Doctors day in Udupi

Udupi Ayush Medical officers Celebrated Drs Day with Special get together with CME with Guest dr muralidhara sharma Ayu surgeon, sdm udupi,

State KGAMOA congratulate for the effort of Udupi KGAMOA’s below EC members .

kgamoa udupi team 2018- 19, president Dr Nagaraj , secretary Dr. Hariprakash, Treasurer Dr Hema, State coordinator Dr Sudhakar

Please follow and like us:

we will join You : Udupi KGAMOA

drs,

Its nice to hear from udupi Dist.KGAMOA that ,
in this Nov 4th Dist.Meeting they will collect all 14 MO’s
Filled Application with Fees without fail.

for more details contact

Dr.P.Krishnarao -9481760604
Dr.Sarvottam Shetty -9448104003
Dr.Hemalatha – 9008856506
Dr.Vinay -9448107127
Dr.Ashok 9448596354
Dr.Nirupama – 9886780759
Dr.Veena karanth – 9480034077

&
Dr.Muralidhar Ashrit – 9845002407

Please follow and like us:

udupi dist

PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¸ÀPÁðj DAiÀÄÄµï ªÉÊzÁå¢üPÁjUÀ¼À ¸ÀAWÀ (j.)
GqÀĦ f¯Áè ±ÁSÉ, GqÀĦ .
f¯Áè DqÀ½vÀ PÀbÉÃj;-…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
UËgÀªÀ ¸À®ºÉUÁgÀgÀÄ : qÁ|| «ÄãÁQë CªÀ®ÆgÀÄ -9480219447 ,
PÁAiÀiÁðzsÀåPÀëgÀÄ :  qÁ|| ¦.PÀȵÀÚgÁªï -9481760604 .
¥ÀæzsÁ£À PÁAiÀÄðzÀ²ð :qÁ|| PÉ.¸ÀªÉÇÃðvÀÛªÀÄ ±ÉnÖ -9448104003.
qÁ|| C±ÉÆÃPï-9448596354.
ReÁAa; qÁ|| ºÉêÀÄ®vÁ – 9008856506.
qÁ|| «£ÀAiÀiï -9448107127 .
G¥ÁzsÀåPÀëgÀÄ; qÁ|| ºÀj¥ÀæPÁ±ï9449401247.
.
¸ÀºÀ PÁAiÀÄðzÀ²ð : qÁ|| «ÃuÁ 9449615284.
qÁ|| ¥ÀÆtÂðªÀÄ 9448433216.
.
gÁdå ¥Àæw¤¢ü ; ————–
¸ÀAWÀl£Á PÁAiÀÄðzÀ²ð : ———————
ªÀÄ»¼Á¥Àæw¤¢ü ; —————-
PÁAiÀÄðPÁj ¸À«Äw ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ :-
qÁ|| ¸ÀAzÁå eÉÊ£ï 9449332205,
qÁ|| ¥ÀæPÁ±ï £ÁAiÀÄPï – 9741149834.
qÁ|| ¤ÃvÁ eÉÆÃUÀ£ï 9945557461 .
qÁ|| ¥Àæ¨sÁ 9632345792 ,
qÁ||£ÁUÀgÁeï PË®V 9008854489.
¸ÀAWÀzÀ§UÉÎAiÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ «ZÁgÀ «¤ªÀÄAiÀÄPÁÌV ¸ÀA¥ÀQð¸À¨ÉÃPÁzÀ ªÀåQÛ
PÁAiÀÄðzÀ²ðUÀ¼ÀÄ:
qÁ|| PÉ.¸ÀªÉÇÃðvÀÛªÀÄ ±ÉnÖ -9448104003.
qÁ|| C±ÉÆÃPï-9448596354.

Please follow and like us: