PanchaKarma related Procedures at Some GADs

GAD mandagere. K.R.Pete taluk. Mandya Taluk

Dr.Chandrashekar Mandya

                     GAD Mandagere . K R Pete Taluk, Mandya District ,   Medical Officer : Dr.Chandrashekar

 

Kati basti @ GAD Kolahal Chitradurga Taluk, MO : Dr.Shivakumar

                                    Kati basti @ GAD Kolahal Chitradurga Taluk, MO : Dr.Shivakumar

 

Janubasti GAD, Kotumchgi Gadag Dist, MO : Dr.M S Uppin

                                           Janubasti GAD, Kotumchgi Gadag Dist, MO : Dr.M S Uppin

Sarvanga swedana @ GAD Myaklurahalli (T) Hiriyur Tq, Chitradurga Dist. MO : Girish

                          Sarvanga swedana @ GAD Myaklurahalli (T) Hiriyur Tq, Chitradurga Dist. MO : Girish

Pls send the details of GAD / Hospitals where Panchakarma & Upakarmas are regularly conducting …..

along with MO details & the below listed Photos…..

1) GAD Building with staff,       2) MO in chair ,        3) while guiding for procedure ,     4) Procedures .

Please follow and like us:

Chitradurga KGAMOA is Now with us

New Office bearers elected for Chitradurga KGAMOA Unit 
Details of  New executive committee is as below

Honorable President : 
Dr.Venkataramaiah, DAO – 9449847814
President : Dr.Sridhar Barker – 9845369344
G.Sec : Dr.Sathish M B – 9535632733
Treasurer : Dr. Umesh palegar -9448567413
State Rep : Dr. Nadaf M L – 8762250380
 Vice President : Mahesh Badiger 9448339005
Ast Secretary : Dr.Uday Bhaskar – 9916331988
Org Secretary : Dr.B.Shivakumar – 9448345537
Lady rep : Dr.Manjula – 9449581582 
NEWLY ENROLLED MEMBERS OF CHITRADURGA KGAMOA  
Venkataramaih
DAO   Chithradurga
94498-47814
Manjula R
GAD  Bukkasagara
Hosdurga Tq Chithradurga Dist
94495-81582
Kaveri Kuttappa
GAH, Challakere Tq
Chithradurga Dist
81058-90358
Umesh C Palegar
GAD Diddaghatta
Hosdurga Tq Chithradurga Dist
94485-67413
G.V.Sathish
GAD Aalaghatta
Hosdurga Tq Chithradurga Dist
98801-57948
Rajeshwari N.G.
GAD Tandaghatta
Hosdurga Tq Chithradurga Dist
94494-79598
Nadaf M.L.
GAD Kangavalli
Hosdurga Tq Chithradurga Dist
87622-50380
Udayabhaskar M.C.
GAD,Abbanahalli
Challakere Tq
Chithradurga Dist
99163-31988
Sridhar J Barker
GAD T.N.Kote
Challakere Tq
Chithradurga Dist
98453-69344
B.Shivakumar
GAD.Kolahal
Chithradurga Tq & Dist
94483-45537

N

Please follow and like us:

Chitradurga KGIMO

           Karnataka State Govt. 
Ayush Medicalofficers Association
      Chitradurga  Dist.Unit, chitradurga.
        

 Hon-President:   Dr.Laxminarashimha DAO

             President:  Dr karim sab   
 Vice president: Dr Nagendrappa  
         Secretary: Dr Mathad  

         Treasurer: Dr Jagadeesh.M.S  9980426006
          Lady-Rep : Dr.Rathna
                          
              

Please follow and like us:

Election & thanks giving

¥ÀævÀåPÀëªÁV ºÁUÀÆ ¥ÀgÉÆÃPÀëªÁV ¸ÀAWÀl£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀÄ£Àgï §®¥Àr¸À®Ä

 avÀæzÀÄUÀðzÀ°è ¢£ÁAPÀ 22-11-2009 gÀAzÀÄ £ÀqÉzÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå ¸À¨sÉAiÀÄ°è CAwªÀĪÁV 
¥ÀzÁ¢üPÁjUÀ¼À£ÀÄß £ÉëĸÀ®Ä

¸ÀºÀPÀj¹zÀ J¯Áè DAiÀÄÄµï  ªÉÊzÁå¢üPÁjUÀ½UÉ F ªÀÄÆ®PÀ zsÀ£ÀåªÁzÀUÀ¼À£ÀÄß 

w½¸À§AiÀĸÀÄvÉÛêÉ.

J¯Áè  ¥ÀzÁ¢PÁjUÀ¼ÀÄ,

Cqï ºÁPï PÀ«Än,

PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¸ÀPÁðj DAiÀÄÄµï ªÉÊzÁå¢üPÁjUÀ¼À ¸ÀAWÀ (j.)

                                  ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.

         

Please follow and like us: