6th Executive Meeting @ RAICHUR


6£Éà PÁAiÀÄðPÁj ¸À¨sÉ
 @ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ


PÉÃAzÀæ ºÁUÀÆ f¯Áè ¸ÀAWÀzÀ ªÀiÁ£Àå ¥ÀzÁ¢üPÁjUÀ¼É,  

     PÉÃAzÀæ ¸ÀAWÀªÀÅ ¢£ÁAPÀ: 01-07-2012 gÀ ¨sÁ£ÀĪÁgÀzÀAzÀÄ MAzÀÄ ¢£ÀzÀ 6£Éà PÁAiÀÄðPÁj ¸À¨sÉAiÀÄ£ÀÄß gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ«£À°è £ÀqɸÀ®Ä AiÉÆÃd£É gÀƦ¹zÉÉÉ, 
         F ¸À¨sÉAiÀÄ AiÀıÀ¹ìUÁV vÁªÉ®ègÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯Áè ¸ÀAWÀzÀ ºÁUÀÆ PÉÃAzÀæ ¸ÀAWÀzÀ ¥ÀzÁ¢üPÁjUÀ¼ÉÆA¢UÉ CUÀvÀå «µÀAiÀÄUÀ¼À §UÉÎ ZÀað¹ ¸À¨sÉAiÀÄ CAwªÀÄ gÀÆ¥ÀÄgÉÃµÉ ¹zÀÝ¥Àr¸À®Ä ¸ÀºÀPÀj¸À¨ÉÃPÁV «£ÀAw¹zÉ.  

   F PɼÀUÉ ¸ÀÆavÀ ºÀ®ªÁgÀÄ ªÀĺÀvÀéªÁzÀ «µÀAiÀÄUÀ¼À §UÉÎ ZÀað¹ ¸ÀÆPÀÛ ¤tðAiÀÄ PÉÊUÉƼÀî®Ä F ¸À¨sÉAiÀÄ£ÀÄß PÀgÉAiÀÄwÛgÀĪÀÅzÁV w½¸ÀÄvÀÛ F ¸ÀÆavÀ «µÀAiÀÄUÀ¼À ºÉÆgÀvÀÄ¥Àr¹ ªÀĺÀvÀé ªÉ¤¸ÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß ZÀZÉðAiÀÄ°è ¸ÉÃj¸À§ºÀÄzÉ£ÀÄߪÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 22-06-2012 gÉƼÀUÁV AiÀÄxÁ «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß £ÀªÀÄäUÀªÀÄ£ÀPÉÌ vÀgÀ®Ä PÉÆÃjzÉ. 


 ¸ÀAWÀzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁAiÀÄðZÀlĪÀnUÀ¼À ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀAWÀzÀ ¨ÁèUï http://www.kgimo.blogspot.in/   ªÀÄÆ®PÀ ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä «£ÀAw¹zÉ.
                ZÀZÉðAiÀÄ «µÀAiÀÄUÀ¼ÀÄ:

1. ¸ÀPÁðgÀPÉÌ ¸À°è¸À°gÀĪÀ F PɼÀV£À ¥Àæ¸ÁܪÀ£ÉUÀ¼À PÀÄjvÀÄ ¸ÀÆPÀÛ ¤tðAiÀÄPÉÊUÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ :

C) mÉʪÀiï ¨ÁAqï CªÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß §zÀ¯Á¬Ä¸ÀĪÀ §UÉÎ.
§) ªÉÊzÁå¢üPÁj zÀeÉð – | & || ;JA§ ¥ÀzÀ£ÁªÀÄ §zÀ¯Á¬Ä¹ QjAiÀÄ & »jAiÀÄ ªÉÊzÁå¢üPÁjAiÉÄAzÀÄ §zÀ¯Á¬Ä¸ÀĪÀ §UÉÎ.
PÀ) EvÀgÉ E¯ÁSÉUÀ¼À UÉeÉÉmÉqï ºÀÄzÉÝUÀ¼ÀAvÉ DAiÀÄÄµï ªÉÊzÁå¢üPÁj ºÀÄzÉÝUÀ¼À ¸ÉêÁ ¸ÀA§A¢vÀ ¥ÀæQæAiÉÄUÀ¼ÀÄ ªÀĺÁ¯ÉÃR¥Á®gÀ C¢üãÀ PÉÆ̼À¥Àr¸ÀĪÀ°èAiÀÄ ¸ÁzsÁå¸ÁzsÀåvÉ §UÉÎ.
2. 2012-13£Éà ¸Á°£À°è £ÀqÉzÀ ªÀUÁðªÀuÉ ¥ÀæQæAiÉÄ ºÁUÀÆ ¸ÀA¨sÀA¢üvÀ C¢ü¸ÀÆZÀ£ÉAiÀÄ°èAiÀÄ°è£À £ÀÆå£ÀåvÉUÀ¼À PÀÄjvÀÄ ZÀZÉð.
3. ¤zÉÃð±À£Á®AiÀÄzÀ ªÀÄÆ®PÀ ªÉÊzsÁå¢üPÁjUÀ½UÉ ¨ÉÃPÁzÀ CUÀvÀå ªÀiÁ»w ºÁUÀÆ DUÀ¨ÉÃPÁzÀ PÉ®¸ÀPÁAiÀiðUÀ¼À PÀÄjvÁzÀ ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼À §UÉÎ ZÀZÉð
4.  ªÉÊzÁå¢üPÁgÀUÀ¼À gÁdå ¸ÀªÉÄäüÀ£À PÀÄjvÀ ZÀZÉð.
5. ªÀÈAzÀ ªÀÄvÀÄÛ £ÉêÀÄPÁw ¤AiÀĪÀÄUÀ½UÉ ¸À°è¹gÀĪÀ DPÉëÃ¥ÀUÀ¼À PÀÄjvÀÄ ZÀZÉð.
6. ¸ÀAWÀzÀ ªÀÄÄA¢£À PÁAiÀÄðZÀlĪÀnPÉUÀ½UÉ C£ÀÄUÀÄtªÁV ¥ÀzÁ¢üPÁjUÀ¼À°è    dªÀ¨ÁÝj ªÀÄgÀĺÀAaPÉ PÀÄjvÀÄ ZÀZÉð.
7. ¸ÀAWÀl£É §®¥Àr¸ÀĪÀ §UÉÎ PÉÊUÉƼÀî¨ÉÃPÁzÀ PÀæªÀÄUÀ¼À §UÉÎ ZÀZÉð.
    1. ¸ÀPÁðj ¸ÉêÁ¤AiÀĪÀÄ ¥ÀjtÂvÀ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¸À¯ÉºÉUÁgÀgÀ£ÀÄß £ÉëĸÀĪÀÅzÀÄ,

    2. ¯ÉPÀÌ ¥Àj±ÉÆÃzsÀÀPÀgÀ£ÀÄß £ÉëĸÀĪÀÅzÀÄ, EvÁå¢


«±ÉõÀ ªÀÄ£À« : f¯Áè ¸ÀAWÀzÀ ªÀiÁ£Àå UËgÀªÀ PÁAiÀÄðzÀ²ðUÀ¼ÀÄ, CzsÀåPÀëgÀÄ, PÁAiÀÄðzÀ²ðUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ gÁdå ¥Àæw¤¢üUÀ¼À ªÀiÁ»wUÁV ¸À°è¸ÀÄvÀÛ, ¸ÀAWÀzÀ ¥ÀzÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ¸ÀzÀ¸ÀågÉÆA¢UÉ AiÀÄxÁ ¥ÀÆgÀPÀ «µÀAiÀÄUÀ¼À ZÀað¹ ¸ÁAXPÀ ¸À®ºÉ ºÁUÀÆ CUÀvÀå ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£À ¤ÃqÀ®Ä «£ÀAw¹zÉ,


ªÀAzÀ£ÉUÀ¼ÉÆA¢UÉ,


qÁ|| PÁAvÀgÁeï.
¥ÀæzsÁ£À PÁAiÀÄðzÀ²ð.
PÉÃAzÀæ ¸ÀAWÀ.


&

  

£ÉÆÃqÀ§¤ß ©¹®£ÁqÀ : £ÀªÀÄä MqÀ£Á¼À, 


qÁ|| ±ÀAPÀgÀUËqÀ ¥Ánïï,
CzsÀåPÀëgÀÄ,
PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¸ÀPÁðj DAiÀÄÄµï ªÉÊzÁå¢üPÁjUÀ¼À ¸ÀAWÀ,
gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ  ;9448416155            

Please follow and like us:

Raichur Supports

Raichur Dist.Ayush Medical officers are Extended there Support wholeheartedly

By Mass registration on 9th DEC 2010.


for more details………

please contact :
Raichur Dist. KGAMOA President : Dr.S.S.Patil – 9448416155.
Secretary : Dr.Basavaraj – 9448220378.
Please follow and like us:

raichur dist

PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¸ÀPÁðj DAiÀÄÄµï ªÉÊzÁå¢üPÁjUÀ¼À ¸ÀAWÀ (j.)
gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯Áè ±ÁSÉ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ.
f¯Áè DqÀ½vÀ PÀbÉÃj; ¸ÀgÀPÁj f¯Áè DAiÀÄĵï D¸ÀàvÉæ , KPï «Ä£Ágï gÉÆÃqï, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ.
UËgÀªÁzsÀåPÀëgÀÄ : qÁ|| J¸ï.n.J.SÁ¢æ    9448695941.
PÁAiÀiÁðzsÀåPÀëgÀÄ :  qÁ|| ©.Dgï.©üÃqï. -9480218851.
¥ÀæzsÁ£À PÁAiÀÄðzÀ²ð : qÁ|| ±ÀAPÀgÀUËqÀ J¸ï.¥Ánî.-9448416155.
ReÁAa; qÁ|| §¸ÀªÀgÁeï.r. -9448220378.
G¥ÁzsÀåPÀëgÀÄ; qÁ|| ¥Àæ¨sÀÄ ºÀÄ°£ÁAiÀÄPÀ 9448219369.
¸ÀºÀ PÁAiÀÄðzÀ²ð : qÁ|| ¥sÀAiÀiÁeï CºÀªÀÄzï.
¸ÀAWÀl£Á PÁAiÀÄðzÀ²ð : ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ J¸ï -9448910537 .
ªÀÄ»¼Á¸ÀAWÀl£Á PÁAiÀÄðzÀ²ð : ©.gÀÆ¥Á¨Á¬Ä .-9448695873 .
PÁAiÀÄðPÁj ¸À«Äw ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ :-
qÁ|| «±Àé£ÁxÀ gÉrØ ¥Ánî -9448650382..
qÁ|| ¥ÉæêÀÄ gÁoÉÆÃqï – 9449215177.
qÁ|| ±ÀgÀt¥Àà ºÉZï. -9845973248.
qÁ|| ¥sÀtÂÃAzÀæ.n.- 9448807528.
qÁ|| r.ºÉZï. ºÀÄ®ÆègÀÄ -9901174236.
qÁ|| D±Á ZÀAzÀæ£ÁxÀ 9986145345.
qÁ|| CªÀÄÓzï ±ÀjÃ¥sï 9886427499.
¸ÀAWÀzÀ§UÉÎAiÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ «ZÁgÀ «¤ªÀÄAiÀÄPÁÌV ¸ÀA¥ÀQð¸À¨ÉÃPÁzÀ ªÀåQÛ
¥ÀæzsÁ£À PÁAiÀÄðzÀ²ðUÀ¼ÀÄ:
qÁ|| ±ÀAPÀgÀUËqÀ J¸ï.¥Ánî.-9448416155.
ReÁAa:
qÁ|| §¸ÀªÀgÁeï.r. -9448220378.

Please follow and like us:

raichur dist

details of  RAICHUR reached us by email 
will b published shortly
 in the meanwhile  any information neededregarding raichur please contact ;-
Dr.shankaragouda.s.patil
Chief  secretary
9448416155
Dr.Basavaraj.D.
TREASURER
9448220378
Please follow and like us: