Grievance Cell

¦æAiÀÄ ªÉÊzÀågÉÃ,

DAiÀÄÄµï ªÉÊzÁå¢üPÁjUÀ¼À ¸ÀAWÀ¢AzÀ,
 ¸ÀzÀ¸ÀågÀ ªÉÊAiÀÄQÛPÀªÀ®èzÀ ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼À ¸ÀÄ®§
 ¥ÀjºÁgÀPÁÌV “ zÀÆgÀÄ ¥ÉnÖUÉ ” AiÀÄ£ÀÄß 
¥ÁægÀA©¸À¨ÉÃPÉA§ §ºÀÄ¢£ÀzÀ ¨ÉÃrPÉAiÀÄ£ÀÄß 
F »A¢¤zÀ®Æ ºÀ®ªÁgÀÄ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ
¥Àæ¸Áܦ¸ÀÄwÛzÀÝ «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß ¸ÀAWÀzÀ 
¥ÀzÁ¢üPÁjUÀ¼À UÀªÀÄ£ÀPÉÌ vÀgÀ®Ä§AiÀĸÀÄvÉÛãÉ
 ºÁUÀÆ F ¸ÀA§A¢¹zÀAvÉ vÀªÀÄä C©ü¥ÁæAiÀÄ
 zÉÆA¢UÉ C£ÀĪÀÄwAiÀÄ£ÀÄß PÉÆÃgÀÄwÛzÉÝãÉ.

zsÀ£ÀåªÁzÀUÀ¼ÉÆA¢UÉ,


¥ÀæzsÁ£À PÁAiÀÄðzÀ²ð.
09-05-2010
Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *