Bagalkot Dist Unit

 
 
PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¸ÀPÁðj DAiÀÄÄµï ªÉÊzÁå¢üPÁjUÀ¼À ¸ÀAWÀ (j.)
              ¨ÁUÀ®PÉÆÃl f¯Áè ±ÁSÉ, ¨ÁUÀ®PÉÆÃl.
UËgÀªÁzsÀåPÀëgÀÄ :     qÁ.¸ÀAUÀªÉÄñÀ.ªÀÄ.PÀ®ºÁ¼À
CzsÀåPÀëgÀÄ :         qÁ.«zÁåªÀw.JA.CxÀtÂ
PÁAiÀÄðzÀ²ð :     qÁ.¸ÀAdAiÀÄ.PÉ.fÃgÀ
ReÁAf :        qÁ.ZÀAzÀæPÁAvÀ.gÀPÀ̸ÀV
G¥ÁzsÀåPÀëgÀÄ :   qÁ. ©. JA. G¥ÁzsÉå
PÁAiÀÄðPÁj ¸À«Äw ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ
qÁ. ªÀĺÉñÀégÀ. J¸ï. UÀÄUÀÎj,    ¨ÁUÀ®PÉÆÃl.
qÁ.²ªÁ£ÀAzÀ. ¦. ¤qÀUÀÄA¢,    ºÀÄ£ÀUÀÄAzÀ.
qÁ. ¥Àæ«Ãt. JA. dºÀVÃgÀzÁgÀ,  ©Ã¼ÀV.
qÁ. F±ÀégÀ. eÉ. PË®V,         dªÀÄRAr.
qÁ. Dgï. f. ªÉÄÃwæ,          ªÀÄÄzsÉÆüÀ.
qÁ. J¸ï. ¦. §UÀ°,          §zÁ«Ä
qÁ. ªÁAiÀiï. eÉ. ªÀĤAiÀiÁgÀ, 
qÁ. ¸ÀÄ«ÄvÁæ £ÀgÀ¸À¥Àà£ÀªÀgÀ (J£ïDgïºÉZïJA ªÉÊzÀågÀÄ)
qÁ. PÀ«vÁ. CªÀiÁ¹ (ºÉÆëÄAiÉÆÃ¥Àw ªÉÊzÀågÀÄ)
qÁ. r. JA. ªÀÄ®¨ÁV (gÁdå ¥Àæw¤¢ü)
Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *