kgimo – Amoolya Salahe

         
kgimo UÉ  CªÀÄÆ®å ¸À®ºÉ-¸ÀÆZÀ£É ¤jÃQë¹zÉ
E¯ÁSÉ J¯Áè C¢üPÁjUÀ¼À ¸ÀºÀAiÉÆÃUÀ¢AzÀ  PÉÃAzÀæ ºÁUÀÄ gÁdå ¸ÀPÁðgÀUÀ¼À ««zsÀ AiÉÆÃd£ÉUÀ¼À£ÀÄß AiÀıÀ¹éAiÀiÁV C£ÀĵÁ×£ÀUÉƼÀÄîªÀAvÉ ªÀiÁqÀĪÀ°è DAiÀÄÄµï ªÉÊzÁå¢üPÁjUÀ¼ÀÄ «±ÉõÀ D¸ÀQÛ¬ÄAzÀ ¸ÀAWÀnvÀgÁUÀ¨ÉÃPÁVzÉ. F ¤nÖ£À°è FUÁUÀ¯É C¹ÛvÀézÀÝ°ègÀĪÀ £ÀªÀÄä kgimo
       gÁdå¸ÀAWÀªÀ£ÀÄß ¥À£Àgï §®¥Àr¹ ««zsÀ UÀÄjUÀ¼ÉÆA¢UÉ DAiÀÄĵï E¯ÁSÉUÉ ºÉƸÀ gÀÆ¥À PÉÆqÀĪÀ°è                       ¥ÀæwªÉÊzÀågÀÆ vÀªÀÄä CªÀÄÆ®å ¸À®ºÉ ºÁUÀÄ ¸ÀºÀAiÉÆÃUÀ ¤ÃqÀ®Ä PÉÆÃjzÉ,
1.)     ¥ÀæxÀªÀĪÁV  ¥Àæwf¯Áè WÀlPÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀÄ£Àgï §®UÉƽ¸ÀĪÀÅzÀÄ, (ºÁ°EgÀĪÀ f¯Áè ¸ÀAWÀªÀÅ 2 ªÀµÀð QÌAvÀ ºÀ¼ÉAiÀÄzÁVzÀÝ°è CxÀªÁ ¸ÀQæAiÀĪÁV®è¢zÀÝ°è , ºÉƸÀ f¯Áè ¥ÀzÁ¢PÁjUÀ¼À £ÉêÀÄPÀªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ, )
2.) ºÁ° ¸ÀAWÀªÀÅ ¸ÀQæAiÀÄ ºÁUÀÄ ¸À±ÀPÀÛªÁVzÀÝ°è, ¥Àæwf¯Áè WÀlPÀzÀ°è uniformpattern  PÁAiÀÄÄÝPÉƼÀî®Ä F PɼÀV£ÀAvÉ ¥ÀzÁ¢üPÁjUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀÄ£Àgï ¸ÀjzÀÆV¸ÀĪÀÅzÀÄ.
          UËgÀªÀ DzsÀåPÀëgÀÄ : PÁAiÀiÁðzsÀåPÀëgÀÄ :  PÁAiÀÄðzÀ²ð : ReÁAa; -vÀ¯Á 1 ºÀÄzÉÝ.
          G¥ÁzsÀåPÀëgÀÄ; -2ºÀÄzÉÝ.   ¸ÀºÀ PÁAiÀÄðzÀ²ð :-1, UÀÄwÛUɪÉÊzÀåjUÉ DzÀåvÉ.
           gÁdå ¥Àæw¤¢ü ; ¸ÀAWÀl£Á PÁAiÀÄðzÀ²ð : ªÀÄ»¼Á¥Àæw¤¢ü ; -vÀ¯Á 1 ºÀÄzÉÝ,
           ºÁUÀÄ ¥Àæw vÁ®ÆèQ¤AzÀ M§ªÉÊzÀåâgÀAvÉ PÁAiÀÄðPÁj ¸À«Äw ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ.
3.)   ZÁ°ÛªÀµÀðzÀ°è C£ÀéAiÀĪÁUÀĪÀAvÉ £ÀªÉA§gï 15gÀ M¼ÀUÁV J¯Áè f¯Áè ¸ÀAWÀUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥ÀzÁ¢üPÁjUÀ¼À  ªÉƨÉÊ¯ï ¸ÀASÉå AiÉÆA¢UÉ ¸ÀA¥ÀÆtð«ªÀgÀªÀ£ÀÄß www.kgimo.blogspot.com £À°è vÀªÀÄä CªÀÄÆ®å ¸À®ºÉUÀ¼ÉÆA¢UÉ ¤ÃqÀ®Ä PÉÆÃjzÉ. ºÁUÀÄ ‘ªÉÊzÀåªÁvÁð’ ªÀiÁ¹PÀzÀ ªÀÄÆ®PÀªÀÇ «ªÀgÀ ¤ÃqÀ®Ä «£ÀAw¹zÉ .
  4.) ¢£ÁAPÀ 22-11-2009 gÀAzÀÄ PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¸ÀPÁðj DAiÀÄÄµï ªÉÊzÁå¢üPÁjUÀ¼À ¸ÀAWÀ (j.)gÀ
 PÉÃAzÀæ ¸À«ÄwAiÀÄ ¥ÀzÁ¢üPÁjUÀ¼À DAiÉÄÌ ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄ£ÀÄß ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À°è £ÉqɸÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.
  
4.)   DAiÉÄÌAiÀiÁUÀĪÀ ºÉƸÀ gÁdå ¸ÀAWÀPÉÌ ‘‘ PÁAiÀÄðAiÉÆÃd£É’’ gÀƦ¸ÀĪÀ°è ¸ÀQæAiÀÄ ºÁUÀÄ D¸ÀPÀÛ ¥ÀæwAiÉÆç⠪ÉÊzÁå¢üPÁj¬ÄAzÀ®Æ CªÀÄÆ®å ¸À®ºÉ-¸ÀÆZÀ£É-ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀªÀ£ÀÄß ¤jÃQë¹zÉ.
5.)   ¸ÀA¥ÀPÀð«¼Á¸À  Kgimo PÉÃAzÀæ ¸À®ºÁ ¸À«Äw,
                        ¥ÉƸïÖ ¨ÁPÀì ¸ÀASÉå;—–
                         zsÀ£ÀéAvÀj gÀ¸ÉÛ,
                        ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ 590009
                         ayushkgimo@gmail.com

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *