AYUSH news letter

    DAiÀÄÄµï £ÀÆå¸ï¯ÉlgÀ£ÀÄß £ÀªÀÄä £ÀqÀÄ«£À ¸ÀA¥ÀPÀð ªÀiÁzsÀåªÀĪÀ£ÁßV¸À®Ä F ªÀÄÆ®PÀ £ÀªÀÄä ¸ÀAWÀzÀ f¯Áè ±ÁSÉUÀ¼À ¥ÀzÁ¢üPÁjUÀ¼À°è «£ÀAw¸ÀAiÀGwÛzÉÝêÉ.

    f¯Áè ºÀAvÀzÀ°è ¸ÀzÀj £ÀÆå¸ï¯ÉlgÀ£ÀÄß F PɼÀUÉ ¸ÀÆavÀ °APï ªÀÄÆ®PÀ qË£ï ¯ÉÆÃqï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, AiÀÄxÁ ¥ÀwæPÉAiÀÄ£ÀÄß CUÀvÀåPÉÌvÀPÀÌ ¸ÀASÉåAiÀÄ°è ( f¯Áè ¸À¨sÉUÉ ºÁdgÁUÀĪÀ J¯Áè ªÉÊzÀågÀ ¸ÀASÉåAiÀĵÀÄÖ ) eÉgÁPïì ªÀiÁr¹ J¯ÁèªÉÊzÀåjUÉ «vÀj¸À®Ä ºÁUÀÆ F ¸ÀA§A¢¹zÀAvÉ ««zsÀ «¨sÁUÀUÀ½UÉ ¨ÉÃPÁUÀĪÀ CUÀvÀå ªÀiÁ»w, ¯ÉÃR£À ºÁUÀÆ ¸À®ºÉUÀ¼À£ÀÄß PÀ½¹PÉÆqÀĪÀ°è CUÀvÀå PÀæªÀÄPÉÊUÉƼÀî®Ä «£ÀAw¹zÉ.

  ¥ÀæwAiÀÄ£ÀÄß qË£ï ¯ÉÆÃqï ªÀiÁqÀĪÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀªÀĸÉå §AzÀ°è 9448319703 UÉ ¸ÀA¥ÀQð¸À®Ä «£ÀAw¹zÉ.

to Down load in PDF format , 
pls go to below link AYUSH NEWSLETTER SEPT 2011


Please follow and like us: