AYUSH Ad hoc Committee

Cqï ºÁPï PÀ«Än,
PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¸ÀPÁðj DAiÀÄÄµï ªÉÊzÁå¢üPÁjUÀ¼À ¸ÀAWÀ (j.)
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.
  UËgÀªÁzsÀåPÀëgÀÄ :  qÁ|| fëvÉñï
      CzsÀåPÀëgÀÄ :  qÁ|| gÁdÄ ±ÉÃmï
                     PÁAiÀiÁðzsÀåPÀëgÀÄ :  qÁ|| ±ÀAPÀgÀUËqÀ
                ¥ÀæzsÁ£À PÁAiÀÄðzÀ²ð :  qÁ|| PÁAvÀgÁeï
      ¸ÀAZÁ®PÀgÀÄ :  qÁ|| ¹.J.»gÉêÀÄoÀ
            ªÀPÁÛgÀgÀÄ :  qÁ|| JA.ºÉZï.ºÀQêÀiï
          ReÁAa :  qÁ|| PÀĪÀiÁgï ¸ÁUÀgï
              G¥ÁzsÀåPÀëgÀÄ : qÁ|| ¹zÉÝñï.AiÀÄÄ.
                                qÁ|| ±ÀAPÀgÀUËqÀ J¸ï ¥Ánïï
                      qÁ|| ²æñÉÊ® ¥Ánï
                      qÁ|| ±ÀAPÀgï »gÉêÀÄoÀ
                      qÁ|| ±ÀºÀ§Ä¢Ý£ï
                      qÁ|| ªÀÄÄgÀ½ÃzsÀgï D²æÃvï
             G¥À ¥ÀæzsÁ£À  PÁAiÀÄðzÀ²ð:
                                    qÁ|| ¸ÀvÀåªÀÄÆwð ºÉ¨Áâgï
                                    qÁ|| ¸ÀļÀîzï
                                    qÁ|| SÁ°zÀ eÁ«zï
                                    qÁ|| «£ÀAiÀiï CA§gïPÀgï
                                    qÁ|| £ÀzsÁ¥sï
             ¸ÀAWÀl£Á PÁAiÀÄðzÀ²ð :
                                  qÁ|| ZÀAzÀæÀPÁAvï £ÁUÀ¸ÀªÀÄÄzÀæ
                                  qÁ|| ¥Àæ¢Ã¥ï ¥Ánïï
                                  qÁ|| Dgï.J¸ï.¥Ánïï
                                  qÁ|| eÉÆò
                                  qÁ|| J¸ï.f.ªÀÄoÀ
                                  qÁ|| UÀAUÁzsÀgï.¹.
       
dAnà PÁAiÀÄðzÀ²ðUÀ¼ÀÄ :
                       qÁ|| zÉÆqÀØUÀÄtÂ
                       qÁ|| Dgï.«.»gÉêÀÄoÀ
                       qÁ|| ªÀÄAUÀ® ¹AUï
                       qÁ|| PÀĨÉÃgÀ £ÁAiÀÄPï
                       qÁ|| PÀĪÀiÁgï ©.J¸ï
                       qÁ|| zÁåªÀ£ÀUËqÀ
                       qÁ|| gÀ«±ÀAPÀgï.©.

                       qÁ|| ªÉÃzÁªÀw

 PÁAiÀÄðPÁj ¸À«Äw ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ :
                  qÁ|| Dgï.ºÉZï.®vÁ        qÁ|| C±ÉÆÃPï
                  qÁ|| ¸Àétð UËj            qÁ|| ¥Àæ¨sÁPÀgï
                  qÁ|| PÀªÀįÁ               qÁ|| ¥ÁAqÀÄ
                  qÁ|| «dAiÀÄ®Qëöä           qÁ|| ªÀÄAUÀ¸Àƽ
                  qÁ|| vÁ½PÉÆÃn            qÁ|| §¸ÀªÀgÁeï
                  qÁ|| ªÀiÁvÉñÀ »gÉêÀÄoÀ     qÁ|| PÀªÀįÁPÀgï.f
                  qÁ|| Dgï.J¸ï.¸ÀdÓ£ïÀ
                                    
http://picasaweb.google.com/ayushkgimo/GBMeetingChitradurga?feat=directlink                                           

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *