KODAGU

PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¸ÀPÁðj DAiÀÄÄµï ªÉÊzÁå¢üPÁjUÀ¼À ¸ÀAWÀ (j.)
PÉÆqÀUÀÄ f¯Áè ±ÁSÉ, PÉÆqÀUÀÄ .
    f¯Áè DqÀ½vÀ PÀbÉÃj;…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….                                                                                                                                                                                   
          ph ; 08274-260182
 E.Mail    :  shrijia2007@rediffmail.com
       UËgÀªÁzsÀåPÀëgÀÄ : qÁ|| r.Dgï. wªÀÄä¥Àà-9449746977           
           CzsÀåPÀëgÀÄ : qÁ|| ¥Àæ¸À£Àß ºÉZï.J¸ï.  9448448821
 ¥ÀæzsÁ£À PÁAiÀÄðzÀ²ð : qÁ|| ²æäªÁ¸ï JA.©. 9448215805
          ReÁAa : qÁ|| ¥Àæ¢Ã¥ï Dgï. ±ÉnÖ ºÉZï.9448723680
       G¥ÁzsÀåPÀëgÀÄ : qÁ|| F±Àéj PÉ. 9241032327
   ¸ÀºÀ PÁAiÀÄðzÀ²ð :  qÁ|| C¤¯ï PÀĪÀiÁgï PÀ®±ÉnÖ  9480462867
                      qÁ|| «±Àéw®Pï  9945377068
            gÁdå ¥Àæw¤¢ü : qÁ|| ²æäªÁ¸ï JA.©.  9035246785
¸ÀAWÀl£Á PÁAiÀÄðzÀ²ð : qÁ|| ±ÀĨsÀ PÉ.f.9449145971

         PÁAiÀÄðPÁj ¸À«Äw ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ :-vÁ®ÆèPÀĪÁgÀÄ

                           qÁ|| CªÀÄÆ®å Dgï.ºÉZï 9448433139
              qÁ|| ZÀAzÀæ±ÉÃRgï ¦. 9980056444

              qÁ|| ±ÉÊ®eÁ f. 9481772473 
                    qÁ|| wªÀÄä¥Àà ±ÉnÖUÁgï 09946753277 
              qÁ|| ºÉêÀĪÁt  9449741474
              qÁ|| ¸ÀgÀ¸Àéw PÉ.J¸ï  9448031563
              qÁ|| ¹ävÁ J¸ï.¹  9480646346

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *