KOPPAL

PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¸ÀPÁðj DAiÀÄÄµï ªÉÊzÁå¢üPÁjUÀ¼À ¸ÀAWÀ (j.)
                        PÉÆ¥Àà¼À f¯Éè. PÉÆ¥Àà¼À 

         f¯Áè DqÀ½vÀ PÀbÉÃj;…………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….

     UËgÀªÁzsÀåPÀëgÀÄ:qÁ|| ªÀ¸ÀAvÀgÁªï9480688034, 
 CzsÀåPÀëgÀÄ : qÁ|| jAiÀiÁeï ¸ÀļÀîzï 9480688822
¥ÀæzsÁ£À PÁAiÀÄðzÀ²ð:qÁ|| ±ÀgÀt¥Àà ºÉÊ¢æ 9480688819
         ReÁAa; qÁ|| J.²gÉÆüï 9480688816
      G¥ÁzsÀåPÀëgÀÄ; qÁ|| GªÀiÁ¥ÀvÀ¥Àà
 ¸ÀºÀ PÁAiÀÄðzÀ²ð : qÁ||  §¸ÀªÀgÁeï PÀĪÀiÁgï     
¸ÀAWÀl£Á PÁAiÀÄðzÀ²ð : …………………………………………..

PÁAiÀÄðPÁj ¸À«Äw ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ :-vÁ®ÆèPÀĪÁgÀÄ
qÁ|| ºÀ¸À£ï ¹AUÁ¯ï  – PÉÆ¥Àà¼À
qÁ|| ©üêÀÄtÚ £ÀqÀÄ«£ÀªÀĤ- AiÀÄ®§ÄUÀð
qÁ|| AiÀĪÀÄÄ£À¥Àà ²gÀªÁgÀ PÀĵÀÖV
qÁ|| ¥ÀæºÁèzï L° -UÀAUÁªÀw

                      
 f¯ÉèAiÀÄ MmÁÖgÉ  J¯Áè   ªÉÊzÁå¢üPÁjUÀ¼À ºÉ¸ÀgÀÄ 
ºÁUÀÆ ªÉƨÉÊ¯ï ¸ÀASÉå E-ªÉÄïï L.r 
¸ÀºÀ w½¸À®Ä PÉÆÃjzÉ.


Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *