Be a follower


¸ÀAWÀzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁAiÀÄðZÀlĪÀnPÉUÀ¼À §UÉÎAiÀÄ ªÀiÁ»w/ DªÀÄAvÀæt EvÁå¢AiÀÄ£ÀÄß AiÀiÁªÀÅzÉà PÁAiÀÄðPÁj/¸ÀzÀ¸ÀåjUÉ ¥ÀævÉåÃPÀªÁV ¥ÀvÀæ / zÀÆgÀªÁt ªÀÄÄSÉãÀ w½¸ÀĪÀÅzÀÄ PÀµÀÖ¸ÁzÀåªÁzÀÝjAzÀ ¸ÀAWÀzÀ ¨ÁèUï ªÀÄÆ®PÀ ¥ÀæPÀn¸ÀĪÀÅzÁVAiÀÄÆ, ºÁUÁV ¥ÀæwAiÉƧ⠸ÀzÀ¸ÀågÀÆ ¨ÁèUï £À°è vÀªÀÄä FªÉÄïï Lr AiÀÄ£ÀÄß (¥sÁ¯ÉÆÃAiÀÄgï DV)  ¸ÀévÀ: £ÉÆÃAzÁ¬Ä¹PÉƼÀÄîªÀ ªÀÄÆ®PÀ vÀéjvÀªÁV ¸ÀAWÀzÀ ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀĨÉÃPÉAzÀÄ ¸ÀAWÀªÀÅ ¸ÀªÁð£ÀĪÀÄvÀ¢AzÀ gÁAiÀÄZÀÆj£À°è £ÀqÉzÀ PÁAiÀÄðPÁjt ¸À¨sÉAiÀÄ°è ¤tð¬Ä¹zÉ.
DzÀ PÁgÀt ¸ÀAWÀzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁAiÀÄðZÀlĪÀnPÉUÀ¼À §UÉÎAiÀÄ ªÀiÁ»w UÁV ¥ÀzÁ¢üPÁj¬ÄAzÀ £ÉÃgÀ zÀÆgÀªÁt PÀgÉ C¥ÉÃQë¸ÀzÉ F £ÀªÀÄä ¸ÀAWÀzÀ ¨ÁèUï£À §®¨ÁUÀzÀ°ègÀĪÀ “¥sÁ¯ÉÆÃAiÀÄgï” «¨sÁUÀzÀ°è £ÉÆÃAzÁ¬Ä¹PÉƽîj. 

– G.Sec,

                                 
Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *