KODAGU Branch Re-Strengthened

 ªÉÊzÀågÉÃ, 

¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À°è £ÀqÉzÀ vÀÄvÀÄð ¸À¨sÉAiÀÄ £ÀAvÀgÀzÀ PÉ®ªÉà ¢£ÀUÀ¼À°è PÉÆqÀUÀÄ ¸ÀAWÀªÀ£ÀÄß ¥ÀÄ£Àgï §®¥Àr¸À¯ÁVgÀĪÀ «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß ¸ÀAWÀªÀÅ §ºÀ¼À ºÀµÀð¢AzÀ vÀªÉÄä®èjUÉ w½¸À§AiÀĸÀÄvÀÛzÉ.  ¸ÀAWÀªÀ£ÀÄß ¥ÀÄ£Àgï §®¥Àr¸À®Ä PÁgÀtgÁzÀ PÉÆqÀUÀÄ f¯Áè DAiÀÄĵï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ PÉÆqÀUÀÄ f¯ÉèAiÀÄ ¥ÀæwAiÉƧ⠪ÉÊzÀåjUÀÆ PÉÃAzÀæ ¸ÀAWÀªÀÅ C©ü£ÀA¢¸ÀÄvÀÛzÉ.
**********************************************
PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¸ÀPÁðj DAiÀÄÄµï ªÉÊzÁå¢üPÁjUÀ¼À ¸ÀAWÀ (j.)
PÉÆqÀUÀÄ f¯Áè ±ÁSÉ, ªÀÄrPÉÃj.

***********************************************
f¯Áè DqÀ½vÀ PÀbÉÃjAiÀÄ «¼Á¸À :      f¯Áè DAiÀĵï PÀbÉÃj, ªÀĺÀzÉêÀ¥ÉÃmÉ,

        ªÀÄrPÉÃj-571201, PÉÆqÀUÀÄ f¯Éè.

UËgÀªÁzsÀåPÀëgÀÄ: qÁ|| ºÀjÃ±ï ¨Á§Ä.¹., f.D.C.  9482396329

PÁAiÀiÁðzsÀåPÀëgÀÄ : qÁ|| «dAiÀÄ.PÉ, – 9980294263

G¥ÁzsÀåPÀëgÀÄ : qÁ|| ¥Àæ¸À£Àß.ºÉZï.J¸ï.  9448448821

¥ÀæzsÁ£À PÁAiÀÄðzÀ²ð : qÁ|| C¤Ã¯ï PÀĪÀiÁgï PÀ®±ÉnÖ, -9480462867

dAn PÁAiÀÄðzÀ²ðUÀ¼ÀÄ : qÁ|| ªÀĺÀªÀÄäzï EPÁâ¯ï  9844816442

ReÁAa : qÁ|| ±ÀĨsÁ.PÉ.f.  9449145971

gÁdå ¥Àæw¤¢ü : qÁ|| ²æäªÁ¸ï.JA.© – 9448215805, 9686199695

¸ÀAWÀl£Á PÁAiÀÄðzÀ²ð : qÁ|| F±Àéj.PÉ  9241032327

ªÀÄ»¼Á ¥Àæw¤¢ü : qÁ|| ±ÉÊ®eÁ  9481772473

¸ÀAZÁ®PÀgÀÄ : qÁ|| «±Àéw®Pï  9945377068

PÁAiÀÄðPÁj ¸À«Äw ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ:-

                                     qÁ|| CªÀÄÆ®å.ºÉZï.Dgï

                                qÁ|| ¹ävÁ.J¸ï.¹.

                                qÁ|| ¸ÀgÀ¸Àéw.PÉ.J¸ï.

PÉÆqÀUÀÄ f¯Áè ¸ÀAWÀzÀ §UÉÎAiÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ «ZÁgÀ «¤ªÀÄAiÀÄPÁÌV
¸ÀA¥ÀQð¸À¨ÉÃPÁzÀ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ:

gÁdå ¥Àæw¤¢ü :       qÁ|| ²æäªÁ¸ï.JA.© – 9448215805, 9686199695

¥ÀæzsÁ£À PÁAiÀÄðzÀ²ð:  qÁ|| C¤Ã¯ï PÀĪÀiÁgï PÀ®±ÉnÖ, -9480462867

¸ÀAZÁ®PÀgÀÄ :         qÁ|| «±Àéw®Pï  9945377068.
Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *