BAGALKOTE

as per the information from bagalkot ayush drs.

PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¸ÀPÁðj DAiÀÄÄµï ªÉÊzÁå¢üPÁjUÀ¼À ¸ÀAWÀ (j.)
¨ÁUÀ®PÉÆÃmÉ f¯Áè ±ÁSÉ, ¨ÁUÀ®PÉÆÃmÉ.
¢£ÁAPÀ: 13-11-2009 gÀAzÀÄ £ÉqÉzÀ ¸À¨ÉAiÀÄ°è C«gÉÆÃzsÀªÁV ¸ÀAWÀzÀ ¥ÀzÁ¢üPÁjUÀ¼À£ÀÄß £ÉêÀÄPÀªÀiÁqÀ¯ÁVzÀÄÝ «ªÀgÀªÀ£ÀÄß ²ÃWÀæzÀ°è F ¨ÁèUï ªÀÄÄSÁAvÀgÀ vÀªÀÄäUÀ¼À UÀªÀÄ£ÀPÉÌvÀgÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ JAzÀÄ
qÁ|| vÁ½PÉÆÃn – 9448159509
 w½¹gÀÄvÁÛgÉ.

Please follow and like us: