎ F ¸À¨sÉAiÀÄ°è ZÀað¹ CUÀvÀå ¤tðAiÀÄ PÉÊUÉƼÀî¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.
* ¸À¨sÉUÉ ºÁdgÁUÀ®Ä vÁªÀÅ »A¢£À gÁwæ (09-02-2013) CxÀªÁ (10-02-2013) ¨É¼ÀV£ÀeÁªÀ ²ªÀªÉÆUÀÎ vÀ®Ä¦zÀ°è ªÁ¸ÀܪÀå & «±ÁæAwUÁV CUÀvÀå ªÀåªÀ¸ÉÜ PÀ°à¸À¯ÁVzÀÄÝ, CUÀvÀå ªÀiÁ»wUÁV ¸ÀA¥ÀQð¹;
qÁ|| PÀĪÀiÁgï ¸ÁUÀgï    – 9901347011
qÁ|| FgÀtÚ          – 8277308018
qÁ|| ªÀÄÄgÀ½ÃzsÀgï D²ævï – 9900052583   EªÀgÀ£ÀÄß ¸ÀA¥ÀQð¸À®Ä PÉÆÃjzÉ.
ªÀAzÀ£ÉUÀ¼ÉÆA¢UÉ,
qÁ|| PÁAvÀgÁeï.                              
¥ÀæzsÁ£À PÁAiÀÄðzÀ²ð.                          
PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¸ÀPÁðj DAiÀÄÄµï ªÉÊzÁå¢üPÁjUÀ¼À ¸ÀAWÀ,
9448319703             
tmkantharaj@gmail.com             
      
¥ÀæwAiÀÄ£ÀÄß :- f¯Áè ¸ÀAWÀzÀ ªÀiÁ£Àå UËgÀªÀ CzsÀåPÀëgÀÄ, CzsÀåPÀëgÀÄ, PÁAiÀÄðzÀ²ðUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ gÁdå ¥Àæw¤¢üUÀ¼À ªÀiÁ»wUÁV ¸À°èss¸ÀÄwÛzÉÝêÉ. 
Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *