Health staff meet

ªÉÊzÀå «ÄvÀægÉÃ,

£Á¼É ¢£ÁAPÀ: 22-05-2010 gÀAzÀÄ
DgÉÆÃUÀå E¯ÁSÉ £ËPÀgÀgÀ ¸ÀAWÀ ¢AzÀ ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À°è
gÁdå ªÀÄlÖzÀ ¸ÀªÀiÁªÉñÀªÀ£ÀÄß DAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ , 

F PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÉÌ ºÁdgÁUÀ®Ä «±ÉõÀ C£ÀĪÀÄw gÀeÉ 
EgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß  G¥ÀAiÉÆÃV¹PÉÆAqÀÄ DAiÀÄĵï E¯ÁSÉAiÀÄ J¯Áè ¹§âA¢UÀ¼ÀÆ ºÁdgÁUÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ £ÀªÀÄä ¸ÀAWÀzÀ CzÀåPÀëgÀÄ ªÀÄ£À«ªÀiÁrzÁÝgÉ ,

£Á¼É ªÀÄÄAeÁ£É 9 UÀAmÉUÉ £ÀªÀÄä DAiÀÄĵï 
ªÉÊzÁå¢üPÁjUÀ¼À ¸ÀAWÀzÀªÀw¬ÄAzÀ ªÀiÁ£Àå 
DgÉÆÃUÀåªÀÄAwæAiÀĪÀgÀÀ£ÀÄß ¨sÉÃnAiÀiÁUÀĪÀ AiÉÆÃd£É¬ÄzÉ,
¸ÀªÀð ¸ÀzÀ¸ÀågÉÆA¢UÉ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ «¨sÁUÀzÀ ªÉÊzÀågÀÄ 
ºÉaÑ£À ¸ÀASÉåAiÀÄ°è ºÁdgÁUÀ®Ä PÉÆÃjzÉ.

ºÉaÑ£À «ªÀgÀUÀ½UÉ gÁeÁåzÀåPÀë qÁ|| gÁdıÉÃmï gÀªÀgÀ£ÀÄß
 £ÉÃgÀªÁV (9448308911) ¸ÀA¥ÀQð¸À®Ä «£ÀAw¹zÉ.
Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *