Differences in the pay scale of Ayurveda and Homoeopathy doctors

Saturday, May 07, 2011, 08:00 Hrs
The Union minister of state for health, S Gandhiselvan was also requested to intervene in the matter of salary discrimination adopted by the Kerala government. “India’s national policy is to give equal status to all system of medicines. But in Kerala this is not so and the treatment of Ayurveda is looked down. In spite of repeated letters and directions from central government, there is no change in the state policy. The best example is the differences in the pay scale of Ayurveda and Homoeopathy doctors”, said Dr. Ramanathan, a CCIM executive committee member.


ಕಾಮೆಂಟ್ …….

PÉÃgÀ¼ÀzÀ°è DAiÀÄĪÉÃðzÀPÉÌ CvÀÄå£ÀßvÀ ¸ÁÜ£À-ªÀiÁ£À «gÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV £ÁªÉ®ègÀÄ w½¢gÀÄvÉÛêÉ. DzÀgÉ ªÉÄð£À «µÀAiÀÄzÀ ¥ÀæPÁgÀ PÉÃgÀ¼ÀgÁdåzÀ°è DAiÀÄÄµï ¥ÀzÀÝw UÀ¼À®Æè ¸ÀªÀiÁ£ÀvÉ E®èªÉA§ÄzÀ£ÀÆß ºÁUÀÆ CzÀgÀ®Æè DAiÀÄĪÉÃðzÀ ¥ÀzÀÝwAiÀÄ ªÉÊzÀågÀ ªÉÃvÀ£ÀªÉà ºÉÆëÄAiÉÆÃ¥Àw ªÉÊzÀåjVAvÀ PÀrªÉÄ EzÉ JA§ «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß £ÁªÀÇ w¼ÀzÀÄ DªÉÊzÀågÀ£ÀÆß ¸ÀA¥ÀQð¹ £ÁªÀÇ CªÀgÉÆÃA¢UÉ ¸ÀA¥ÀPÀð¸Á¢ü¹ M¼ÉîAiÀÄ «ZÁgÀUÀ¼À£ÀÄß «¤ªÀÄAiÀÄ ªÀiÁqÉÆÃtªÉA§ GzÉÝñÀ¢AzÀ F «µÀAiÀÄ ºÁPÀ¯ÁVzÉ. 
¸ÀjAiÉÆà ? vÀ¥ÉÆàà ? K£ÀAwÃj ?…….
೩೧-೧-2012
Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *