appeal

ªÉÊzÀågÉ,
    ©eÁ¥ÀÄgÀ ºÁUÀÆ PÉÆ¥Àà¼À f¯Áè ¸ÀAWÀUÀ¼ÀÄ vÁªÀÅw½¹zÀAvÉ 3 ¢£ÀzÀ°è ¥ÀzÁ¢PÁjUÀ¼À ªÀiÁ»w PÀ½¹gÀÄvÁÛgÉ. CªÀgÀÄUÀ½UÉ zsÀ£ÀåªÁzÀUÀ¼ÀÄ.
vÀĪÀÄPÀÆj£À°è ºÉƸÀzÁV ¥ÀzÁ¢PÁjUÀ¼À DAiÉÄÌ £ÉqÉ¢zÀÄÝ ªÀiÁ»w £Á¼É PÀ½¸ÀĪÀ¸ÁzsÀåvÉ EzÉ.
 PÉÆïÁgÀ , ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ , ZÁªÀÄgÁd£ÀUÀgÀ , ©üÃzÀgï & UÀÄ®âUÀðzÀ ªÉÊzÀågÀÄ 3 ¢£ÀzÀ°è f¯Áè ¸ÀAWÀUÀ¼À ªÀiÁ»w PÀ½¸ÀĪÀÅzÁV w½¹gÀÄvÁÛgÉ .
E£ÀÆß ºÀ®ªÁgÀÄ f¯Áè ¸ÀAWÀUÀ½AzÀ DzÀµÀÄ× ¨ÉÃUÀ£É ªÀiÁ»w PÉÆærÃPÀj¸À¨sÉÃPÁVzÀÄÝ . MmÁÖgÉ J¯Áè ªÉÊzÀågÀÄ vÀªÀÄä¥ÀjavÀ ¨ÉÃgÉf¯ÉèAiÀÄ ªÉÊzÀågÀ£ÀÄß ¸ÀA¥ÀQð¹ PÀÆqÀ¯É ªÀiÁ»w PÀ½¸À®Ä «£ÀAw¹j ºÁUÀÆ CªÀgÀÄUÀ¼À ¸ÀA¥ÀPÀð ªÉƨÉÊ¯ï ¸ÀASÉå £ÀªÀÄUÀÆ ¤ÃrzÀ°è £ÁªÀÇ ¸ÀA¥ÀQð¸ÀÄvÉÛêÉ.
F eÉÆvÉUÉ f¯Áè ¸ÀAWÀUÀ¼À uniform pattern ªÀiÁzÀj ®UÀwÛ¹zÉ. ºÉaÑ£À AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀiÁ»w ¨ÉÃQzÀÝ°è ¥ÀPÀÌzÀ f¯ÉèAiÀÄ ªÉÊzÀågÀ£ÀÄß, CxÀªÁ gÁdå ¥ÀzÁ¢PÁjUÀ¼À£ÀÄß CxÀªÁ £ÀªÀÄä ¨ÁèUÀ£ÀÄß ¸ÀA¥ÀQð¹.
  06-12-09         – PÁAiÀÄðzÀ²ð

PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¸ÀPÁðj DAiÀÄÄµï ªÉÊzÁå¢üPÁjUÀ¼À ¸ÀAWÀ (j.)
………………………………………………….f¯Áè ±ÁSÉ, ……………………………………..
    f¯Áè DqÀ½vÀ PÀbÉÃj;…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
         UËgÀªÁzsÀåPÀëgÀÄ :
            CzsÀåPÀëgÀÄ :
  ¥ÀæzsÁ£À PÁAiÀÄðzÀ²ð :
             ReÁAa;
           G¥ÁzsÀåPÀëgÀÄ;
     ¸ÀºÀ PÁAiÀÄðzÀ²ð :.
¸ÀAWÀl£Á PÁAiÀÄðzÀ²ð :
PÁAiÀÄðPÁj ¸À«Äw ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ :-vÁ®ÆèPÀĪÁgÀÄ
                         1)
                         2)
                         3)
                         4)
                         5) etc
           f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ªÉÊzÁå¢üPÁjUÀ¼À ªÉƨÉÊ¯ï ¸ÀASÉå & E-ªÉÄïï L.r ¸ÀºÀ w½¸À®Ä PÉÆÃjzÉ.
DAiÀÄĵï PÉÃAzÀæ ¸À«Äw ºÁUÀÆ G½zɯÁè f¯Áè WÀlPÀUÀ¼À ªÀiÁ»wUÁV 
ºÁUÀÄ ¸À®ºÉ ¸ÀÆZÀ£É ¤ÃqÀ®Ä F E-ªÉÄïï & ¨ÁèUï UÉ ¸ÀA¥ÀQð¸À®Ä PÉÆÃjzÉ.    
 
DAiÀÄĵï PÉÃAzÀæ ¸À«Äw  CzsÀåPÀëgÀÄ  – 9448308911,
               PÁAiÀÄðzÀ²ð –  9448319703.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *