IEC Programs @ KOPPAL

1….
School Health Program @ Ginigera

On :  13-09-2013
School Health Progm was Conducted @ GHS, Ginigera,

In presence of


DAO – Dr.Basappa Valikar,
Dr.Basavaraj Kumbar, Dist Ayush Nodal Officer,
Dr.Shirol , M.O., GAD , Ginigera.
Sri. Mali patil , Head Master, GHS, Ginigera.
Along with
 President & Members of SDMC GHS Ginigera.
__________*____*_________
2…
School Health Program @ Bandi
On :  13-09-2013
School Health Progm was Conducted @ GHS,  Ginigera,
In presence of
DAO – Dr.Basappa Valikar,
Dr.Basavaraj Kumbar, Dist Ayush Nodal Officer,
 Dr.Shirol , M.O., GAD , Ginigera.
Sri. Mali patil , Head Master , GHS, Ginigera.
Along with

President & Members of SDMC GHS Ginigera.
Please follow and like us:

KOPPAL

PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¸ÀPÁðj DAiÀÄÄµï ªÉÊzÁå¢üPÁjUÀ¼À ¸ÀAWÀ (j.)
                        PÉÆ¥Àà¼À f¯Éè. PÉÆ¥Àà¼À 

         f¯Áè DqÀ½vÀ PÀbÉÃj;…………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….

     UËgÀªÁzsÀåPÀëgÀÄ:qÁ|| ªÀ¸ÀAvÀgÁªï9480688034, 
 CzsÀåPÀëgÀÄ : qÁ|| jAiÀiÁeï ¸ÀļÀîzï 9480688822
¥ÀæzsÁ£À PÁAiÀÄðzÀ²ð:qÁ|| ±ÀgÀt¥Àà ºÉÊ¢æ 9480688819
         ReÁAa; qÁ|| J.²gÉÆüï 9480688816
      G¥ÁzsÀåPÀëgÀÄ; qÁ|| GªÀiÁ¥ÀvÀ¥Àà
 ¸ÀºÀ PÁAiÀÄðzÀ²ð : qÁ||  §¸ÀªÀgÁeï PÀĪÀiÁgï     
¸ÀAWÀl£Á PÁAiÀÄðzÀ²ð : …………………………………………..

PÁAiÀÄðPÁj ¸À«Äw ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ :-vÁ®ÆèPÀĪÁgÀÄ
qÁ|| ºÀ¸À£ï ¹AUÁ¯ï  – PÉÆ¥Àà¼À
qÁ|| ©üêÀÄtÚ £ÀqÀÄ«£ÀªÀĤ- AiÀÄ®§ÄUÀð
qÁ|| AiÀĪÀÄÄ£À¥Àà ²gÀªÁgÀ PÀĵÀÖV
qÁ|| ¥ÀæºÁèzï L° -UÀAUÁªÀw

                      
 f¯ÉèAiÀÄ MmÁÖgÉ  J¯Áè   ªÉÊzÁå¢üPÁjUÀ¼À ºÉ¸ÀgÀÄ 
ºÁUÀÆ ªÉƨÉÊ¯ï ¸ÀASÉå E-ªÉÄïï L.r 
¸ÀºÀ w½¸À®Ä PÉÆÃjzÉ.


Please follow and like us: