can we answer ?

ªÀiÁ£Àå DAiÀÄÄµï «ÄvÀægÉÃ,

ಚಿಕುಂಗುನ್ಯಾವನ್ನು ತಡೆಯಲು ಹೋಮಿಯೋಪತಿಯಲ್ಲಾಗಲೀ, ಇತರ ಯಾವುದೇ ಪದ್ಧತಿ ಗಳಲ್ಲಾಗಲೀ ಔಷಧಗಳಿವೆಯೆನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಸಶಕ್ತವಾದ ಆಧಾರಗಳು ರಾಜ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕು.ಕ. ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಾಗಲೀ, ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಾಗಲೀ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಈ ಕುರಿತು ಯಾವುದೇ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಯಾವುದೇ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ ಪ್ರಕಟವಾಗಿಲ್ಲ.

ಆದ್ದರಿಂದ ಚಿಕುಂಗುನ್ಯಾದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಅಥವಾ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ‘ಬದಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ’ ಆಧುನಿಕ ವೈದ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾದ ಔಷಧಗಳು ಲಭ್ಯವಿವೆ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಆಧಾರಗಳಿಲ್ಲ.

£ÀªÀÄä°è EgÀĪÀ C¢üÃPÀÈvÀ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß PÀÆærüÃPÀj¸ÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄvÀß ¤ªÀÄä ¸ÀºÀPÁgÀ¢AzÀ ªÀiÁqÉÆÃtªÉà ?

DAiÀÄĵï E¯ÁSÉAiÀÄ°è AiÀÄ ¸ÁßvÀPÉÆÃvÀÛgÀ PÉÃAzÀæzÀ «zÁåyðUÀ¼ÀÄ ¥ÁæzÁå¥ÀPÀgÀÄ ºÁUÀÆ EvÁå¢

AiÀiÁgÀ-AiÀiÁgÀ ªÀÄÆ®PÀ ªÀiÁ»w ¸ÀAUÀ滸À§ºÀÄzÉAzÀÄ

ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£À ¤ÃqÀ®Ä «£ÀAw¹zÉ.

zÀAiÀÄ«lÄÖ ¸ÀºÀPÀj¹

F ¥Àæ±ÉßUÉ ¸ÀA§A¢¹zÀ «ªÀgÀªÁzÀ ¯ÉÃR£À NzÀ®Ä F PɼÀV£À °APÀ£ÀÄß QèPï ªÀiÁr
ಚಿಕುಂಗುನ್ಯಾಕ್ಕೆ ‘ಬದಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ’ ಇದೆಯೇ? | ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಪದ :: Arogya Sampada

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *