raichur dist

PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¸ÀPÁðj DAiÀÄÄµï ªÉÊzÁå¢üPÁjUÀ¼À ¸ÀAWÀ (j.)
gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯Áè ±ÁSÉ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ.
f¯Áè DqÀ½vÀ PÀbÉÃj; ¸ÀgÀPÁj f¯Áè DAiÀÄĵï D¸ÀàvÉæ , KPï «Ä£Ágï gÉÆÃqï, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ.
UËgÀªÁzsÀåPÀëgÀÄ : qÁ|| J¸ï.n.J.SÁ¢æ    9448695941.
PÁAiÀiÁðzsÀåPÀëgÀÄ :  qÁ|| ©.Dgï.©üÃqï. -9480218851.
¥ÀæzsÁ£À PÁAiÀÄðzÀ²ð : qÁ|| ±ÀAPÀgÀUËqÀ J¸ï.¥Ánî.-9448416155.
ReÁAa; qÁ|| §¸ÀªÀgÁeï.r. -9448220378.
G¥ÁzsÀåPÀëgÀÄ; qÁ|| ¥Àæ¨sÀÄ ºÀÄ°£ÁAiÀÄPÀ 9448219369.
¸ÀºÀ PÁAiÀÄðzÀ²ð : qÁ|| ¥sÀAiÀiÁeï CºÀªÀÄzï.
¸ÀAWÀl£Á PÁAiÀÄðzÀ²ð : ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ J¸ï -9448910537 .
ªÀÄ»¼Á¸ÀAWÀl£Á PÁAiÀÄðzÀ²ð : ©.gÀÆ¥Á¨Á¬Ä .-9448695873 .
PÁAiÀÄðPÁj ¸À«Äw ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ :-
qÁ|| «±Àé£ÁxÀ gÉrØ ¥Ánî -9448650382..
qÁ|| ¥ÉæêÀÄ gÁoÉÆÃqï – 9449215177.
qÁ|| ±ÀgÀt¥Àà ºÉZï. -9845973248.
qÁ|| ¥sÀtÂÃAzÀæ.n.- 9448807528.
qÁ|| r.ºÉZï. ºÀÄ®ÆègÀÄ -9901174236.
qÁ|| D±Á ZÀAzÀæ£ÁxÀ 9986145345.
qÁ|| CªÀÄÓzï ±ÀjÃ¥sï 9886427499.
¸ÀAWÀzÀ§UÉÎAiÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ «ZÁgÀ «¤ªÀÄAiÀÄPÁÌV ¸ÀA¥ÀQð¸À¨ÉÃPÁzÀ ªÀåQÛ
¥ÀæzsÁ£À PÁAiÀÄðzÀ²ðUÀ¼ÀÄ:
qÁ|| ±ÀAPÀgÀUËqÀ J¸ï.¥Ánî.-9448416155.
ReÁAa:
qÁ|| §¸ÀªÀgÁeï.r. -9448220378.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *