kgimo, Shivamogga

                  kgimo, ²ªÀªÉÆUÀÎ f¯Áè ¸ÀAWÀ.
²ªÀªÉÆUÀÎ f¯ÉèAiÀÄ°è ºÉƸÀzÁV f¯Áè DAiÀÄÄµï ªÉÊzÁå¢üPÁjUÀ¼À ¸ÀAWÀPÉÌ ¥ÀzÁ¢PÁjUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄA¢£À JgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À CªÀ¢üUÉ ¸ÀªÁð£ÀĪÀÄvÀ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ 02-10-2009 gÀAzÀÄ DAiÉÄÌ ªÀiÁqÀ¯ÁVzÀÄÝ AiÀÄxÁ«ªÀgÀªÀ£ÀÄß F PɼÀV£ÀAvÉ ¤ÃqÀ¯ÁVzÉ.
UËgÀªÀ DzsÀåPÀëgÀÄ : qÁ|| ¥ÀĵÀà.J.J¸ï,-93419 89631,
PÁAiÀiÁðzsÀåPÀëgÀÄ :  qÁ|| VÃvÁ.PÉ.J¸ï,-94488 71706,
PÁAiÀÄðzÀ²ð : qÁ|| FgÀtÚ.eÉ,-95381 29658,
ReÁAa; qÁ|| gÁWÀªÉÃAzÀæ.J¸ï,-98455 93967,
G¥ÁzsÀåPÀëgÀÄ; qÁ|| ¥ÀvÀAd°.PÉ.«,
            qÁ|| VÃvÁ.J¸ï.PÉ,
¸ÀºÀ PÁAiÀÄðzÀ²ð : qÁ|| ªÀĺÁ°AUÀ¥Àà.n.¹.-94483 90678,
gÁdå ¥Àæw¤¢ü ; qÁ|| PÁAvÀgÁeï.n.JA,-9448319703,
¸ÀAWÀl£Á PÁAiÀÄðzÀ²ð : qÁ|| £ÀgÀ¹AºÀªÀÄÆwð.-99004 18968,
ªÀÄ»¼Á¥Àæw¤¢ü ; qÁ|| ²®à.J¸ï.n, 
PÁAiÀÄðPÁj ¸À«Äw ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ :-
                       qÁ|| ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄuï  – ²ªÀªÉÆUÀÎ,
 qÁ|| ºÀµÀð ¥ÀÄvÀæAiÀÄå – ¨sÀzÁæªÀw,
                           qÁ|| «ÃuÁ J£ï.PÁgÀAvï – ºÉƸÀ£ÀUÀgÀ ,
                           qÁ|| ªÀÄÄgÀ½ÃzÀgï.J¸ï.n – ¸ÉÆgÀ§,
                            qÁ|| gÀ«±ÀAPÀgï GqÀÄ¥À wÃxÀðºÀ½î,
                              qÁ|| SÉêÀÄÄ eÁzÀªï  – ²PÁj¥ÀÄgÀ,
                              qÁ|| ¤gÀÄ¥ÀªÀÄ.JªÀiï.PÉ – ¸ÁUÀgÀ,

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *