PanchaKarma related Procedures at Some GADs

GAD mandagere. K.R.Pete taluk. Mandya Taluk

Dr.Chandrashekar Mandya

                     GAD Mandagere . K R Pete Taluk, Mandya District ,   Medical Officer : Dr.Chandrashekar

 

Kati basti @ GAD Kolahal Chitradurga Taluk, MO : Dr.Shivakumar

                                    Kati basti @ GAD Kolahal Chitradurga Taluk, MO : Dr.Shivakumar

 

Janubasti GAD, Kotumchgi Gadag Dist, MO : Dr.M S Uppin

                                           Janubasti GAD, Kotumchgi Gadag Dist, MO : Dr.M S Uppin

Sarvanga swedana @ GAD Myaklurahalli (T) Hiriyur Tq, Chitradurga Dist. MO : Girish

                          Sarvanga swedana @ GAD Myaklurahalli (T) Hiriyur Tq, Chitradurga Dist. MO : Girish

Pls send the details of GAD / Hospitals where Panchakarma & Upakarmas are regularly conducting …..

along with MO details & the below listed Photos…..

1) GAD Building with staff,       2) MO in chair ,        3) while guiding for procedure ,     4) Procedures .

Please follow and like us:

Raichur , Mandya , Chikmagalur & Hassan drs are participating in AYUSH UTSAV 2014

Dear friends,

From
> Raichur :
Dr.S S patil & 6 other drs,

> Mandya :
Dr.Prasanna , Dr.Subramanya,              Dr.Yojan & 2 other drs

> Chikmagalur :
Dr. Chandrakanth, Dr.Srinivas naik, Dr.Ravindra & 3 others.

> Chitradurga :
Dr.Nadaf

> Hassan :
Dr.Abibulla, Dr. Laxmikanth , Dr. Mohan & 4 others …….

……are joining as per preliminary  information what they conveyed to us…..

G.sec

Please follow and like us:

Mandya Dist.Unit

            Karnataka State Govt. 
 Ayush Medical officers Association
           Mandya Dist.Unit, Mandya.

 Honorary President:   Dr Seethalaxmi, DAO   08232220147
                 President:    Dr Krishna Prasad. N   9980656297
         Vice president:    Dr Ramachandra,         9972831762
                 Secretary:    Dr Prasanna,                9242874852
        Joint Secretary:    Dr Ayish Asma             9845950355
                 Treasurer:    Dr Ambika,                   9972550824
               Coordinator:     Dr Subramanya     9341144999                                         
                    Advisor:      Dr Murulidhar               9731911503
                    Advisor:      Dr Mubin                       9448804669
 

  

                                        

                                         

  
                                         

                                      

Please follow and like us:

mandya ,

PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¸ÀPÁðj DAiÀÄÄµï ªÉÊzÁå¢üPÁjUÀ¼À ¸ÀAWÀ (j.)
ªÀÄAqÀå f¯Áè ±ÁSÉ, ªÀÄAqÀå.
         f¯Áè DqÀ½vÀ PÀbÉÃj «¼Á¸À : ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
UËgÀªÀ ¸À®ºÉUÁgÀgÀÄ : qÁ|| ¹ÃvÁ®Qëöä f.D.C 9448566705.
PÁAiÀiÁðzsÀåPÀëgÀÄ :  qÁ|| …………………………………………………………….
¥ÀæzsÁ£À PÁAiÀÄðzÀ²ð : qÁ||…………………………………………………………………………………..
ReÁAa; qÁ||…………………………………………………………………….
G¥ÁzsÀåPÀëgÀÄ; qÁ|| ……………………………………………………………….
            qÁ|| ………………………………………………………………..
¸ÀºÀ PÁAiÀÄðzÀ²ð : qÁ|| ……………………………………………………
                 qÁ|| ……………………………………………………. .
gÁdå ¥Àæw¤¢ü ;……………………………………………………………………….
¸ÀAWÀl£Á PÁAiÀÄðzÀ²ð : …………………………………………………………………………………
ªÀÄ»¼Á¥Àæw¤¢ü ; ……………………………………………………………………
PÁAiÀÄðPÁj ¸À«Äw ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ :- ( vÁ®ÆèPÀÄ ªÁgÀÄ )
                        qÁ|| …………………………………….
 qÁ|| ………………………………………………………
qÁ|| …………………………………………………………….
¸ÀAWÀzÀ§UÉÎAiÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ «ZÁgÀ «¤ªÀÄAiÀÄPÁÌV 
¸ÀA¥ÀQð¸À¨ÉÃPÁzÀ ªÀåQÛ UÀ¼ÀÄ;
qÁ|| ¹.ªÀÄÄgÀ½ÃzsÀgï  -9986603269.
qÁ|| ¥Àæ¸À£Àß PÀĪÀiÁgï 9242874852.
 

Please follow and like us: