meet postphoned

              
                 ¸À¨sÉ ªÀÄÄAzÀÆrPÉ ªÀiÁ»w:

  ªÉÊzÀågÉ,
           DAiÀÄÄµï ªÉÊzÁå¢üPÁjUÀ¼À ¸ÀAWÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. ªÀw¬ÄAzÀ ºÀ®ªÁgÀÄ ªÉÊzÀågÀÄ ¢:4-12-09 gÀAzÀÄ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ«£À°è ¸À¨sÉ ¸ÉÃgÀĪÀÅzÁV AiÉÆÃf¹zÉݪÀÅ,
E¢ÃUÀ w½zÀÀ ªÀiÁ»wAiÀÄAvÉ ¸ÀA¨sÀA¢vÀ »jAiÀÄ D¢üPÁjUÀ¼ÀÄ £Á¼É ®¨sÀåjgÀĪÀÅ¢®è, PÁgÀt ¸À¨sÉ ªÀÄÄAzÀÆrzÀÄÝ vÁªÀÅUÀ¼ÀÄ ¸ÀºÀPÀj¸À¨ÉÃPÁV «£ÀAw¹zÉ.
                ªÀÄÄA¢£À AiÉÆÃd£ÉUÀ¼À §UÉÎ f¯ÉèAiÀÄ ¥Àæw¤¢ü ªÉÊzÀågÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ªÀiÁ»w ¤ÃqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.
         
¢: 3-12-09              CzsÀåPÀëgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÁAiÀÄðzÀ²ðUÀ¼ÀÄ,
                    DAiÀÄÄµï ªÉÊzÁå¢üPÁjUÀ¼À ¸ÀAWÀ ,  ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ
Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *