Dakshina kannada Br.

PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¸ÀPÁðj DAiÀÄÄµï ªÉÊzÁå¢üPÁjUÀ¼À ¸ÀAWÀ (j.)
          

          zÀQët PÀ£ÀßqÀ f¯Áè ±ÁSÉ, zÀQët PÀ£ÀßqÀ.

     

         f¯Áè DqÀ½vÀ PÀbÉÃj «¼Á¸À ;
             ‘CªÀÄÈvÀ zsÁªÀÄ’, £ÀA:2-12-1055/12, MAzÀ£Éà PÁæ¸ï, ©eÁAiÀiï ºÉƸÀ gÀ¸ÉÛ, ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ 575004.

 

UËgÀªÀ ¸À®ºÉUÁgÀgÀÄ : qÁ|| ¸ÀzÁ²ªÁ£ÀAzÀ. f.D.C 944838633.
PÁAiÀiÁðzsÀåPÀëgÀÄ :  qÁ|| zÉêÀzÁ¸À -9448255093
PÁAiÀÄðzÀ²ð : qÁ|| ªÀÄÄgÀ½ÃzsÀgï D²ævï -9845002407.
ReÁAa; qÁ|| ±ÉÆèsÁgÁt 9449056672.
G¥ÁzsÀåPÀëgÀÄ; qÁ|| ªÀÄtÂPÀtÂðPÁ -9740546648.
            qÁ|| ±ÁªÀÄgÁªï 9449515466.
¸ÀºÀ PÁAiÀÄðzÀ²ð : qÁ|| ¸ÀºÀ£À gÉÊ 9449966877.
                 qÁ|| PÀȵÀÚªÉÃt – 9743293174 .
gÁdå ¥Àæw¤¢ü ; ————–
¸ÀAWÀl£Á PÁAiÀÄðzÀ²ð : ———————
ªÀÄ»¼Á¥Àæw¤¢ü ; —————-
PÁAiÀÄðPÁj ¸À«Äw ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ :- 
qÁ|| d»Ãzï 944850331.
 qÁ|| C±ÁáPï 9448503314.
qÁ|| ¸ÀºÀ£À.¦ – 9449042906.
¸ÀAWÀzÀ§UÉÎAiÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ «ZÁgÀ «¤ªÀÄAiÀÄPÁÌV ¸ÀA¥ÀQð¸À¨ÉÃPÁzÀ ªÀåQÛ   

¥ÀæzsÁ£À PÁAiÀÄðzÀ²ð:

qÁ|| ªÀÄÄgÀ½ÃzsÀgï D²ævï -9845002407.

 

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *