memorandum to H M

PÀ.¸À.D.ªÉÊ.¸ÀA./654/2010-11 ¢£ÁAPÀ : 23-02-2011

¸À£Áä£Àå ²æà ©.²æÃgÁªÀÄÄ®Ä

DgÉÆÃUÀå ªÀÄvÀÄÛ PÀÄlÄA§ PÀ¯Áåt E¯ÁSÁ ¸ÀaªÀgÀÄ

PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁðgÀ

«zsÁ£À¸ËzsÀ – ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ

¸À£Áä£ÀågÉ,

«µÀAiÀÄ: PÀ£ÁðlPÀ gÁdå DAiÀÄÄµï ªÉÊzÁå¢üPÁjUÀ¼À ¸ÀAWÀzÀ

F PɼÀV£À ¨ÉÃrPÉUÀ¼À£ÀÄß FqÉÃj¹PÉÆqÀ®Ä ªÀÄ£À«.

* ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀ ¸ËPÀAiÀÄðUÀ¼À PÉÆgÀvÉAiÀĪÀÄzsÉåAiÀÄÆ CvÀåAvÀ PÀÄUÁæªÀÄUÀ¼À° è¸ÉÃªÉ ¸À°è¸ÀÄwÛgÀĪÀ DAiÀÄĵï E¯ÁSÁ ªÉÊzÁå¢üPÁjUÀ½UÉ DgÉÆÃUÀå ªÀÄvÀÄÛ PÀÄlÄA§ PÀ¯Áåt E¯ÁSÉAiÀÄ°è ¸ÉÃªÉ ¸À°è¸ÀÄwÛgÀĪÀ ªÉÊzÁå¢üPÁjUÀ½UÉ ¤ÃrgÀĪÀ ¸ÀªÀiÁ£À ¸ÁÜ£ÀªÀiÁ£À – ªÉÃvÀ£À – ¨sÀvÉåUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ. (¸ÀzÀj ¥Àæ¸ÁܪÀ£ÉAiÀÄ PÀqÀvÀªÀÅ PÀ¼ÉzÀ ºÀ®ªÁgÀÄ ªÀµÀðUÀ½AzÀ PÀqÀvÀ ¸ÀASÉå: DPÀÄPÀ 26 ¦LJA 2006 gÀ°è DgÉÆÃUÀå ªÀÄvÀÄÛ PÀÄlÄA§ PÀ¯Áåt E¯ÁSÉAiÀÄ°è ZÁ®£ÉAiÀÄ°èzÉ.)

* DAiÀÄĵï E¯ÁSÉAiÀÄ°è 3 ªÀµÀðQÌAvÀ ºÉaÑ£À ¸ÀªÀÄAiÀÄ¢AzÀ UÀÄwÛUÉ DzsÁgÀzÀ°è ¸ÉêɸÀ°è¸ÀÄwÛgÀĪÀ 107PÀÆÌ ºÉZÀÄÑ ªÉÊzÁå¢üPÁjUÀ¼À ²ÃWÀæSÁAiÀĪÀiÁw ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ.

F ªÉÄð£À £ÀªÀÄä £ÁåAiÉÆÃavÀªÁzÀ ¨ÉÃrPÉUÀ¼À£ÀÄß vÁªÀÅ ²ÃWÀæªÁV £Á½£À gÁdå ¸ÀPÁðgÀzÀ §eÉmï ªÀÄÆ®PÀÀ FqÉÃj¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ PÀ¼ÀPÀ½¬ÄAzÀ «£ÀAw¸ÀÄvÉÛêÉ.

ªÀAzÀ£ÉUÀ¼ÉÆA¢UÉ,

vÀªÀÄä «±Áé¹

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *