KODAGU Branch Re-Strengthened

 ªÉÊzÀågÉÃ, 

¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À°è £ÀqÉzÀ vÀÄvÀÄð ¸À¨sÉAiÀÄ £ÀAvÀgÀzÀ PÉ®ªÉà ¢£ÀUÀ¼À°è PÉÆqÀUÀÄ ¸ÀAWÀªÀ£ÀÄß ¥ÀÄ£Àgï §®¥Àr¸À¯ÁVgÀĪÀ «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß ¸ÀAWÀªÀÅ §ºÀ¼À ºÀµÀð¢AzÀ vÀªÉÄä®èjUÉ w½¸À§AiÀĸÀÄvÀÛzÉ.  ¸ÀAWÀªÀ£ÀÄß ¥ÀÄ£Àgï §®¥Àr¸À®Ä PÁgÀtgÁzÀ PÉÆqÀUÀÄ f¯Áè DAiÀÄĵï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ PÉÆqÀUÀÄ f¯ÉèAiÀÄ ¥ÀæwAiÉƧ⠪ÉÊzÀåjUÀÆ PÉÃAzÀæ ¸ÀAWÀªÀÅ C©ü£ÀA¢¸ÀÄvÀÛzÉ.
**********************************************
PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¸ÀPÁðj DAiÀÄÄµï ªÉÊzÁå¢üPÁjUÀ¼À ¸ÀAWÀ (j.)
PÉÆqÀUÀÄ f¯Áè ±ÁSÉ, ªÀÄrPÉÃj.

***********************************************
f¯Áè DqÀ½vÀ PÀbÉÃjAiÀÄ «¼Á¸À :      f¯Áè DAiÀĵï PÀbÉÃj, ªÀĺÀzÉêÀ¥ÉÃmÉ,

        ªÀÄrPÉÃj-571201, PÉÆqÀUÀÄ f¯Éè.

UËgÀªÁzsÀåPÀëgÀÄ: qÁ|| ºÀjÃ±ï ¨Á§Ä.¹., f.D.C.  9482396329

PÁAiÀiÁðzsÀåPÀëgÀÄ : qÁ|| «dAiÀÄ.PÉ, – 9980294263

G¥ÁzsÀåPÀëgÀÄ : qÁ|| ¥Àæ¸À£Àß.ºÉZï.J¸ï.  9448448821

¥ÀæzsÁ£À PÁAiÀÄðzÀ²ð : qÁ|| C¤Ã¯ï PÀĪÀiÁgï PÀ®±ÉnÖ, -9480462867

dAn PÁAiÀÄðzÀ²ðUÀ¼ÀÄ : qÁ|| ªÀĺÀªÀÄäzï EPÁâ¯ï  9844816442

ReÁAa : qÁ|| ±ÀĨsÁ.PÉ.f.  9449145971

gÁdå ¥Àæw¤¢ü : qÁ|| ²æäªÁ¸ï.JA.© – 9448215805, 9686199695

¸ÀAWÀl£Á PÁAiÀÄðzÀ²ð : qÁ|| F±Àéj.PÉ  9241032327

ªÀÄ»¼Á ¥Àæw¤¢ü : qÁ|| ±ÉÊ®eÁ  9481772473

¸ÀAZÁ®PÀgÀÄ : qÁ|| «±Àéw®Pï  9945377068

PÁAiÀÄðPÁj ¸À«Äw ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ:-

                                     qÁ|| CªÀÄÆ®å.ºÉZï.Dgï

                                qÁ|| ¹ävÁ.J¸ï.¹.

                                qÁ|| ¸ÀgÀ¸Àéw.PÉ.J¸ï.

PÉÆqÀUÀÄ f¯Áè ¸ÀAWÀzÀ §UÉÎAiÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ «ZÁgÀ «¤ªÀÄAiÀÄPÁÌV
¸ÀA¥ÀQð¸À¨ÉÃPÁzÀ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ:

gÁdå ¥Àæw¤¢ü :       qÁ|| ²æäªÁ¸ï.JA.© – 9448215805, 9686199695

¥ÀæzsÁ£À PÁAiÀÄðzÀ²ð:  qÁ|| C¤Ã¯ï PÀĪÀiÁgï PÀ®±ÉnÖ, -9480462867

¸ÀAZÁ®PÀgÀÄ :         qÁ|| «±Àéw®Pï  9945377068.
Please follow and like us:

Bhoomi Puje For AYUSH Hospital in KODAGU

AYUSH HOSPITAL VIRAJPETE-KODAGU HOSA KATTADADA GUDDALI POOJE,
( UNDER CSS SCHEME) – BY HONARABLE SPEAKER K.G.BOPAYYA
********
 

 Dignitaries Names who are present in this Auspicious Bhoomi – Guddali puja is as listed below….

PÉÃAzÀæ ¥ÀÄgÀ¸ÀÌøvÀ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄrAiÀÄ°è PÉÆqÀUÀÄ f¯ÉèAiÀÄ «gÁd¥ÉÃmÉ ¸ÀgÀPÁj DAiÀÄĪÉÃðzÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ£ÀÄß ªÉÄîÝeÉðUÉÃj¸À®Ä ¢£ÁAPÀ 12.10.2011gÀAzÀÄ ¨sÀÆ«Ä ¥ÀÆeÉAiÀÄ£ÀÄß £ÉgÀªÉÃj¹zÀ CwyUÀ¼À ºÁUÀÆ C¢üPÁjUÀ¼À ªÀiÁ»w
1.    ¸À£Áä£Àå PÉ.f.¨ÉÆÃ¥ÀAiÀÄå, «zsÁ£À¸À¨sÁzsÀåPÀëgÀÄ, PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀgÀPÁgÀ EªÀgÀÄ GzÁÏn¹gÀĪÀgÀÄ.
2.   PÀÄ.PÁªÉÃj., G¥ÁzsÀåPÀëgÀÄ, PÉÆqÀUÀÄ f¯Áè ¥ÀAZÁAiÀÄvÀÄ.
3.   ²æêÀÄw PÁAw ¨É¼Àå¥Àà, CzsÀåPÀëgÀÄ, DgÉÆÃUÀå ªÀÄvÀÄÛ ²PÀët ¸ÁܬÄà ¸À«Äw, PÉÆqÀUÀÄ f¯Áè ¥ÀAZÁAiÀÄvÀÄ.
4.   ²æêÀÄw ªÀÄt £ÀAd¥Àà, ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ, PÉÆqÀUÀÄ f¯Áè ¥ÀAZÁAiÀÄvÀÄ.
5.   ²æÃ.¸Àwñï, CzsÀåPÀëgÀÄ, ¥ÀlÖt ¥ÀAZÁAiÀÄvÀÄ, «gÁd¥ÉÃmÉ.
6.   qÁ|| CgÉÃwªÀÄä¥Àà, f¯Áè DAiÀÄĵï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, PÉÆqÀUÀÄ f¯Éè.
7.   qÁ|| ªÀÄÄgÀ½ÃzsÀgÀ, ±À¸ÀÛçaQvÀìPÀgÀÄ, ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ, «gÁd¥ÉÃmÉ.
8.   qÁ|| ²æäªÁ¸À.JA.©. DqÀ½vÀ ªÉÊzÁå¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, ¸ÀgÀPÁj DAiÀÄĪÉÃðzÀ D¸ÀàvÉæ, «gÁd¥ÉÃmÉ.
9.   qÁ|| F±Àéj.PÉ. ªÉÊzÁå¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, ¸ÀgÀPÁj DAiÀÄĪÉÃðzÀ D¸ÀàvÉæ, «gÁd¥ÉÃmÉ.
10.  qÁ|| wªÀÄä¥Àà ±ÉnÖUÁgï, f¯Áè DAiÀÄĵï J£ï.Dgï.JZï.JA. £ÉÆÃqÀ¯ï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, PÉÆqÀUÀÄ f¯Éè.
11.  ²æÃ.fêÀ£ï, ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ, ¥ÀlÖt ¥ÀAZÁAiÀÄvÀÄ, «gÁd¥ÉÃmÉ.
12.  ²æÃ.ªÀÄ®èAqÀ ªÀÄzsÀÄ, D¥ÀÛ ¸ÀºÁAiÀÄPÀgÀÄ, «zsÁ£À¸À¨sÁzsÀåPÀëgÀÄ, PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀgÀPÁgÀ
13.  ²æÃ.ºÀ£ÀĪÀÄAvÀgÁAiÀÄ¥Àà, vÀºÀ²Ã¯ÁÝgÀgÀÄ, «gÁd¥ÉÃmÉ vÁ®ÆPÀÄ.
14.  ²æêÀÄw ¹.J.eÁ£ÀQ, Q.ªÀÄ.D.¸À. ¸ÀgÀPÁj DAiÀÄĪÉÃðzÀ D¸ÀàvÉæ, «gÁd¥ÉÃmÉ.
15.  ²æêÀÄw zÉÃZÀªÀÄä, ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ, DgÉÆÃUÀå gÀPÁë ¸À«Äw. ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ, «gÁd¥ÉÃmÉ.
16.  ²æÃ.J.©.eÉÆÃAiÀÄ¥Àà, UÀÆæ¥ï `r’ £ËPÀgÀgÀÄ, ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ, «gÁd¥ÉÃmÉ.
Please follow and like us:

KODAGU

PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¸ÀPÁðj DAiÀÄÄµï ªÉÊzÁå¢üPÁjUÀ¼À ¸ÀAWÀ (j.)
PÉÆqÀUÀÄ f¯Áè ±ÁSÉ, PÉÆqÀUÀÄ .
    f¯Áè DqÀ½vÀ PÀbÉÃj;…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….                                                                                                                                                                                   
          ph ; 08274-260182
 E.Mail    :  shrijia2007@rediffmail.com
       UËgÀªÁzsÀåPÀëgÀÄ : qÁ|| r.Dgï. wªÀÄä¥Àà-9449746977           
           CzsÀåPÀëgÀÄ : qÁ|| ¥Àæ¸À£Àß ºÉZï.J¸ï.  9448448821
 ¥ÀæzsÁ£À PÁAiÀÄðzÀ²ð : qÁ|| ²æäªÁ¸ï JA.©. 9448215805
          ReÁAa : qÁ|| ¥Àæ¢Ã¥ï Dgï. ±ÉnÖ ºÉZï.9448723680
       G¥ÁzsÀåPÀëgÀÄ : qÁ|| F±Àéj PÉ. 9241032327
   ¸ÀºÀ PÁAiÀÄðzÀ²ð :  qÁ|| C¤¯ï PÀĪÀiÁgï PÀ®±ÉnÖ  9480462867
                      qÁ|| «±Àéw®Pï  9945377068
            gÁdå ¥Àæw¤¢ü : qÁ|| ²æäªÁ¸ï JA.©.  9035246785
¸ÀAWÀl£Á PÁAiÀÄðzÀ²ð : qÁ|| ±ÀĨsÀ PÉ.f.9449145971

         PÁAiÀÄðPÁj ¸À«Äw ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ :-vÁ®ÆèPÀĪÁgÀÄ

                           qÁ|| CªÀÄÆ®å Dgï.ºÉZï 9448433139
              qÁ|| ZÀAzÀæ±ÉÃRgï ¦. 9980056444

              qÁ|| ±ÉÊ®eÁ f. 9481772473 
                    qÁ|| wªÀÄä¥Àà ±ÉnÖUÁgï 09946753277 
              qÁ|| ºÉêÀĪÁt  9449741474
              qÁ|| ¸ÀgÀ¸Àéw PÉ.J¸ï  9448031563
              qÁ|| ¹ävÁ J¸ï.¹  9480646346

Please follow and like us: