HASSAN Dist. unit

–>

PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¸ÀPÁðj DAiÀÄÄµï ªÉÊzÁå¢üPÁjUÀ¼À ¸ÀAWÀ (j.)
ºÁ¸À£À f¯Áè ±ÁSÉ, ºÁ¸À£À.
     f¯Áè DqÀ½vÀ PÀbÉÃj «¼Á¸À : …………………………………………………………………………………………………..


                 UËgÀªÁzsÀåPÀëgÀÄ: qÁ|| £ÀAdgÁdÄ.¹.© f.D.C 9844446362.
             
            PÁAiÀiÁðzsÀåPÀëgÀÄ : qÁ|| «oÀ×¯ï £ÁAiÀÄPï…- 9448220914. 
        ¥ÀæzsÁ£À PÁAiÀÄðzÀ²ð : qÁ||…¯ÉÆÃPÉñï.JªÀiï. 9449680669.
                  ReÁAa ; qÁ||…ªÀĺÀªÀÄäzï ºÀ©Ã§Ä®è 9448392442, 
            
               G¥ÁzsÀåPÀëgÀÄ ;   qÁ|| ®vÁ.Dgï.ºÉZï-9448753281,
      ¸ÀºÀ PÁAiÀÄðzÀ²ð :  qÁ|| ®QëöäPÁAvï.f.JªÀiï-9945483663,
         gÁdå ¥Àæw¤¢ :  qÁ||PÀĪÀiÁgï¸ÁUÀgï990134701,    ü  
  ¸ÀAWÀl£Á PÁAiÀÄðzÀ²ð :  qÁ|| ¸Àwñï 9379758282,
         ªÀÄ»¼Á¥Àæw¤¢ü ; qÁ|| «ÃuÁ®vÁ.J.-9449222289,
¸ÀAZÁ®PÀgÀÄ qÁ|| £ÁUÀgÁeï.JªÀiï 9449969535.


PÁAiÀÄðPÁj ¸À«Äw ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ :

qÁ|| ²Ã¯Á.eÉ.-9880385626,
 qÁ|| ¸ÀAvÉÆõï -9448705765,
 qÁ|| ®PÀëöäuï ªÀiÁ£É -99020204,
                        qÁ|| ²ªÀtÚ 9241640458,

f¯Áè ¸ÀAWÀzÀ§UÉÎAiÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ «ZÁgÀ «¤ªÀÄAiÀÄPÁÌV 
¸ÀA¥ÀQð¸À¨ÉÃPÁzÀ ªÀåQÛ UÀ¼ÀÄ;

PÁAiÀiÁðzsÀåPÀëgÀÄ:
  qÁ|| «oÀ×¯ï £ÁAiÀÄPï…- 9448220914
¥ÀæzsÁ£À PÁAiÀÄðzÀ²ð :
 qÁ||…¯ÉÆÃPÉñï.JªÀiï. 9449680669

Please follow and like us: