thanks giving to seniors

¸ÀAWÀl£ÉUÁV ±Àæ«Ä¹zÀ ºÁUÀÆ

±ÀĨsÀ ºÁgÉʸÀÄwÛgÀĪÀ J®èjUÀÆ 
zsÀ£ÀåªÁzÀUÀ¼ÀÄ.

                F »A¢¤AzÀ £ÀªÀÄä DAiÀÄĪÉÃðzÀ 
ªÉÊzÁå¢üPÁjUÀ¼À ¸ÀAWÀl£ÉUÀ¼À£ÀÄß G½¹, ¨É¼É¹PÉÆAqÀÄ 
§A¢gÀĪÀ F PɼÀUÉ £ÀªÉÆâ¹zÀJ¯Áè ¸ÉêÁ¤gÀvÀ 
ªÉÊzÀågÁzÀ . . . . . . . . .  


qÁ|| gÁeÉÃAzÀæ, JªÀiï.J¸ï.ªÀÄoï, gÁªÀÄgÁªï±ÉÃRgï ¨É£ÀÆßgï, ¸ÀAUÀªÉÄñï PÀ®ºÁ¼ï,
Dgï.J£ï.fëvÉñï, ¹zÀÝgÁªÀÄAiÀÄå PÀÄvÀðPÉÆÃn,ºÀĸÉãï,
 «ÃgÀ£ÀUËqÀ ¥Ánïï, ªÉƺÀªÀÄzï ºÉZï.ºÀQêÀiï,
«dAiÀiï PÀĪÀiÁgï ¨sÁ¬Ä£ÁAiÀÄPï, ªÉƺÀªÀÄzï £ÀÆgÀįÁè,
¹.J.UÀ®UÀ°, PÉ.f.¸ÀdÓ£ï, §¸ÀªÀgÁeï PÀÄA¨Ágï, AiÀÄÄ.¹zÉÝñï,
 ªÉÆúÀªÀÄzï £À¬ÄêÀiï,ºÁ®¥Àà£ÀªÀgï, »gÉêÀÄoï dUÀ£Áßxï,
 «zÁå CxÀtÂ, Dgï.J.¥ÀmÉïï & ¸À£ÁG¯Áè ………..

ºÁUÀÆ ¸ÉêÁ ¤ªÀÈwÛ ºÉÆA¢ «±ÁæAvÀ fêÀ£ÀzÀ°èzÁÝUÉÆå 
¸ÀAWÀzÀ¨É¼ÀªÀtÂUÉUÉ ««zsÀ jÃwAiÀÄ°è ¸À®ºÉ-¸ÀÆZÀ£É- ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£À
 zÉÆA¢UÉ ±ÀĨsÀ ºÁgÉʸÀÄwÛgÀĪÀ J®èjUÀÆ zsÀ£ÀåªÁzÀUÀ¼ÀÄ.
     £ÀªÀÄä UÀªÀÄ£ÀPÉÌ §AzÀ PÉ®ªÀÅ ªÉÊzÀågÀ ºÉ¸ÀgÀ£ÀÄß ¸ÁAPÉÃwPÀªÁV
FPɼÀUÉ ºÉ¸Àj¹zÉ, ¸ÀAWÀUÀ¼À ºÁ¢AiÀÄ°è ««zsÀ ºÀÄzÉÝUÀ¼À°èzÀÄÝ,
ºÀÄzÉÝUÀ¼À°ègÀzÉAiÀÄÆ ±Àæ«Ä¹zÀ »jAiÀÄgÀ ºÉ¸ÀgÀ£ÀÄß £É£À¦¸À®Ä PÉÆÃjzÉ.

qÁ|| ZÀ¥Àà£ïªÀÄoï, qÁ|| £ÀAd¥Àà,qÁ|| ¸ÀÄgÉñï 
¯Á½UÉ, qÁ|| ºÀ£ÀĪÉÄÃUËqÀ, qÁ|| £ÀAd¥Àà,
qÁ|| ¥ÀÄlÖ¥Àà, qÁ|| F±ÀégÀ ±Á¹Ûç. . . . . . . . . .
Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *