Team with +ve Attitude : Bagalkot KGAMOA

Let us thank DAO Bagalkot Dr.Sangamesh Kalahal & 
Active Dist. team Leaded by 
President. Dr………………………….
Secretary  Dr.Nidagundi 
First office Space Provided officially for KGAMOA in State. 
PRESIDENT TAKING CHARGE OF  BAGALKOT DIST  KGAMOA 27.8.12

PROVIDING COMPUTER TO KGAMOA- Bagalkot Dist Branch  27.8.12

BAGALKOT DIST  KGAMOA OFFICE BEARERS IN NEW OFFICE 27.8.12

INAUGARATION OF BAGALKOT DIST  KGAMOA OFFICE 27.8.12


we need lot more model Ideas as Bagalkot KGAMOA Branch is Doing to do something Different to motivate others too…..
– G.Sec,
KGAMOA- Central.

Please follow and like us:

Bagalkot Dist Unit

 
 
PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¸ÀPÁðj DAiÀÄÄµï ªÉÊzÁå¢üPÁjUÀ¼À ¸ÀAWÀ (j.)
              ¨ÁUÀ®PÉÆÃl f¯Áè ±ÁSÉ, ¨ÁUÀ®PÉÆÃl.
UËgÀªÁzsÀåPÀëgÀÄ :     qÁ.¸ÀAUÀªÉÄñÀ.ªÀÄ.PÀ®ºÁ¼À
CzsÀåPÀëgÀÄ :         qÁ.«zÁåªÀw.JA.CxÀtÂ
PÁAiÀÄðzÀ²ð :     qÁ.¸ÀAdAiÀÄ.PÉ.fÃgÀ
ReÁAf :        qÁ.ZÀAzÀæPÁAvÀ.gÀPÀ̸ÀV
G¥ÁzsÀåPÀëgÀÄ :   qÁ. ©. JA. G¥ÁzsÉå
PÁAiÀÄðPÁj ¸À«Äw ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ
qÁ. ªÀĺÉñÀégÀ. J¸ï. UÀÄUÀÎj,    ¨ÁUÀ®PÉÆÃl.
qÁ.²ªÁ£ÀAzÀ. ¦. ¤qÀUÀÄA¢,    ºÀÄ£ÀUÀÄAzÀ.
qÁ. ¥Àæ«Ãt. JA. dºÀVÃgÀzÁgÀ,  ©Ã¼ÀV.
qÁ. F±ÀégÀ. eÉ. PË®V,         dªÀÄRAr.
qÁ. Dgï. f. ªÉÄÃwæ,          ªÀÄÄzsÉÆüÀ.
qÁ. J¸ï. ¦. §UÀ°,          §zÁ«Ä
qÁ. ªÁAiÀiï. eÉ. ªÀĤAiÀiÁgÀ, 
qÁ. ¸ÀÄ«ÄvÁæ £ÀgÀ¸À¥Àà£ÀªÀgÀ (J£ïDgïºÉZïJA ªÉÊzÀågÀÄ)
qÁ. PÀ«vÁ. CªÀiÁ¹ (ºÉÆëÄAiÉÆÃ¥Àw ªÉÊzÀågÀÄ)
qÁ. r. JA. ªÀÄ®¨ÁV (gÁdå ¥Àæw¤¢ü)
Please follow and like us: