BIJAPUR

  PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¸ÀPÁðj DAiÀÄÄµï ªÉÊzÁå¢üPÁjUÀ¼À ¸ÀAWÀ (j.) 
              ©eÁ¥ÀÆgÀ f¯Áè ±ÁSÉ, ©eÁ¥ÀÆgÀ.
    f¯Áè DqÀ½vÀ PÀbÉÃj;……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
         UËgÀªÁzsÀåPÀëgÀÄ : qÁ|| gÉÃtÄPÁ.ªÁAiÀiï.vÉÃgÀzÁ¼À
        CzsÀåPÀëgÀÄ : qÁ|| Dgï.J¸ï.¥Ánï  9740315202
   ¥ÀæzsÁ£À PÁAiÀÄðzÀ²ð:qÁ||J¸ï.J£ï.¥ÀqÀ±ÉÃnÖ9901616490              
              ReÁAa; qÁ|| f.J£ï.¤qÀUÀÄA¢
           G¥ÁzsÀåPÀëgÀÄ; qÁ|| Dgï.J.¥ÀmÉïï
     ¸ÀºÀ PÁAiÀÄðzÀ²ð :……………………….UÀÄwÛUÉ ªÉÊzÀåjUÉ ¥Áæ±À¸ÀÛöå¤Ãr
¸ÀAWÀl£Á PÁAiÀÄðzÀ²ð :………………………..
PÁAiÀÄðPÁj ¸À«Äw ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ :-vÁ®ÆèPÀĪÁgÀÄ
                   qÁ|| Dgï.J¸ï.¥Ánï
                   qÁ|| ©.J£ï.ªÀUÀzÀÄVð
                      qÁ|| VÃjeÁ.©.»ÃgɪÀÄoÀ
                   qÁ|| JA.Dgï.PÀÄ®PÀtÂð   
                   qÁ|| J.J£ï.§qÉÃWÀgÀ
 

PÁAiÀÄðzÀ²ðUÀ¼Éà ,
 f¯ÉèAiÀÄ MlÄÖ ªÉÊzÀågÀ ¸ÀASÉå JµÀÄÖ ,

J¯Áè ªÉÊzÀågÀ ªÉƨÉÊ¯ï ¸ÀASÉå. E-ªÉÄÃ¯ï «¼Á¸À PÀ½¸À®Ä PÉÆÃjzÉ.

                              gÁdå PÁAiÀÄðzÀ²ð

                                        

 


Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *