requesting the correct informationªÀiÁ»wUÁV «£ÀAw
¦æAiÀÄ ªÉÊzÀågÉÃ,

¯ÉPÀÌ ²Ã¶ðPÉ AiÀįÁèVgÀĪÀ §zÀ¯ÁªÀuɬÄAzÁV ªÀiÁZïð 2010 ºÁUÀÆ K¦æ¯ï 2010 gÀ ªÉÃvÀ£À £ÀUÀ¢ÃPÀj¸ÀĪÀ°è ( ¸ÀPÁðj DzÉñÀzÀ C®§åvɬÄAzÁV )  F ªÀgÉUÉ «¼ÀA§ ªÁVgÀĪÀ §UÉÎ  ««zÀ f¯ÉèAiÀÄ §ºÀ¼ÀµÀÄÖ ªÉÊzÁå¢üPÁjUÀ¼ÀÄ PÉÃAzÀæ ¸ÀAWPÉÌ F «µÀAiÀÄ w½¸ÀÄvÁÛ  ºÉaÑ£À ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß C¥ÉÃQë¸ÀÄwÛzÁÝgÉ,
DzÀPÁgÀt,
 F »A¢¤AzÀ 71 & 77  NP ¯ÉPÀÌ ²Ã¶ðPÉAiÀÄ°èzÀÄÝ
FUÀ §zÀ¯ÁVgÀĪÀ 72 NP ¯ÉPÀÌ ²Ã¶ðPÉAiÀÄrAiÀÄ°è ªÉÃvÀ£À £ÀUÀ¢ÃPÀj¹PÉÆüÀî®Ä ¸ÁzÀåªÁzÀAvÀºÀ DDO UÀ¼ÀÄ AiÀiÁgÁzÀgÀÄ EzÀÝ°è C£Àå ¸ÀzÀ¸ÀågÀ ªÀiÁ»wUÁV ªÀiÁUÉÆÃð¥ÁAiÀĪÉãÉAzÀÄ w½¸À®Ä «£ÀAw¹zÉ.
zsÀ£ÀåªÁzÀUÀ¼ÉÆA¢UÉ,
¥Àæ. PÁAiÀÄðzÀ²ð
Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *