Bhoomi Puje For AYUSH Hospital in KODAGU

AYUSH HOSPITAL VIRAJPETE-KODAGU HOSA KATTADADA GUDDALI POOJE,
( UNDER CSS SCHEME) – BY HONARABLE SPEAKER K.G.BOPAYYA
********
 

 Dignitaries Names who are present in this Auspicious Bhoomi – Guddali puja is as listed below….

PÉÃAzÀæ ¥ÀÄgÀ¸ÀÌøvÀ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄrAiÀÄ°è PÉÆqÀUÀÄ f¯ÉèAiÀÄ «gÁd¥ÉÃmÉ ¸ÀgÀPÁj DAiÀÄĪÉÃðzÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ£ÀÄß ªÉÄîÝeÉðUÉÃj¸À®Ä ¢£ÁAPÀ 12.10.2011gÀAzÀÄ ¨sÀÆ«Ä ¥ÀÆeÉAiÀÄ£ÀÄß £ÉgÀªÉÃj¹zÀ CwyUÀ¼À ºÁUÀÆ C¢üPÁjUÀ¼À ªÀiÁ»w
1.    ¸À£Áä£Àå PÉ.f.¨ÉÆÃ¥ÀAiÀÄå, «zsÁ£À¸À¨sÁzsÀåPÀëgÀÄ, PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀgÀPÁgÀ EªÀgÀÄ GzÁÏn¹gÀĪÀgÀÄ.
2.   PÀÄ.PÁªÉÃj., G¥ÁzsÀåPÀëgÀÄ, PÉÆqÀUÀÄ f¯Áè ¥ÀAZÁAiÀÄvÀÄ.
3.   ²æêÀÄw PÁAw ¨É¼Àå¥Àà, CzsÀåPÀëgÀÄ, DgÉÆÃUÀå ªÀÄvÀÄÛ ²PÀët ¸ÁܬÄà ¸À«Äw, PÉÆqÀUÀÄ f¯Áè ¥ÀAZÁAiÀÄvÀÄ.
4.   ²æêÀÄw ªÀÄt £ÀAd¥Àà, ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ, PÉÆqÀUÀÄ f¯Áè ¥ÀAZÁAiÀÄvÀÄ.
5.   ²æÃ.¸Àwñï, CzsÀåPÀëgÀÄ, ¥ÀlÖt ¥ÀAZÁAiÀÄvÀÄ, «gÁd¥ÉÃmÉ.
6.   qÁ|| CgÉÃwªÀÄä¥Àà, f¯Áè DAiÀÄĵï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, PÉÆqÀUÀÄ f¯Éè.
7.   qÁ|| ªÀÄÄgÀ½ÃzsÀgÀ, ±À¸ÀÛçaQvÀìPÀgÀÄ, ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ, «gÁd¥ÉÃmÉ.
8.   qÁ|| ²æäªÁ¸À.JA.©. DqÀ½vÀ ªÉÊzÁå¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, ¸ÀgÀPÁj DAiÀÄĪÉÃðzÀ D¸ÀàvÉæ, «gÁd¥ÉÃmÉ.
9.   qÁ|| F±Àéj.PÉ. ªÉÊzÁå¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, ¸ÀgÀPÁj DAiÀÄĪÉÃðzÀ D¸ÀàvÉæ, «gÁd¥ÉÃmÉ.
10.  qÁ|| wªÀÄä¥Àà ±ÉnÖUÁgï, f¯Áè DAiÀÄĵï J£ï.Dgï.JZï.JA. £ÉÆÃqÀ¯ï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, PÉÆqÀUÀÄ f¯Éè.
11.  ²æÃ.fêÀ£ï, ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ, ¥ÀlÖt ¥ÀAZÁAiÀÄvÀÄ, «gÁd¥ÉÃmÉ.
12.  ²æÃ.ªÀÄ®èAqÀ ªÀÄzsÀÄ, D¥ÀÛ ¸ÀºÁAiÀÄPÀgÀÄ, «zsÁ£À¸À¨sÁzsÀåPÀëgÀÄ, PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀgÀPÁgÀ
13.  ²æÃ.ºÀ£ÀĪÀÄAvÀgÁAiÀÄ¥Àà, vÀºÀ²Ã¯ÁÝgÀgÀÄ, «gÁd¥ÉÃmÉ vÁ®ÆPÀÄ.
14.  ²æêÀÄw ¹.J.eÁ£ÀQ, Q.ªÀÄ.D.¸À. ¸ÀgÀPÁj DAiÀÄĪÉÃðzÀ D¸ÀàvÉæ, «gÁd¥ÉÃmÉ.
15.  ²æêÀÄw zÉÃZÀªÀÄä, ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ, DgÉÆÃUÀå gÀPÁë ¸À«Äw. ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ, «gÁd¥ÉÃmÉ.
16.  ²æÃ.J.©.eÉÆÃAiÀÄ¥Àà, UÀÆæ¥ï `r’ £ËPÀgÀgÀÄ, ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ, «gÁd¥ÉÃmÉ.
Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *