5th executive meeting in Shimoga.


Ref. No: KGAMO:  564 / 2011-12.                   ¢£ÁAPÀ : 30-10-2011
 ªÀiÁ£Àå PÁAiÀÄðPÁj ¸ÀzÀ¸ÀågÉ,                                                    
(F ¸À¨sÉAiÀÄ ¥ÀæªÉñÁªÀPÁ±ÀªÀ£ÀÄß KGAMOA AiÀÄ PÉÃAzÀæ ¸ÀAWÀzÀ J¯Áè PÁAiÀÄðPÁj ¸ÀzÀ¸ÀågÀ ºÁUÀÆ
 J¯Áè f¯ÉèAiÀÄ CzsÀåPÀë, PÁAiÀÄðzÀ²ð, gÁdå ¥Àæw¤¢ü  ºÁUÀÆ «±ÉõÀ DºÁé¤vÀjUÉ ¹Ã«ÄvÀUÉƽ¹ DAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ.)

     PÉÃAzÀæ ¸ÀAWÀªÀÅ ¢£ÁAPÀ: 06-11-2011 gÀAzÀÄ ²ªÀªÉÆUÀÎzÀ°è 5£Éà PÁAiÀÄðPÁj ¸À¨sÉAiÀÄ£ÀÄß F PɼÀUÉ ¸ÀÆavÀ ºÀ®ªÁgÀÄ ªÀĺÀvÀéªÁzÀ «µÀAiÀÄUÀ¼À §UÉÎ ZÀað¹ ¸ÀÆPÀÛ ¤tðAiÀÄ PÉÊUÉƼÀî®Ä PÀgÉ¢gÀĪÀzÁVAiÀÄÆ w½¸ÀÄvÀÛ ²ªÀªÉÆUÀΠ
f¯Áè ¸ÀAWÀzÀ ¸ÀºÀAiÉÆÃUÀzÉÆA¢UÉ vÀªÀÄä£ÀÄß ºÀÈvÀÆàªÀðPÀªÁV DºÁ餸ÀÄwÛzÉÝêÉ. 


¢£ÁAPÀ: 6-11-2011, ¨sÁ£ÀĪÁgÀ.
¸ÀªÀÄAiÀÄ: ¨É½UÉÎ 11 UÀAmÉ ¬ÄAzÀ ªÀÄzÁå£Àí 2UÀAmɪÀgÉUÉ.    
¸ÀܼÀ: ¸ÀPÀÆåðmï ºË¸ï DªÀgÀt, ¸ÁUÀgÀ gÀ¸ÉÛ, ²ªÀªÉÆUÀÎ – 577201.
ZÀZÉðAiÀÄ «µÀAiÀÄUÀ¼ÀÄ:
1. PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁðj ( C¯ÉÆÃ¥Àw- KGMO ) ªÉÊzÁå¢üPÁjUÀ¼À ¸ÀAWÀªÀÅ vÀªÀÄä ¨ÉÃrPÉ FqÉj¹PÉƼÀî®Ä ¸ÀPÁðgÀzÀ UÀªÀÄ£À ¸É¯ÉAiÀÄ®Ä £ÀªÉA§gï 20jAzÀ ªÀÄĵÀÌgÀ ºÉÆÃzÀ°è – KGAMOA  AiÀiÁªÀ ¤®ÄªÀ£ÀÄß vÀ£ÀßzÁV¹PÉƼÀî¨ÉÃPÉA§ §UÉÎ.
           2. DAiÀÄÄµï ªÉÊzÁå¢üPÁjUÀ¼À ¸ÁÜ£À-ªÀiÁ£À ºÁUÀÆ ºÀÄzÉÝAiÀÄ ¸Ë®¨sÀåUÀ¼À£ÀÄß C¯ÉÆÃ¥Àw ªÉÊzÁå¢üPÁjUÀ½UÉ 
           ¸ÀªÀÄ£ÁV G£ÀßwÃPÀj¹PÉƼÀÄîªÀ ¤nÖ£À°è vÀUÉzÀÄPÉƼÀî¨ÉÃPÁzÀ ¤tðAiÀÄUÀ¼À §UÉÎ.
      

            3. UÀÄwÛUÉ ªÉÊzÀågÀ SÁAiÀÄAUÉƽ¸ÀÄ«PÉAiÀÄ ¥ÀæQæAiÉÄ ²ÃWÀæªÁV PÉÊUÉƼÀî®Ä AiÀiÁªÀ jÃw CUÀvÀå ¸ÀºÀPÁgÀ 
           ¤ÃqÀ¨ÉÃPÉA§ PÀÄjvÀÄ.

         4. ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ f¯Áè ¸ÀAWÀUÀ¼À£ÀÄß §® ¥Àr¸ÀĪÀ°è ¸ÀÆPÀÛ – ¤¢ðµÀÖ AiÉÆÃd£É gÀƦ¸ÀĪÀÅzÀÄ.

5.KGAMOA ¸ÀzÀ¸ÀågÀÀ gÁdåªÀÄlÖzÀ ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀªÀ£ÀÄß £ÀqɸÀĪÀ§UÉÎ.
6. ««zsÀ ¸ÀAWÀ-¸ÀA¸ÉÜ ºÁUÀÆ f¯ÁèªÀÄlÖzÀ C¢üPÁjUÀ¼À ¸ÀºÀAiÉÆÃUÀ¢AzÀ ¥Àæwf¯ÉèUÀ¼À°è ‘DAiÀÄĵï IEC PÁAiÀÄðZÀlĪÀnPÉ ‘UÀ¼À£ÀÄß ºÉaѸÀ®Ä IEC G¥À¸À«ÄwAiÀÄ£ÀÄß gÀa¹, D ªÀÄÆ®PÀ f¯Áè ¸ÀAWÀUÀ½UÉ ¸ÀÆPÀÛ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£À ºÁUÀÆ ¸ÀºÀPÁgÀ ¤ÃqÀĪÀ§UÉÎ,
7. aQvÁì®AiÀÄUÀ¼À ¸À±ÀPÀÛªÁV PÁAiÀÄð¤ªÀð»¸ÀĪÀAvÁUÀ®Ä SÁ°¬ÄgÀĪÀ ªÉÊzÁå¢üPÁjUÀ¼À ºÁUÀÆ UÀÆæ¥ï r ªÀÄAdÆgÁzÀ ºÀÄzÉÝUÀ¼À£ÀÄß PÁ®PÁ®PÉÌ ²ÃWÀæªÁV ¨sÀwð ªÀiÁqÀĪÀ°è , ¸ÀĸÀfÓvÀ aQvÁì®AiÀÄ, OµÀzsÀªÀ£À EvÁå¢ ºÉÆAzÀ®Ä ¸ÀA§A¢üvÀgÀ°è MvÀÛqÀvÀgÀ®Ä E¯ÁSÁ ªÀiÁ»w ªÀÄvÀÄÛ C©üªÀÈ¢Ý G¥À¸À«Äw gÀa¸ÀĪÀÅzÀÄ.
8. CwPÀrªÉÄ ªÉÊzÀågÀ ¸ÀASÉåAiÀÄ£ÉÆßA¢zÀ DAiÀÄĵï E¯ÁSÉAiÀÄ°èAiÀÄ ªÉÊzÀågÀ EvÀgÉ ¸ÀAWÀUÀ¼À£ÀÆß MAzÉ     ªÉâPÉAiÀÄr ¸ÉÃj¸ÀĪÀÅzÀÄ CxÀªÁ ¥Àæ¸ÀÄÜvÀ jÃwAiÀÄ°èAiÉÄà ªÀÄÄAzÀĪÀgÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ ¸ÀÆPÀÛªÉÇà JA§ §UÉÎ    C©ü¥ÁæAiÀÄ PÀÆærPÀj¸ÀĪÀÅzÀÄ.
¸ÀÆZÀ£É:
* F ¸ÀÆavÀ «µÀAiÀÄUÀ¼À ºÉÆgÀvÀÄ¥Àr¹ ªÀĺÀvÀé ªÉ¤¸ÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉëµÀAiÀĪÀ£ÀÄß CzsÀåPÀëgÀ C£ÀĪÀÄwAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ZÀZÉðUÉ EqÀ§ºÀÄzÁVzÉ.  F CªÀ¢üAiÀÄ°è ZÀZÉðUÉ §gÀ§ºÀÄzÁzÀ ºÉƸÀ «µÀAiÀÄUÀ½UÉ PÁ¯ÁªÀPÁ±À ¹Ã«ÄvÀ ªÁUÀ§ºÀÄzÁzÀ°è ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ ¸ÀºÀPÀj¸À®Ä PÉÆÃjzÉ. 
* F ¸À¨sÉAiÀÄ°è ZÀað¸ÀĪÀ «µÀAiÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀAWÀzÀ ªÀÄÄA¢£À PÁAiÀÄðZÀlĪÀnPÉUÀ¼À zÀȶ׬ÄAzÀ CvÀåAvÀ DzÀåvÉ «µÀAiÀÄUÀ¼ÁzÀÝjAzÀÀ DºÁé¤vÀgÉ®ègÀ ºÁdgÁw CwªÀÄÄRåªÉAzÀÄ ¥ÀjUÀt¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.
* PÀ¼ÉzÀ 2-3 PÁAiÀÄðPÁj ¸À¨sÉUÀ½UÉ PÁgÀt¤ÃqÀzÉ UÉÊgÀĺÁdgÁzÀ PÉÃAzÀæ ¸ÀAWÀzÀ PÁAiÀÄðPÁj ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ vÀªÀÄä ¸ÀªÀÄAiÀĪÀ£ÀÄß ¸ÀAWÀzÀ CUÀvÀåvÉUÉ «¤AiÉÆÃV¸À®Ä ¸ÁzÀåªÁUÀĪÀÅ¢®èªÉAzÁzÀ°è,
vÀªÀÄä §zÀ°UÉ D¸ÀPÀÛ QæAiÀiÁ²Ã¯Á ªÉÊzÀåjUÉ CªÀPÁ±À¤ÃqÀ¨ÉÃPÁV «£ÀAw¹zÉ.
* PÉÃAzÀæ ºÁUÀÆ f¯Áè ¸ÀAWÀzÀ PÁAiÀÄðPÁj ¸ÀzÀ¸ÀågÀ°è £ÀªÀÄä CAwªÀÄ ªÀÄ£À« K£ÉAzÀgÉ FªÀgÉUÉ ¸ÀAWÀzÀ DfêÀ ¸ÀzÀ¸ÀåvÀé ºÉÆAzÀ¢gÀĪÀªÀgÀÄ F ¸À¨sÉ ¥ÁægÀÀA¨sÀªÁUÀĪÀ CªÀ¢üAiÉƼÀUÉ ¸ÀzÀ¸ÀåvÀé ¥ÀqÉAiÀĪÀÅzÀÄ PÀqÁØAiÀĪÉAzÀÄ w½¸ÀÄwÛzÉÝêÉ. ¸ÀzÀ¸ÀåvÀé ¥ÀqÉAiÀÄzÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀ §UÉÎ F ¸À¨sÉAiÀÄ°è ZÀað¹ CUÀvÀå ¤tðAiÀÄ PÉÊUÉƼÀî¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.
* ¸À¨sÉUÉ ºÁdgÁUÀ®Ä vÁªÀÅ »A¢£À gÁwæ CxÀªÁ (6-11-2011) ¨É¼ÀV£ÀeÁªÀ ²ªÀªÉÆUÀÎ vÀ®Ä¦zÀ°è ªÁ¸ÀܪÀå & «±ÁæAwUÁV CUÀvÀå ªÀåªÀ¸ÉÜ PÀ°à¸À¯ÁVzÀÄÝ, CUÀvÀå ªÀiÁ»wUÁV ¸ÀA¥ÀQð¹ ;
             qÁ.PÀĪÀiÁgï ¸ÁUÀgï – 9901347011, 7899326202,
             qÁ. PÁAvÀgÁeï.    – 9448319703, 7829208939.
             qÁ. ¹.K.»gÉêÀÄoï. – 9448401882, qÁ. FgÀtÚ – 8277308018, 
             qÁ.gÁWÀªÉÃAzÀæ  -9845593967, qÁ.eÉÆåÃw®Qëöä ¥Ánïï 9448977137      
         

  * ªÀįɣÁqÀ «±ÉõÀ ¥ÀæªÁ¹Ã ¥ÀæzÉñÀUÀ½UÉÀ ¨sÉÃn ¤ÃqÀ§AiÀĸÀĪÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¸ÀªÀÄAiÀiÁªÀPÁ±ÀPÉÌ C£ÀÄUÀÄtªÁV           
      1-2 ¢£ÀUÀ¼À ¥ÀæªÁ¸À /«ºÁgÀ/ ¥ÀQßPïAiÉÆÃd£ÉUÀ½UÁV qÁ. ¹.K.»gÉêÀÄoïgÀªÀgÀ£ÀÄß (9448401882)  
      ¢£ÁAPÀ: 05-11-2011gÀ ªÀÄzÁå£ÀBzÉƼÀUÉ ¸ÀA¥ÀQð¸À®Ä PÉÆÃjzÉ.

F ¸À¨sÉUÉ vÀªÀÄä ºÁdgÁw CxÀªÁ UÉÊgÀĺÁdj AiÀÄ£ÀÄß zÀÈrüPÀj¸À®Ä F ªÀÄÆ®PÀ PÉÆÃjzÉ.
PÁAiÀÄðPÁj ¸À¨sÉAiÀÄ ºÁUÀÆ ¸ÀAWÀzÀ PÁAiÀÄðZÀlĪÀnPÉAiÀÄ vÀPÀëtzÀ ªÀiÁ»wUÁV ¸ÀAWÀzÀ F ¨ÁèUïUÉ ¸ÀvÀvÀªÁV ¨ÉÃnªÀiÁqÀ®Ä PÉÆÃjzÉ.
F ¸ÀA§A¢ü¹zÀ vÀªÀÄä AiÀiÁªÀzÉà ¥ÀæwQæAiÉÄUÁV ¸ÀA¥ÀQð¸À®Ä PÉÆÃjzÉ.
zsÀ£ÀåªÁzÀUÀ¼ÀÄ.
qÁ.PÁAvÀgÁeï.
(¥ÀæzsÁ£À PÁAiÀÄðzÀ²ð)
9448319703 
¥ÀæwAiÀÄ£ÀÄß;- f¯Áè ¸ÀAWÀzÀ ªÀiÁ£Àå UËgÀªÀ PÁAiÀÄðzÀ²ðUÀ¼ÀÄ, CzsÀåPÀëgÀÄ, PÁAiÀÄðzÀ²ðUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ gÁdå 
¥Àæw¤¢üUÀ¼À ªÀiÁ»wUÁV ¸À°è¸ÀÄvÀÛ, ¸ÀAWÀzÀ ¥ÀzÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ¸ÀzÀ¸ÀågÉÆA¢UÉ AiÀÄxÁ ¥ÀÆgÀPÀ «µÀAiÀÄZÀað¹ ¸ÁAXPÀ ¸À®ºÉ ºÁUÀÆ CUÀvÀå ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£À ¤ÃqÀ®Ä «£ÀAw¹zÉ.
Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *