ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ​ ಗುಣಾತ್ಮಕ ಆರೋಗ್ಯದ​ ಮಾರ್ಗದೆಡೆ – 2016. ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಮರ್ಶೆ, ತಿದ್ದುಪಡಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು suggestions.qhc@gmail.com ಗೆ ಕಳಹಿಸಬಹುದು.

Respected Members,

Each & Every bodies suggestion is very much essential to frame our new health policy to reach the last person of the society ….. 

pls go thro the Draft Copy :  

arogya_neethi_kannada-2016

new-health-policy-draft-approach_quality_health_care_2016- english

 

 

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *