Recommendation letters Draft to get from MLA & MLC’s.

¸À£Áä£Àå ²æà ©.J¸ï. AiÀÄrAiÀÄÆgÀ¥Àà£ÀªÀgÀÄ           
ªÀÄÄRåªÀÄAwæUÀ¼ÀÄ
PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁðgÀ
«zsÁ£À¸ËzsÀ – ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ
¸À£Áä£ÀågÉ,
              «µÀAiÀÄ:  DAiÀÄĵï E¯ÁSÉAiÀÄ°è ¸ÉÃªÉ ¸À°è¸ÀÄwÛgÀĪÀ ªÉÊzÁå¢üPÁjUÀ½UÉ
                     DgÉÆÃUÀå ªÀÄvÀÄÛ PÀÄlÄA§ PÀ¯Áåt E¯ÁSÉAiÀÄ°è ¸ÉÃªÉ ¸À°è¸ÀÄwÛgÀĪ
                    ªÉÊzÁå¢üPÁjUÀ¼À ¸ÀªÀiÁ£À ªÉÃvÀ£À ¸ÁÜ£ÀªÀiÁ£À – ¨sÀvÉå  ¤ÃqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ…………….
       ªÉÄîÌAqÀ «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ PÀ£ÁðlPÀ gÁdåzÀ DAiÀÄĵï E¯ÁSÉAiÀÄ°è ¸ÉÃªÉ ¸À°è¸ÀÄwÛgÀĪÀ ªÉÊzÁå¢üPÁjUÀ½UÉ  DgÉÆÃUÀå ªÀÄvÀÄÛ PÀÄlÄA§ PÀ¯Áåt E¯ÁSÉAiÀÄ°è ¸ÉÃªÉ ¸À°è¸ÀÄwÛgÀĪÀ ªÉÊzÁå¢üPÁjUÀ¼À ¸ÀªÀiÁ£À ªÉÃvÀ£À – ¸ÁÜ£ÀªÀiÁ£À – ¨sÀvÉåUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ F »AzÉ ºÀ®ªÁgÀÄ ¨Áj ªÀÄ£À« ¸À°è¸À¯ÁVzÉ.  CzÀgÀ£ÀéAiÀÄ PÀæªÀÄPÉÊUÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj ¥Àæ¸ÁÛªÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß eÁjUÉƽ¸À®Ä C£ÀÄPÀÆ®ªÁUÀĪÀAvÉ DgÉÆÃUÀå ªÀÄvÀÄÛ PÀÄlÄA§ PÀ¯Áåt E¯ÁSÉAiÀÄ ¸ÀaªÁ®AiÀÄzÀ°è PÀqÀvÀ ¸ÀASÉå: DPÀÄPÀ 26 ¦LJA 2006 £ÀÄß ¤ªÀð»¸À¯ÁUÀÄwÛzÉ. 
       F ¥Àæ¸ÁÛªÀ£ÉUÉ CA¢£À ªÀiÁ£Àå G¥ÀªÀÄÄRåªÀÄAwæUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DyðPÀ E¯ÁSÁ ¸ÀaªÀgÀÆ DVzÀÝ ²æªÀiÁ£ï ©.J¸ï. AiÀÄrAiÀÄÆgÀ¥Àà£ÀªÀgÀÄ “ EzÀÄ ¸ÀPÁðgÀzÀ ¤Ãw «µÀAiÀĪÁVgÀĪÀÅzÀjAzÀ EzÉÆAzÀÄ «±ÉõÀ ¥ÀæPÀgÀtªÉAzÀÄ ¥ÀjUÀt¹ ¸ÀzÀj ¥Àæ¸ÁÛªÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß eÁjUÉƽ¸À®Ä C£ÀĪÁUÀĪÀAvÉ «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß ¸ÀaªÀ ¸ÀA¥ÀÄlzÀ ªÀÄÄAzÉ ªÀÄAr¸À®Ä PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀÄîªÀAvÉ” ¢. 16.11.2006gÀAzÀÄ DzÉò¹zÀÝgÀÄ. C®èzÉà ¢. 8.8.2007 gÀAzÀÄ CA¢£À DPÀÄPÀ E¯ÁSÉAiÀÄ ¸ÀaªÀgÁVzÀÝ ²æêÀiÁ£ï Dgï. C±ÉÆÃPÀ CªÀgÀÄ PÀÆqÀ ¸ÀzÀj ¥Àæ¸ÁÛªÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß C£ÀĪÉÆâ¹ ¸ÀaªÀ ¸ÀA¥ÀÄlPÉÌ ªÀÄAr¸À®Ä ¸ÀÆa¹zÀÝgÀÄ. 
       ¢.13.12.2008  gÀAzÀÄ ªÀiÁ£Àå DPÀÄPÀ ¸ÀaªÀgÁzÀ ²æêÀiÁ£ï ©. ²æÃgÁªÀÄÄ®Ä CªÀgÀÄ PÀÆqÀ ¸ÀzÀj ¥Àæ¸ÁÛªÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀjUÀt¸À®Ä  DPÀÄPÀ 26 ¦LJA 2006 PÀqÀvÀzÀ°è ¸ÀÆa¹zÁÝgÉ. 
       F J®è »£É߯ÉAiÀÄ°è ªÀÄvÀÄÛ C£ÉÃPÀ ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀ ¸ËPÀgÀåUÀ¼À PÉÆgÀvÉUÀ¼À ªÀÄzsÉåAiÀÄÆ CvÀåAvÀ PÀÄUÁæªÀÄUÀ¼À°è ¤¸ÀàøºÀ ¸ÉÃªÉ ¸À°è¸ÀÄwÛgÀĪÀ DAiÀÄÄµï ªÉÊzÀåjUÉ C¯ÉÆÃ¥Ày ªÉÊzÀågÀ ¸ÀªÀiÁ£À ªÉÃvÀ£À – ¸ÁÜ£ÀªÀiÁ£À – ¨sÀvÉåUÀ¼À£ÀÄß £ÀªÀÄä zÉñÀzÀ ¥ÁæaãÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÀĶ֥ÀæeÉÕAiÀÄ ªÉÊzÀå¥ÀzÀÞwAiÉÆAzÀgÀ G½ªÀÅ ¨É¼ÀªÀtÂUÉUÉ ¥ÀÆgÀPÀªÁV «¸ÀÛj¸À®Ä PÀÆqÀ¯Éà ¸ÀaªÀ ¸ÀA¥ÀÄlzÀ°è CAVÃPÁgÀ ¤Ãr DzÉñÀ ºÉÆgÀr¸À®Ä «£ÀAw¸ÀÄvÉÛãÉ. 
                                 
ªÀAzÀ£ÉUÀ¼ÉÆA¢UÉ,
                                                      
                                                             vÀªÀÄä «±Áé¹
                                         -*-*-*-*-*-
                    
 
                        
¸À£Áä£Àå ²æà ©.²æÃgÁªÀÄÄ®Ä
DgÉÆÃUÀå ªÀÄvÀÄÛ PÀÄlÄA§ PÀ¯Áåt E¯ÁSÁ ¸ÀaªÀgÀÄ
PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁðgÀ
«zsÁ£À¸ËzsÀ – ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ
¸À£Áä£ÀågÉ,
              «µÀAiÀÄ:  DAiÀÄĵï E¯ÁSÉAiÀÄ°è ¸ÉÃªÉ ¸À°è¸ÀÄwÛgÀĪÀ ªÉÊzÁå¢üPÁjUÀ½UÉ DgÉÆÃUÀå
                     ªÀÄvÀÄÛ PÀÄlÄA§ PÀ¯Áåt E¯ÁSÉAiÀÄ°è ¸ÉÃªÉ ¸À°è¸ÀÄwÛgÀĪÀ ªÉÊzÁå¢üPÁjUÀ¼À
                     ¸ÀªÀiÁ£À ªÉÃvÀ£À ¸ÁÜ£ÀªÀiÁ£À – ¨sÀvÉå  ¤ÃqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ…………….
       ªÉÄîÌAqÀ «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ PÀ£ÁðlPÀ gÁdåzÀ DAiÀÄĵï E¯ÁSÉAiÀÄ°è ¸ÉÃªÉ ¸À°è¸ÀÄwÛgÀĪÀ ªÉÊzÁå¢üPÁjUÀ½UÉ  DgÉÆÃUÀå ªÀÄvÀÄÛ PÀÄlÄA§ PÀ¯Áåt E¯ÁSÉAiÀÄ°è ¸ÉÃªÉ ¸À°è¸ÀÄwÛgÀĪÀ ªÉÊzÁå¢üPÁjUÀ¼À ¸ÀªÀiÁ£À ªÉÃvÀ£À – ¸ÁÜ£ÀªÀiÁ£À – ¨sÀvÉåUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ F »AzÉ ºÀ®ªÁgÀÄ ¨Áj ªÀÄ£À« ¸À°è¸À¯ÁVzÉ.  CzÀgÀ£ÀéAiÀÄ PÀæªÀÄPÉÊUÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj ¥Àæ¸ÁÛªÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß eÁjUÉƽ¸À®Ä C£ÀÄPÀÆ®ªÁUÀĪÀAvÉ DgÉÆÃUÀå ªÀÄvÀÄÛ PÀÄlÄA§ PÀ¯Áåt E¯ÁSÉAiÀÄ ¸ÀaªÁ®AiÀÄzÀ°è PÀqÀvÀ ¸ÀASÉå: DPÀÄPÀ 26 ¦LJA 2006 £ÀÄß ¤ªÀð»¸À¯ÁUÀÄwÛzÉ. 
       F ¥Àæ¸ÁÛªÀ£ÉUÉ CA¢£À ªÀiÁ£Àå G¥ÀªÀÄÄRåªÀÄAwæUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DyðPÀ E¯ÁSÁ ¸ÀaªÀgÀÆ DVzÀÝ ²æªÀiÁ£ï ©.J¸ï. AiÀÄrAiÀÄÆgÀ¥Àà£ÀªÀgÀÄ “ EzÀÄ ¸ÀPÁðgÀzÀ ¤Ãw «µÀAiÀĪÁVgÀĪÀÅzÀjAzÀ EzÉÆAzÀÄ «±ÉõÀ ¥ÀæPÀgÀtªÉAzÀÄ ¥ÀjUÀt¹ ¸ÀzÀj ¥Àæ¸ÁÛªÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß eÁjUÉƽ¸À®Ä C£ÀĪÁUÀĪÀAvÉ «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß ¸ÀaªÀ ¸ÀA¥ÀÄlzÀ ªÀÄÄAzÉ ªÀÄAr¸À®Ä PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀÄîªÀAvÉ” ¢. 16.11.2006gÀAzÀÄ DzÉò¹zÀÝgÀÄ. C®èzÉà ¢. 8.8.2007 gÀAzÀÄ CA¢£À DPÀÄPÀ E¯ÁSÉAiÀÄ ¸ÀaªÀgÁVzÀÝ ²æêÀiÁ£ï Dgï. C±ÉÆÃPÀ CªÀgÀÄ PÀÆqÀ ¸ÀzÀj ¥Àæ¸ÁÛªÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß C£ÀĪÉÆâ¹ ¸ÀaªÀ ¸ÀA¥ÀÄlPÉÌ ªÀÄAr¸À®Ä ¸ÀÆa¹zÀÝgÀÄ. 
       ¢.13.12.2008  gÀAzÀÄ ªÀiÁ£Àå DPÀÄPÀ ¸ÀaªÀgÁzÀ ²æêÀiÁ£ï ©. ²æÃgÁªÀÄÄ®Ä CªÀgÀÄ PÀÆqÀ ¸ÀzÀj ¥Àæ¸ÁÛªÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀjUÀt¸À®Ä  DPÀÄPÀ 26 ¦LJA 2006 PÀqÀvÀzÀ°è ¸ÀÆa¹zÁÝgÉ. 
       F J®è »£É߯ÉAiÀÄ°è ªÀÄvÀÄÛ C£ÉÃPÀ ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀ ¸ËPÀgÀåUÀ¼À PÉÆgÀvÉUÀ¼À ªÀÄzsÉåAiÀÄÆ CvÀåAvÀ PÀÄUÁæªÀÄUÀ¼À°è ¤¸ÀàøºÀ ¸ÉÃªÉ ¸À°è¸ÀÄwÛgÀĪÀ DAiÀÄÄµï ªÉÊzÀåjUÉ C¯ÉÆÃ¥Ày ªÉÊzÀågÀ ¸ÀªÀiÁ£À ªÉÃvÀ£À – ¸ÁÜ£ÀªÀiÁ£À – ¨sÀvÉåUÀ¼À£ÀÄß £ÀªÀÄä zÉñÀzÀ ¥ÁæaãÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÀĶ֥ÀæeÉÕAiÀÄ ªÉÊzÀå¥ÀzÀÞwAiÉÆAzÀgÀ G½ªÀÅ ¨É¼ÀªÀtÂUÉUÉ ¥ÀÆgÀPÀªÁV «¸ÀÛj¸À®Ä PÀÆqÀ¯Éà ¸ÀaªÀ ¸ÀA¥ÀÄlzÀ°è CAVÃPÁgÀ ¤Ãr DzÉñÀ ºÉÆgÀr¸À®Ä «£ÀAw¸ÀÄvÉÛãÉ. 
                                 
ªÀAzÀ£ÉUÀ¼ÉÆA¢UÉ,
                                                      
                                                       vÀªÀÄä «±Áé¹

 

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *