guide us to win alot

kgimo  CªÀÄÆ®å ¸À®ºÉ-¸ÀÆZÀ£É ¤jÃQë¹zÉ
                  CvÀåAvÀ GvÁì» ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ £ÀªÀÄä E¯ÁSÉUÉ zÉÆgÉwzÀÄÝ , E¯ÁSÉAiÀÄ J¯Áè C¢üPÁjUÀ¼À ¸ÀºÀAiÉÆÃUÀ¢AzÀ PÉÃAzÀæ ºÁUÀÄ gÁdå ¸ÀPÁðgÀUÀ¼À ««zsÀ «±ÉõÀ AiÉÆÃd£ÉUÀ¼À£ÀÄß AiÀıÀ¹éAiÀiÁV C£ÀĵÁ×£ÀUÉƼÀÄîªÀAvÉ ¥ÀæAiÀÄw߸ÀÄwÛzÀÄÝ  F ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è DAiÀÄÄµï ªÉÊzÁå¢üPÁjUÀ¼ÁzÀ £ÁªÀÅ «±ÉõÀ D¸ÀQÛ¬ÄAzÀ ¸ÀAWÀnvÀgÁUÀ¨ÉÃPÁVzÉ.
 F ¤nÖ£À°è 

1.)  FUÁUÀ¯É C¹ÛvÀézÀÝ°ègÀĪÀ £ÀªÀÄäzÉà DzÀ kgimo
              £À ¥Àæw f¯Áè ºÁUÀÄ gÁdå¸ÀAWÀªÀ£ÀÄß ¥À£Àgï §®¥Àr¸À®Ä 
          2.)  ºÁUÀÄ D ªÀÄÆ®PÀ ««zsÀ AiÉÆÃd£ÉUÀ¼ÉÆA¢UÉ DAiÀÄÄµï              E¯ÁSÉUÉ ºÉƸÀ gÀÆ¥À PÉÆqÀ®Ä 

    vÁªÀÅ £ÉÃgÀªÁV F PɼÀV£À F-ªÉÄïï Lr &  ¨ÁèUï Lr ªÀÄÆ®PÀ £ÉÃgÀªÁV vÀªÀÄä C©ü¥ÁæAiÀÄ UÀ¼À£ÀÄß ºÀAaPÉƼÀî®Ä F ªÀÄÆ®PÀ «£ÀAw¹zÉ.
                           ¥ÀæwªÉÊzÀågÀÄ vÀªÀÄä f¯Áè CxÀªÁ ¸ÀéAvÀ F-ªÉÄïï Lr ªÀÄÆ®PÀ ¸ÀA¥ÀQð¸À®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀ߸À®Ä «£ÀAw¹zÉ.

http://kgimo.blogspot.com
Please follow and like us: