BEST WORK OF Dakshina Kannada

 zÀQët PÀ£ÀßqÀ DAiÀÄÄµï ªÉÊzÀågÀ «±ÉõÀ PÁAiÀÄð .,
 f¯Áè DAiÀÄĵï C¢üPÁj qÁ|| ¸ÀzÁ²ªÁ£ÀAzÀ. CªÀgÉÆA¢UÉ f¯ÉèAiÀÄ 
J¯Áè ªÉÊzÀågÀÄ aPÀÆ£ï UÀÄ£Àå ºÀvÉÆÃnUÁV CvÀåªÀ±ÀåPÀªÁV 
¨ÉÃPÁVzÀÝÀ ±ÀÆ®ºÀgÀ ªÀn ºÁUÀÄ ±ÀÆ®ºÀgÀ vÉÊ® ªÀ£ÀÄß 
¸À.D.a §¼ÀPÀÄAf D¸ÀàvÉæAiÀÄ DªÀgÀtzÀ°èAiÉÄà
zÉÆgÉvÀ OµÀzÀ ¸À¸ÀåUÀ¼À£ÉßÃG¥ÀAiÉÆÃV¹ vÀAiÀiÁj¹zÀgÀÄ.

ºÉaÑ£À ªÀiÁ»w ¨ÉÃPÉAzÀgÉ . F PɼÀV£À °APÀ£ÀÄß QèPï ªÀiÁr. . . .  

. . . . . . . .«ªÀgÀ ¥ÀqɬÄj

vÀªÀÄä C©¥ÁæAiÀÄ w½¹  
(¤ªÀÄä f¯ÉèAiÀÄ «µÉñÀ PÁAiÀÄðzÀ ªÀiÁ»w AiÉÆA¢UÉ)

http://picasaweb.google.com/ayushkgimo/DakshinaKannada02?feat=directlink 


 

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *