Circular to Dist. KGAMOA units

CzsÀåPÀëgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÁAiÀÄðzÀ²ðUÀ¼ÀÄ             7-10-2011
KGAMOA – f¯Áèó WÀlPÀUÀ¼ÀÄ,
ªÀiÁ£ÀågÉ,
 «µÀAiÀÄ : ¸ÀAWÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ ¥À¸ÁÛ¦¸À®àqÀĪÀ «µÀAiÀÄzÀ°è KPÀgÀÆ¥ÀvÉ
         ¥Á°¸ÀĪÀ §UÉÎ.
        FUÁUÀ¯Éà vÀªÀÄä- vÀªÀÄä f¯Áè ±ÁSÉUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ f¯ÁèªÀÄlÖzÀ ¸ÀªÀĸÉå ¤ªÁj¹PÉƼÀÄîªÀ°è CUÀvÀå ¨ÉÃrPÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ£À«UÀ¼À£ÀÄß f¯ÁèªÀÄlÖzÀ C¢üPÁjUÀ½UÉ ºÁUÀÆ d£À ¥Àæw¤¢üUÀ½UÉ ¸À°è¸ÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀjAiÀĵÉ×, DzÁUÀÆå vÀªÀÄä f¯Áè ±ÁSÉ ªÀÄÆ®PÀ ªÀåªÀºÀj¹zÀ ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ¥ÀvÀæUÀ¼À Xerox ¥ÀæwAiÀÄ£ÀÄß £ÀªÀÄä PÉÃAzÀæ¸ÀAWÀzÀ ªÀiÁ»w ªÀÄvÀÄÛ zÁR¯ÉUÁV PÀ½¹PÉÆqÀ®Ä «£ÀAw¹zÉ.
f¯ÁèªÀÄlÖzÀ ¸ÀªÀĸÉå ºÉÆgÀvÀÄ¥Àr¹ AiÀiÁªÀÅzÉà gÁdå ªÀÄlÖzÀ ¸ÀªÀĸÉåUÀ½zÀÝ°è AiÀÄxÁ «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß vÁªÀÅ PÉÃAzÀæ ¸ÀAWÀzÀ UÀªÀÄ£ÀPÉÌ vÀgÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ ºÁUÀÆ PÉÃAzÀæ ¸ÀAWÀzÀ ªÀÄÆ®PÀªÉà ¸ÀA¨sÀA¢vÀ C¢üPÁj ºÁUÀÆ d£À ¥Àæw¤¢üUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀA¥ÀQð¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ F ªÀÄÆ®PÀ J¯Áè f¯Áè ±ÁSÉAiÀÄ ¥ÀzÁ¢üPÁjUÀ½UÉ ¸ÀÆZÀ£É ¤ÃqÀÄvÁÛ AiÀÄxÁ «µÀAiÀÄzÀ°è vÀªÀÄä ¸ÀA¥ÀÆtð ¸ÀºÀPÁgÀ §AiÀĸÀÄwÛzÉÝêÉ.
zsÀ£ÀåªÁzÀUÀ¼ÉÆA¢UÉ,           vÀªÀÄä «±Áé¹,
                         (qÁ.PÁAvÀgÁeï.n.AiÀÄA.)
                          ¥ÀæzsÁ£À PÁAiÀÄðzÀ²ð
    KGAMOA PÉÃAzÀæ ¸ÀAWÀ.
Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *