Election in GB chitradurga , 22-11-2009

Cqï ºÁPï PÀ«Än,
PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¸ÀPÁðj DAiÀÄÄµï ªÉÊzÁå¢üPÁjUÀ¼À ¸ÀAWÀ
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.

UËgÀªÁzsÀåPÀëgÀÄ        :  qÁ|| fëvÉÃ±ï – 9448948663
CzsÀåPÀëgÀÄ             :  qÁ|| gÁdÄ ±ÉÃmï – 9242190709
PÁAiÀiÁðzsÀåPÀëgÀÄ       :  qÁ|| ±ÀAPÀgÀUËqÀ – 9448728930
¥ÀæzsÁ£À PÁAiÀÄðzÀ²ð   :  qÁ|| PÁAvÀgÁeï – 9448319703
¸ÀAZÁ®PÀgÀÄ          :  qÁ|| ¹.J.»gÉêÀÄoÀ – 9448401882
ªÀPÁÛgÀgÀÄ             :  qÁ|| JA.ºÉZï.ºÀQêÀiï – 9448106761
ReÁAa             : qÁ|| PÀĪÀiÁgï ¸ÁUÀgï – 9901347011

                    G¥ÁzsÀåPÀëgÀÄ : qÁ|| ¹zÉÝñï.AiÀÄÄ.
                                 qÁ|| ±ÀAPÀgÀUËqÀ J¸ï ¥Ánïï
                                 qÁ|| ²æñÉÊ® ¥Ánï
                                 qÁ|| ±ÀAPÀgï »gÉêÀÄoÀ
                                 qÁ|| ±ÀºÀ§Ä¢Ý£ï
                                 qÁ|| ªÀÄÄgÀ½ÃzsÀgï D²æÃvï

             G¥À ¥ÀæzsÁ£À  PÁAiÀÄðzÀ²ð:
                                    qÁ|| ¸ÀvÀåªÀÄÆwð ºÉ¨Áâgï
                                    qÁ|| jAiÀiÁeï ¸ÀļÀîzï
                                    qÁ|| SÁ°zÀ eÁ«zï
                                    qÁ|| «£ÀAiÀiï CA§gïPÀgï
                                    qÁ|| £ÀzsÁ¥sï

   ¸ÀAWÀl£Á PÁAiÀÄðzÀ²ð :
                  qÁ|| ZÀAzÀæÀPÁAvï £ÁUÀ¸ÀªÀÄÄzÀæ
                  qÁ|| ¥Àæ¢Ã¥ï ¥Ánïï
                  qÁ|| Dgï.J¸ï.»gÉêÀÄoÀ
                  qÁ|| eÉÆò
                  qÁ|| J¸ï.f.ªÀÄoÀ
                  qÁ|| UÀAUÁzsÀgï.¹.

      dAnà PÁAiÀÄðzÀ²ðUÀ¼ÀÄ :
                       qÁ|| zÉÆqÀØUÀÄtÂ
                       qÁ|| .Dgï.«.»gÉêÀÄoÀ
                       qÁ|| ªÀÄAUÀ® ¹AUï
                       qÁ|| PÀĨÉÃgÀ £ÁAiÀÄPï
                       qÁ|| PÀĪÀiÁgï
                       qÁ|| zÁåªÀ£ÀUËqÀ
                       qÁ|| gÀ«±ÀAPÀgï.©.
                       qÁ|| ªÉÃzÁªÀw

 PÁAiÀÄðPÁj ¸À«Äw ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ :
                  qÁ|| Dgï.ºÉZï.®vÁ        qÁ|| C±ÉÆÃPï
                  qÁ|| ¸Àétð UËj            qÁ|| ¥Àæ¨sÁPÀgï
                  qÁ|| PÀªÀįÁ Dgï. eÉ        qÁ|| ¥ÁAqÀÄ
                  qÁ|| «dAiÀÄ®Qëöä           qÁ|| ªÀÄAUÀ¸Àƽ
                  qÁ|| vÁ½PÉÆÃn            qÁ|| §¸ÀªÀgÁeï
                  qÁ|| ªÀĺÀAvÉñÀ »gÉêÀÄoÀ   qÁ|| PÀªÀįÁPÀgï.f
                  qÁ|| Dgï.J¸ï.¸ÀdÓ£ïÀ

to see the Photos of GB in Chitradurga , click the below link

http://picasaweb.google.com/ayushkgimo/GBMeetingChitradurga?feat=directlink

Please follow and like us:

Election & thanks giving

¥ÀævÀåPÀëªÁV ºÁUÀÆ ¥ÀgÉÆÃPÀëªÁV ¸ÀAWÀl£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀÄ£Àgï §®¥Àr¸À®Ä

 avÀæzÀÄUÀðzÀ°è ¢£ÁAPÀ 22-11-2009 gÀAzÀÄ £ÀqÉzÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå ¸À¨sÉAiÀÄ°è CAwªÀĪÁV 
¥ÀzÁ¢üPÁjUÀ¼À£ÀÄß £ÉëĸÀ®Ä

¸ÀºÀPÀj¹zÀ J¯Áè DAiÀÄÄµï  ªÉÊzÁå¢üPÁjUÀ½UÉ F ªÀÄÆ®PÀ zsÀ£ÀåªÁzÀUÀ¼À£ÀÄß 

w½¸À§AiÀĸÀÄvÉÛêÉ.

J¯Áè  ¥ÀzÁ¢PÁjUÀ¼ÀÄ,

Cqï ºÁPï PÀ«Än,

PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¸ÀPÁðj DAiÀÄÄµï ªÉÊzÁå¢üPÁjUÀ¼À ¸ÀAWÀ (j.)

                                  ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.

         

Please follow and like us: