Congrats to HAVERI & KODAGU drs for enrolling as delegate of AYUSH UTSAV 2014

We request all the district & state executives & members to pls enroll as a delegate for AYUSH UTSAV 2014 as our HAVERI KODAGU drs done it.

U can enroll individually through AFI & NIMA units of ur district also ….

U can transfer today the delegation fees of Rs 1500/- each to corporation bank ( S.C Branch, B’LORE -09)
Ac No. 014400101054232,
IFSC : CORP0000144.

And pls send the paid drs detail to email :

kasnov2014@gmail.com.
& to KGAMOA also …

Please follow and like us:

Kodagu KGAMOA UNIT is on strike today.

Dear drs,

To oppose the assault on Taluk hospital Allopathic drs in samavar pet .

Hfw hospital staffs & IMA is on strike today,

So,  In support of that Kodagu KGAMOA UNIT is also going for symbolic strike today,

  for updated information
can b obtained from below listed kodagu drs:-

KGAMOA- KODAGU Unit  EXECUTIVES :-
1)
State Representative:
Name: Kodagu Dr.Srinivas Tel: 9448215805

2)
SECRETARY :
Name: kodagu dr anil
Tel: 9480462867

3)
PRESIDENT
Name:  DR VIJAYA
Tel: 9980294263

By.

Dr.Kantharaj.
G.Secretary
KGAMOA – cental

Please follow and like us:

One of the best working AYUSH Hospital : virajapet in KODAGU Dist.

OPD per day in GOVT.AYUSH HOSPITAL VIRAJPET  is about 100-120 Patients,

WORKING MO’S :-

Dr.Shrinivas.M.B, MD(Ayu)
Dr.Ishwari.K, BAMS

KGAMOA is Expecting :

1) Two more photos of hospital environment in working hours, 

2) OPD report of any recent month ( With the permission of ur controlling authority.)

So that we all can congratulate both medical officers confidently,

G.sec

Please follow and like us:

KODAGU Branch Re-Strengthened

 ªÉÊzÀågÉÃ, 

¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À°è £ÀqÉzÀ vÀÄvÀÄð ¸À¨sÉAiÀÄ £ÀAvÀgÀzÀ PÉ®ªÉà ¢£ÀUÀ¼À°è PÉÆqÀUÀÄ ¸ÀAWÀªÀ£ÀÄß ¥ÀÄ£Àgï §®¥Àr¸À¯ÁVgÀĪÀ «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß ¸ÀAWÀªÀÅ §ºÀ¼À ºÀµÀð¢AzÀ vÀªÉÄä®èjUÉ w½¸À§AiÀĸÀÄvÀÛzÉ.  ¸ÀAWÀªÀ£ÀÄß ¥ÀÄ£Àgï §®¥Àr¸À®Ä PÁgÀtgÁzÀ PÉÆqÀUÀÄ f¯Áè DAiÀÄĵï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ PÉÆqÀUÀÄ f¯ÉèAiÀÄ ¥ÀæwAiÉƧ⠪ÉÊzÀåjUÀÆ PÉÃAzÀæ ¸ÀAWÀªÀÅ C©ü£ÀA¢¸ÀÄvÀÛzÉ.
**********************************************
PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¸ÀPÁðj DAiÀÄÄµï ªÉÊzÁå¢üPÁjUÀ¼À ¸ÀAWÀ (j.)
PÉÆqÀUÀÄ f¯Áè ±ÁSÉ, ªÀÄrPÉÃj.

***********************************************
f¯Áè DqÀ½vÀ PÀbÉÃjAiÀÄ «¼Á¸À :      f¯Áè DAiÀĵï PÀbÉÃj, ªÀĺÀzÉêÀ¥ÉÃmÉ,

        ªÀÄrPÉÃj-571201, PÉÆqÀUÀÄ f¯Éè.

UËgÀªÁzsÀåPÀëgÀÄ: qÁ|| ºÀjÃ±ï ¨Á§Ä.¹., f.D.C.  9482396329

PÁAiÀiÁðzsÀåPÀëgÀÄ : qÁ|| «dAiÀÄ.PÉ, – 9980294263

G¥ÁzsÀåPÀëgÀÄ : qÁ|| ¥Àæ¸À£Àß.ºÉZï.J¸ï.  9448448821

¥ÀæzsÁ£À PÁAiÀÄðzÀ²ð : qÁ|| C¤Ã¯ï PÀĪÀiÁgï PÀ®±ÉnÖ, -9480462867

dAn PÁAiÀÄðzÀ²ðUÀ¼ÀÄ : qÁ|| ªÀĺÀªÀÄäzï EPÁâ¯ï  9844816442

ReÁAa : qÁ|| ±ÀĨsÁ.PÉ.f.  9449145971

gÁdå ¥Àæw¤¢ü : qÁ|| ²æäªÁ¸ï.JA.© – 9448215805, 9686199695

¸ÀAWÀl£Á PÁAiÀÄðzÀ²ð : qÁ|| F±Àéj.PÉ  9241032327

ªÀÄ»¼Á ¥Àæw¤¢ü : qÁ|| ±ÉÊ®eÁ  9481772473

¸ÀAZÁ®PÀgÀÄ : qÁ|| «±Àéw®Pï  9945377068

PÁAiÀÄðPÁj ¸À«Äw ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ:-

                                     qÁ|| CªÀÄÆ®å.ºÉZï.Dgï

                                qÁ|| ¹ävÁ.J¸ï.¹.

                                qÁ|| ¸ÀgÀ¸Àéw.PÉ.J¸ï.

PÉÆqÀUÀÄ f¯Áè ¸ÀAWÀzÀ §UÉÎAiÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ «ZÁgÀ «¤ªÀÄAiÀÄPÁÌV
¸ÀA¥ÀQð¸À¨ÉÃPÁzÀ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ:

gÁdå ¥Àæw¤¢ü :       qÁ|| ²æäªÁ¸ï.JA.© – 9448215805, 9686199695

¥ÀæzsÁ£À PÁAiÀÄðzÀ²ð:  qÁ|| C¤Ã¯ï PÀĪÀiÁgï PÀ®±ÉnÖ, -9480462867

¸ÀAZÁ®PÀgÀÄ :         qÁ|| «±Àéw®Pï  9945377068.
Please follow and like us: