wishes

¦æÃwAiÀÄ qÁ|| PÁAvÀgÁeï ºÁUÀÆ qÁ|| PÀĪÀiÁgï ¸ÁUÀgï .

PÉ.f.L.JA.N ¨ÁèUï vÉgÉ¢gÀĪÀÅzÀÄ DAiÀÄĵï E¯ÁSÉAiÀÄ°è£À £ÀªÀÄä ¸ÀAWÀzÀ PÁæAwPÁj ¨É¼ÀªÀtÂUÉ. ªÉÃUÀzÀ DzsÀĤPÀ PÁ®zÀ°è C¯ÉÆÃ¥ÀwUÉ ¸ÀªÀiÁ£ÀªÁV DAiÀÄÄµï ¨É¼ÉAiÀÄ®Ä ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ F ¥ÀæAiÀÄvÀß ¥ÀjªÀvÀð£É AiÀÄÄUÀªÀ£ÀÄß ¥ÁægÀA©ü¹zÉ .»A¢£À AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀAWÀzÀ ¥ÀæAiÀÄvÀßUÀ½VAvÀ®Æ FUÀ vÁªÀÅ vÀÄA¨Á ªÉÃUÀªÁV ªÀÄÄ£ÀßqÉAiÀÄÄwÛ¢ÝÃj. vÀªÀÄUÉ £ÀªÀÄä J¯Áè jÃwAiÀÄ ¸ÀºÀPÁgÀ«zÉ. ªÀÄÄ£ÀßqɬÄj – ¸Á¢ü¹j UÀÄj vÀ®Ä¦j ! ±ÀĨsÀªÁUÀ°.

                                       
                                    qÁ|| ¸ÀAUÀªÉÄñÀ.ªÀÄ.PÀ®ºÁ¼À.
¢£ÁAPÀ : 12-12-2009 .
PÉÆ¥Àà¼À.
Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *